LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології зневолошування-зоління шкіряної сировини з імунізацією волосяного покриву

корелюють показники пористості і об'ємного виходу.

Дослідження процесу зневолошування-зоління при різних температурах (20, 25 і 30оС) показало, що зниження температури процесу до 20оС значно збільшує тривалість періоду послаблення зв'язку волосу з дермою (з 65 до 125 хв) і процесу зоління (з 16 до 29 год.) і не сприяє підвищенню міцності волосу і його стійкості до дії лугу, що, очевидно, пов'язано з більш тривалим впливом сульфіду натрію на його структуру.

Таблиця 9

Хімічний склад та фізико-механічні властивості напівфабрикату

Показник

Значення показника по варіантам обробки


1

2

3

4

5

6 контр.

Вміст, %:

- вологи

- оксиду хрому

- речовин, що екстрагуються органічними розчинниками

- голинної речовини

Температура зварювання ,оС

Пористість, %

Межа міцності при розтягуванні, 9,8 МПа

Видовження, %:

- при напруженні 9,8 МПа

- при розриві

Вихід н/ф по площі, % від площі золеної голини


15,0

4,5


8,0

78,3

109

67,3


2,1


52

65


87,5


14,7

4,3


7,9

79,1

107

66,9


1,8


54

68


87,6


15,1

4,8


8,3

78,8

106

68,0


1,9


53

69


88,1


15,2

4,6


7,9

77,1

108

68,5


1,8


56

72


87,5


15,0

4,1


8,0

77,3

105

66,9


2,0


55

70


87,0


14,6

4,7


8,4

79,0

108

66,3


1,9


50

61


86,3


На основі проведених досліджень розроблено технологію зневолошування-зоління сировини великої рогатої худоби, яка передбачає проведення цих процесів на відпрацьованому відмочувальному розчині з концентрацією хлориду натрію 30-40 г/дм3 при температурі 28-300С , РК 0,8 на стадії імунізації-зневолошування і 1,5 на стадії зоління. Імунізація волосу проводиться гідроксидом кальцію в присутності формальдегіду протягом 50 хвилин, витрати яких відповідно складають 1,1 % та 0,056-0,064 % від маси мокросоленої сировини. Після цього в імунізаційний розчин дозують сульфід натрію 1,5 % від маси мокросоленої сировини. Через 1,0-1,5 години після видалення волосу дозують гідроксид кальцію і сульфід натрію з витратою відповідно 2,4 % і 1,0 % і в періодичному режимі обертають барабан протягом 15-18 годин.

Таким чином, використання формальдегіду на стадії імунізації волосу гідроксидом кальцію не впливає негативно на наступні технологічні процеси, якість голини та шкіри, дозволяє отримати волос цілим, нефрагментованим, з достатньою міцністю, знизити забруднення стічних вод продуктами гідролізу кератину.

Урозділі 4 наведено результати досліджень взаємодії компонентів зневолошувально-зольного розчину з активними групами кератину волосу методом ІЧ-спектроскопії та іонообмінної хроматографії.

З використанням ІЧ-спектроскопії досліджували зразки волосу необробленого (вар. 1) і обробленого гідроксидом кальцію (вар. 2), гідроксидом кальцію і формальдегідом сумісно (вар.3), гідроксидом кальцію і сульфідом натрію (вар. 4), гідроксидом кальцію і формальдегідом сумісно та сульфідом натрію (вар. 5).

Дані ІЧ-спектрів (рис. 8) дають можливість за зміною конфігурації, зсувом смуг поглинання зробити висновок про природу взаємодії компонетів зневолошувально-зольних розчинів з активними групами кератину.

В спектрах волосу , обробленого гідроксидом кальцію (крива 2), спостерігається ряд суттєвих змін у порівнянні зі спектром необробленого волосу, Інтенсивність смуги поглинання 470 см-1, яка характеризує валентні коливання дисульфідних зв'язків значно зменшується, а смуга поглинання 610 см-1, яка характеризує коливання зв'язків C-S, поширюється і проявляється в спектрі з довгохвильовим зсувом смугою з частотою 650 см-1. Ряд авторів відносить цю смугу поглинання до зв'язків C-S-С. Збільшення інтенсивності смуги 1430 і 1510 см-1 може свідчити про дезамінування карбоксильних груп дикарбонових кислот і можливе порушення міжмолекулярних зв'язків NH-CO в бокових ланцюгах кератину.

Відомо, що під впливом лужних реагентів в результаті значного порушення дисульфідних і інших зв'язків в кератині відбувається внутрішній міжмолекулярний перерозподіл, який перешкоджає утворенню достатньої кількості поперечних зв'язків. Це знаходить своє відображення змінами в ділянці спектру 3300 і 3500 см-1. Поширення та збільшення інтенсивності смуг в цій ділянці спектру з великим ступенем імовірності свідчить про деяке розпушення структури волосу і пояснюється утворенням водневих зв'язків в структурі кератину внаслідок інтенсивного лужного впливу в результаті якого відбувається збільшення кількості вільних функціональних груп (-ОН, =NH, -NH2, =СО).

Зникнення інтенсивних смуг поглинання в ділянці спектру 1080-1130 см-1, скоріш за все, є результатом порушення зв'язків, характерних для структури нативного кератину. Дозування в імунізаційний розчин формальдегіду, який може поліфункціонально взаємодіяти з різними активними групами кератину (SH, NH2, NH, ОH) з утворенням зв'язків різних типів (-S-CH2-S-, -NH-CH2-NH-, -S-CH2-NH,–N=CH- тощо), перешкоджає внутрішньому міжмолекулярному перерозподілу в структурі кератину. Це підтверджується змінами в спектрі волосу (крива 3), які характеризуються поширенням смуги поглинання з частотою 650 см-1, а також зниженням інтенсивності смуг поглинання з максимумами 1430, 1510 та 1630 см-1 і значним зменшенням інтенсивності смуг поглинання з максимумом 3400 см-1. Вищенаведене може бути результатом утворення в структурі кератину додаткових зв'язків різних типів за участю формальдегіду і активних груп кератину як тих, що характерні для структури нативного кератину, так і тих, що утворилися в результаті гідролізу дисульфідних і інших міжмолекулярних зв'язків під дією гідроксиду кальцію. Це сприяє додатковому скріпленню структурних елементів кератину.

Обробка імунізованого волосу сульфідом натрію (крива 4) призводить до часткового гідролізу зв'язків, характерних для нативного кератину і тих, що утворилися в процесі імунізації. Так, в ділянці спектру 450-600 см-1, де проявляються зв'язки, характерні для сірковмісних амінокислот присутня малоінтенсивна смуга поглинання дисульфідного зв'язку з максимумом 470 см-1, а інтенсивність смуги поглинання зв'язку C-S зменшується, що може свідчити про руйнування частини цих зв'язків під дією сульфіду натрію з виділенням сірки і утворенням похідних серину та аланіну. Спостерігається поширення смуги поглинання в інтервалі частот 3300-3400 см-1 і зміщення її в довгохвильову ділянку спектру. Це може свідчити про збільшення міжмолекулярних зв'язків в структурі кератину, які є