LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології зневолошування-зоління шкіряної сировини з імунізацією волосяного покриву

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА дИЗАЙНУ
СТРЕМБУЛЕВИЧ ЛЮДМИЛА ВАЛЕРІЇВНА
УДК 675.023РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕВОЛОШУВАННЯ-ЗОЛІННЯ

ШКІРЯНОЇ СИРОВИНИ З ІМУНІЗАЦІЄЮ ВОЛОСЯНОГО ПОКРИВУ05.19.05 –Технологія шкіри та хутра
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ 2005


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну, Міністерство освіти і науки України


Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Ліщук Віктор Іванович

Київський національний університет технологій

та дизайну, професор кафедри технології шкіри і хутра


Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор

Фабуляк Федір Григорович

Національний авіаційний університет,

професор кафедри хімії і хімічних технологій

кандидат технічних наук,

Сакалова Галина Володимирівна

Вінницький державний педагогічний

університет ім. М.Коцюбинського,

доцент кафедри хімії

Провідна установа: Хмельницький національний університет,

Міністерство освіти і науки України

Захист відбудеться " 16 " листопада 2005р. о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2


Автореферат розісланий " 14 " жовтня 2005 р.


Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради Первая Н.В.

ВСТУП

Актуальність теми. Захист навколишнього середовища є однією з найважливіших проблем, які стоять перед людством. Раціональне використання природних ресурсів та зменшення вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих розчинах, що надходять у водний басейн, буде сприяти вирішенню цієї проблеми.

Стічні води шкіряних підприємств, особливо відмочувально-зольного цеху, є дуже шкідливими для навколишнього середовища, так як вміщують ряд речовин, що є біологічно нерозчинними і токсичними для мешканців водойм. До таких, в першу чергу, відносяться продукти розчинення кератину волосу і епідермісу. Проведення процесів зоління без збереження волосяного покриву призводить до накопичення у відпрацьованих розчинах значної кількості цих продуктів. Кератинова частина загального навантаження на стічні води дуже значна: органічна складова стічних вод відмочувально-зольного цеху на 80% представлена кератиновими білками і на 20% похідними колагену та інших білків.

Враховуючи те, що в західноєвропейській практиці в 90-х роках минулого століття намітилась тенденція до переміщення виробництва напівфабрикату хромового дублення (Wet-Blue) на схід, яка в нинішній час переросла в закономірність, це не може не викликати занепокоєння через збільшення об'ємів і шкідливого впливу відпрацьованих розчинів, зокрема відмочувально-зольних цехів, на навколишнє середовище. Очистка таких стоків потребує значних витрат і призводить до підвищення собівартості продукції.

Одним з можливих шляхів зменшення відходів технологічних процесів відмочувально-зольного цеху є використання способів зневолошування-зоління зі збереженням волосу без застосування сульфіду натрію (ферментативне) або з використанням сульфіду натрію невисоких концентрацій (до 1 г/дм3). Це дозволило б виключити зі складу відпрацьованих розчинів кератинову складову повністю при використанні ферментативного зневолошування або майже повністю при золінні з використанням сульфіду натрію з концентрацією до 1 г/дм3. Однак висока вартість ферментних препаратів, необхідність постійного ретельного контролю параметрів процесу і змін, які відбуваються з напівфабрикатом, а також необхідність коригування параметрів суміжних технологічних процесів обробки перешкоджають широкому і сталому впровадженню ферментативного способу зневолошування шкіряної сировини. Спосіб зневолошування-зоління зі збереженням волосу з використанням сульфіду натрію з концентрацією до 1 г/дм3 в останній час підприємствами не використовується як такий, що обумовлює значну тривалість процесу, необхідність введення механічної операції зганяння шерсті, трудомісткість, енергоємність і погіршує санітарні умови в цеху. Крім цього, при використанні цього методу не завжди можна отримати голину і готову продукцію необхідної якості.

Таким чином, залишається актуальною проблема зменшення забрудненості стічних вод продуктами розчинення кератину волосу, збереженості волосу, як цінної сировини для інших галузей промисловості.

Робота виконана в рамках програми "Ресурсозбереження та комплексна переробка відходів підприємств легкої промисловості", що реалізується у Київському національному університеті технологій та дизайну.

Мета дослідження полягала в удосконаленні зневолошувально-зольних процесів у виробництві шкіри для верху взуття із сировини великої рогатої худоби, що забезпечить збереженість волосяного покриву і зменшення забрудненості та об'єму стічних вод.

Відповідно до поставленої мети сформульовано такі основні задачі:

  • проведення комплексного вивчення змін фізико-хімічних властивостей волосу та дерми, продуктів гідролізу білків в результаті імунізації і зневолошування на стадії підготовчих процесів та обґрунтування перспективності розробленої технології підготовчих процесів;

  • дослідження впливу концентрації реагентів, які використовуються при імунізації, зневолошуванні та золінні на якість волосу та голини з використанням контурно-графічного методу планування та аналізу експерименту;

  • визначення показників якості волосу, голини та готової шкіри, вироблених за розробленою технологією, в тому числі хімічного складу, фізико-механічних властивостей, а також пружно-пластичних характеристик дерми;

  • аналіз і оцінка техніко-економічної ефективності розробленої технології в порівнянні з діючою.

Поставлені задачі вирішувались на основі аналізу та узагальнення науково-технічної інформації та дослідницьких робіт за темою дисертації.

Об'єкт дослідження – розробка процесів імунізації, зневолошування та зоління, що забезпечує зниження забрудненості стічних вод продуктами розчинення кератину, збереження волосу та підвищення виходу шкір по площі.

Предмет дослідження – технологія зневолошування зоління сировини великої рогатої худоби з попередньою імунізацією волосяного покриву.

В роботі використані сучасні методи дослідження фізико-хімічних, механічних та структурних характеристик волосу та дерми на різних стадіях обробки: хімічний аналіз, фізико-механічний аналіз, інфрачервона мікроскопія, рідинно-колонкова хроматографія.

Для підвищення ефективності і отримання достовірних результатів, дослідження процесів