LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології й оптимізація процесу одержання високофільтрівних віскоз

програм визначено, що основними показниками целюлоз різного фізико-хімічного складу, які обумовлюють реакційну здатність до процесу виготовлення віскоз, є їх упорядкованість та вміст низькомолекулярних фракцій;

 • установлено взаємозв'язок між вмістом волокноутворюючого полімеру в целюлозах та їх розчинністю в широкому інтервалі концентрацій лугу, які застосовуються у віскозних технологіях;

 • вперше розроблені оптимальні режими мерсеризації целюлоз різного фізико-хімічного складу та їх активації перед ксантогенуванням лугом, що розчинює;

 • установлено механізм зміни міжшарової відстані d101 у кристалітах лужних целюлоз і ксантогенатах целюлози залежно від концентрації лугу, що розчинює, за допомогою якого можна підвищити показники фільтрівністі віскоз в 1.5-2 рази, та визначити мінімальні витрати сірковуглецю для їх виготовлення з урахуванням кристалічності целюлоз і вмісту низькомолекулярних фракцій;

 • розроблені комп'ютерна програма "КСАНТАТ" і циклограма керування процесами ксантогенування та розчинення ксантогенату целюлози для виготовлення високофільтрівних віскоз різного складу;

  • вперше установлено основні закономірності процесу гетерогенного омилення ксантогенату целюлози в кислих середовищах і розроблені методи оцінки активності осаджувальних ванн, які надходять до формування віскоз у виробництві целюлозних матеріалів різного асортименту.

  Практичне значення отриманих результатів. Результати проведених досліджень дозволили розробити технології виробництва віскоз високої фільтрівністі і впровадити їх у виробництві віскозних текстильних ниток широкого асортименту на ВАТ "Черкаське хімволокно", віскозних волокон і целофану на підприємстві "WISTOM" (м. Томашов-Мазовецький, Польща). Викладені в дисертації матеріали послужили основою для розробки й впровадження плану технічного переозброєння ВАТ "Черкаське хімволокно" та обґрунтування технічної можливості створення виробництва віскозної сосискової оболонки в акціонерному товаристві "Виско-Р" (м. Рязань, Росія). Деякі положення дисертації ввійшли в зміст навчальних дисциплін для спеціальності "Технологія хімічних волокон" КНУТД у вигляді методичних вказівок.

  Особистий внесок автора. Виконані в співавторстві дослідження, подані в дисертації, здійснені при особистій участі автора на всіх етапах роботи. Автором проведено літературний пошук, досліджені целюлози різного фізико-хімічного складу, в лабораторних і промислових умовах із них виготовлені прядильні розчини, сформовані целюлозні матеріали різноманітного асортименту, відпрацьовані методики досліджень, виконана обробка отриманих результатів і їх впровадження у виробництво. Аналіз результатів роботи, підготовка публікацій, доповідей і технічної документації здійснено у творчій співдружності з керівником роботи й колегами.

  Апробація роботи. Основні результати роботи доповідалися й обговорювалися на І-й міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні технології й устаткування для одержання й переробки полімерів, полімерних композиційних матеріалів і хімічних волокон", м. Київ, 1999р.; Науковій конференції молодих вчених і студентів КНУТД м. Київ у 2001р.; Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів "Наукова діяльність молоді на переломі тисячоліть", м. Київ у 2002р.; ІІ-й міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні технології та обладнання для одержання і переробки полімерів, полімерних композиційних матеріалів та хімічних волокон", м. Київ у 2003р.

  Публікації. Основний зміст дисертації викладений у 14 публікаціях, із них 10 статей у фахових журналах переліку ВАК України і 4 тези доповідей.

  Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку цитованої літератури й додатків. Робота викладена на 135 сторінках машинописного тексту, містить 29 таблиць, 36 рисунків, 139 посилань на наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів.  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ


  У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначені мета та методи досліджень, викладена її наукова новизна та основні положення, які автор виносить на захист, а також наведені відомості про апробацію результатів досліджень та їх практичне значення.

  У першому розділі виконано узагальнення та аналіз вітчизняних і зарубіжних публікацій щодо питань: властивості целюлоз, особливості виготовлення та підготовки до формування прядильних розчинів; аналіз складу і методи оцінки якості віскоз для одержання різноманітних целюлозних матеріалів; взаємозв'язок специфічних явищ волокноутворення при формуванні в осаджувальних ваннах різної активності з властивостями готових матеріалів.

  Другий розділ присвячено питанням методичного обґрунтування досліджень. Основними об'єктами були целюлози різного походження виробництва СНД і фірм дальнього зарубіжжя, а також паперова целюлоза Болгарії, яка раніше не застосовувалося у віскозних технологіях. Мерсеризацію та дозрівання целюлоз, виготовлення із них прядильних розчинів в лабораторних умовах було проведено на установці "Бляшке" з використанням спеціально розробленого ксантогенатора ЛВК, на якому можна було здійснити як стандартний "сухий", так і "мокрий" режими ксантогенування з активацією лужної целюлози лугом різної концентрації й об'єму. Вивчення особливостей процесів формування віскоз різного складу й активності осаджувальних ванн в лабораторних умовах виконувалось на спеціально розроблених пристроях і стендах із приготуванням модельних зразків волокон або плівок.

  У третьому розділі представлені дані про основні властивості целлюлоз, виготовлених із хвойних і листяних порід деревини, евкаліпта й бавовни, які використовуються у віскозних виробництвах України, країнах СНД і дальнього зарубіжжя. Целюлози розрізняються насамперед вмістом α-целюлози, низькомолекулярних фракцій і їх розчинністю в лугах, індексом кристалічності Хс, динамічною в'язкістю ηD(М) і СП, які багато в чому визначають реакційну здатність.

  Процес переробки целюлози у віскозних технологіях супроводжується зміною її складу, властивостей, структури на молекулярному й надмолекулярному рівні. Цьому сприяє, зокрема, її контакт із гідроксидом натрію в досить широкій області його концентрацій - від 17-22 % при мерсеризації до 4-5 % при розчиненні ксантогенату целюлози. Одним із найважливіших показників целюлози є вміст α-целюлози, але поряд із нею у волокноутворенні бере участь частина низькомолекулярних фракцій, вміст яких можна визначити, розчиняючи целюлозу в лузі різної концентрації.

  Розчинність целюлоз


 •