LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології зневолошування-зоління шкіряної сировини з імунізацією волосяного покриву

по площі, %

Витрати сировини, кг/м2 готової шкіри25

0,6

5,47

2,4

3,1

102,0

6,3528

7,5

5,2

100,0

6,48

Аналіз та співставлення основних показників розробленої та традиційної технологій свідчить про суттєві переваги першої, які полягають в отриманні додаткової продукції (збереження шерсті), збільшення виходу шкіри по площі, економії хімічних матеріалів та води, зменшенні витрат сировини. Дані, що характеризують готову продукцію за основними показниками якості наведені в табл. 15.

Таблиця 15

Фізико – хімічні властивості шкіри для верху взутя та волосу

Показник

Технологія

Нормативні

показники


розроблена

традиційна


Товщина шкір, мм

Межа міцності при розтягуванні, 10МПа

Напруження при появі тріщин лицьового шару, 10 МПа

Видовження при напруженні, 10 МПа, %

Жорсткість на приборі ПЖУ 12 М, 10-2 Н

Вміст у шкірі*, %:

– вологи

– голинної речовини

– оксиду хрому

– речовин, які екстрагуються органічними розчинниками

Міцність волосу, г/1 волос

Стійкість волосу до дії лугу, %

1,6

2,32,1

33

1914,1

77,5

4,6

7,7

30

8,5

1,6

2,32,0

27

2314,3

77,0

4,65

7,6

-

-

-

не менше 1,8-

15 – 35

-10 – 16

-

не менше 3,7

3,7 – 10

-

-

Примітка*: Показники хімічного складу наведені в перерахунку на абсолютно суху масуНаведені дані свідчать, що шкіри отримані за розробленою і діючою технологіями відповідають вимогам нормативної документації. Шкіри вироблені за розробленою технологією більш еластичні, м'які. Міцність волосу після нейтралізації та висушування складає 30 г/волос (близько 35% вихідної), а стійкість до дії лугу 8,5%.

Розроблена технологія зневолошування-зоління пройшла виробничу апробацію на Васильківському ТОВ "СлаВа". Процеси зневолошування-зоління, переддубильні та дублення протікали без ускладнень. Лицьова поверхня голини була без стяжки, чистою, без залишків волосу та інших дефектів.

Важливою перевагою розробленої технології є збереження волосу, що дозволить значно зменшити концентрацію продуктів гідролізу кератину у відпрацьованих розчинах, які, по суті, є отрутою для мешканців водойм. Крім цього, отриманий волос є джерелом незамінних, тільки кератину властивих амінокислот і мікроелементів, які можна використати в якості кормових домішок в їжу сільськогосподарських тварин і птахів.


ВИСНОВКИ


1. На основі аналізу науково-технічної літератури та виконаних експериментальних досліджень розроблено спосіб зневолошування шкіряної сировини, що забезпечує збереженість волосу та зменшення забрудненості стічних вод підприємства продуктами гідролізу кератину.

 • Показано, що використання формальдегіду в процесі імунізації волосу гідроксидом кальцію сприяє утворенню в структурі кератину додаткових стійких до дії лужних реагентів зв`язків за участю азотвмісних, гідроксильних, сульфгідрильних груп типу -S-CH2-S-, -NH-CH2-NH-, -S-CH2-N=, -S-CH2-NH-, -О-CH2-NН- тощо.

 • Визначені раціональні параметри витрат формальдегіду 0,04-0,064 %, гідроксиду кальцію 0,8-1,4 % та сульфіду натрію 1,35-1,54 % від маси мокросоленої сировини великої рогатої худоби на стадії імунізації та зневолошування, дотримання яких дає можливість в достатній мірі захистити волос від гідролізуючої дії сульфіду натрію і отримати волос цілим, достатньо міцним.

 • Встановлено, що використання формальдегіду в процесі імунізації волосу в межах, визначених раціональними параметрами, не чинить негативного впливу на процес зоління, якість голини та шкіри і дає можливість отримати додаткову продукцію -шерсть в кількості 3,1% від маси мокросоленої сировини.

 • Показано, що процес зневолошування-зоління можна проводити на відпрацьованій відмочувальній рідині при концентрації хлориду натрію 30-40 г/дм3, що дає змогу знизити витрати сировини на 13 кг та води на 2м3 при обробці 1 тони сировини і відповідно зменшити об'єм стічних вод.

 • На підставі проведених досліджень розроблено ресурсозберігаючу технологію зневолошування-зоління сировини великої рогатої худоби, використання якої забезпечує отримання додаткової продукції (шерсті), зменшення забрудненості стічних вод продуктами гідролізу кератину, підвищення виходу шкіри по площі (1,4%). Очікувана економічна ефективність складе 74 грн на 100 м2 готової продукції за рахунок зменшення витрат сировини, хімічних матеріалів, води та отримання додаткової продукції. Відвернутий екологічний збиток при впровадженні розробленої технології становитиме 12204,45 грн на рік.

  Список публікацій

  1. Стрембулевич Л.В., Ліщук В.І., Бехарський В.Й. Оптимізація процесу зневолошування-зоління шкіряної сировини //Легка промисловість, –2004. –№1. –С. 41-42.

  2. Стрембулевич Л.В., Ліщук В.І., Бехарський В.Й. Дослідження взаємодії компонентів імунізаційного розчину з кератином волосу //Вісник КНУТД, –2004. –№1. –С. 46-49.

  3. Стрембулевич Л.В., Ліщук В.І., Бехарський В.Й. Дослідження амінокислотного складу волосу //Вісник КНУТД, –2004. –№4. –С. 63-66.

  4. Пат. 68772 А Україна, МПК С 14 С 1/06. Спосіб знешерстювання-зоління шкіряної сировини Стрембулевич Л.В., Ліщук В.І., Бехарський В.Й. и др. (Україна). – № 2003109551; Заявл. 23.10.2003; Опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8. –4с.

  5. Стрембулевич Л.В., Калініченко Т. С. Вплив імунізації волосу на зневолошувальну дію гідросульфіду натрію // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. - Том 1. - Київ: КНУТД. - 2003. - С. 143.

  6. Стрембулевич Л.В., Ліщук В.І. Екологічні аспекти процесу зоління у виробництві шкір // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. - Том 1. - Київ: КНУТД. - 2003. - С. 192.

  7. Стрембулевич Л.В., Ліщук В.І., Твердохліб В.С, Бехарський В.Й. Вплив формальдегіду на цілісність і неушкодженість структури волосу в процесі зневолошування // Тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю КНУТД і кафедри технології шкіри та хутра „Сучасні екологічно безпечні технології виробництва шкіри та хутра". - Київ: КНУТД. - 2005. - С. 14-15.

  8. Борисенко Л.М., Конюк В.М., Стрембулевич Л.В., Борисенко В.Г. Провумін-новий білковий компонент в раціоні курок-несучок // Птахівництво.–2003.-№53.–С. 196– 199.


  АНОТАЦІЯ

  Стрембулевич Л.В. Розробка технології зневолошування-зоління шкіряної сировини з імунізацією волосяного покриву. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.05 – технологія шкіри та хутра. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2005.

  Дисертація присвячена розробці


 •