LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології й оптимізація процесу одержання високофільтрівних віскоз

та їх формування при виготовленні різноманітних целюлозних матеріалів.

 • Визначено, що основними показниками целюлоз різного фізико-хімічного складу, які обумовлюють їх реакційну здатність до виготовлення прядильних розчинів в умовах фазових переходів і структурних перетворень на різних стадіях технологічного процесу, є кристалічність і вміст низькомолекулярних фракцій.

 • Встановлено взаємозв'язок між вмістом волокноутворюючого полімеру в целюлозах та їх розчинності в широкому інтервалі концентрацій лугу, застосованих у віскозних технологіях, і розроблені оптимальні режими мерсеризації целюлоз з урахуванням їх максимального перетворення на лужну целюлозу.

 • Показано, що фільтрівність віскоз залежить від установлених у роботі оптимальних параметрів мерсеризації й активації лужних целюлоз, і запропоновано математичний опис залежності показників фільтрівністі віскоз від зміни міжшарової відстані d101 у кристалітах лужних целюлоз і ксантогенатах целюлози.

 • Визначені нижні межі витрат сірковуглецю при ксантогенуванні лужних целюлоз, розроблені комп'ютерна програма "КСАНТАТ" і циклограма керування процесами ксантогенування та розчинення ксантогенату целюлози при виготовленні високофільтрівних віскоз різного складу.

 • Установлено основні закономірності процесу гетерогенного омилення ксантогенату целюлози в кислих середовищах.

 • Розроблені методи оцінки активності осаджувальних ванн і корегування їхнього складу в залежності від показників прядильних розчинів, що надходять до формування, й асортименту виготовленої продукції.

 • Технології одержання віскоз високої фільтрівністі та їх формування успішно апробовані й реалізовані в промислових умовах виробництва віскозних волокон, ниток, плівок і оболонок.


  СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ дисертації

 • Ирклей В.М., Клейнер Ю.Я., Вавринюк О.С., Филонов А.П. Основные тенденции развития производства химических волокон. // Хімічна промисловість України. - 1999. - №1.- С. 12 - 17.

 • Вавринюк О.С., Ирклей В.М., Клейнер Ю.Я. Про взаємодію целюлоз з гідроксидом натрію при виготовленні віскоз. // Вісник КНУТД. – 2003.- №2.- С. 83 – 87.

 • Ирклей В.М., Вавринюк О.С., Клейнер Ю.Я. О взаимодействии целлюлозы и целлюлозных материалов с водой. // Хімічна промисловість України. – 1999. – №1.- С. 24 – 28.

 • Вавринюк О.С., Ирклей В.М., Клейнер Ю.Я. Розробка методів активації целюлоз при виготовленні високофільтрівних віскоз. // Вісник КНУТД. – 2003.- №2.- С. 88 – 92.

 • Вавринюк О.С., Бакалов В.Б. Клейнер Ю.Я., Ирклей В.М. Влияние полидисперсности целлюлоз на вязкость вискозы. // Хим. волокна. – 1997. – №4.- С. 20 – 23.

 • Ирклей В.М., Вавринюк О.С., Бакалов В.Б. Клейнер Ю.Я. Новое в вискозных технологиях производства целлюлозных материалов. // Вісник ДАЛПУ. – 1999.- №1.- С. 18 – 19.

 • Ирклей В.М., Вавринюк О.С., Бакалов В.Б. Клейнер Ю.Я. О путях дальнейшего развития вискозных технологий получения волокон, нитей пленок и оболочек. // Хімічна промисловість України. - 1999. - №1.- С. 18 - 23.

 • Вавринюк О.С., Ирклей В.М., Клейнер Ю.Я. Формування високофільтрів-них віскоз при виробництві віскозної текстильної нитки // Вісник КНУТД. – 2003.- №2.- С. 93 – 97.

 • Вавринюк О.С., Ирклей В.М., Клейнер Ю.Я. Получение целлюлозных пленок и мембран рукавным способом. // Вісник ДАЛПУ. – 1999.- №1.- С. 22 – 25.

 • Ирклей В.М., Клейнер Ю.Я., Вавринюк О.С., Скорацки Э. О практической реализации технологий производства целлюлозных материалов с пониженным расходом сероуглерода. // Хим. волокна. – 1997. – №4.- С. 23 – 25.

 • Мацюк Т.І., Вавринюк О.С., Ірклей В.М. Дослідження точок коагуляції і нейтралізації при формуванні віскозних волокон і плівок. // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. Том 1.- Київ: КНУТД МО України. – 2001. – С. 115.

 • Вавринюк О.С., Мацюк Т.І., Ірклей В.М. Дослідження процесу омилення ксантогенату целюлози. // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. Том 1.- Київ: КНУТД МО України. – 2001. – С. 114.

 • Охрименко І.В.,Вавринюк О.С., Ірклей В.М., Клейнер Ю.Я. Інтенсифікація процесів розчинення віскози. // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукова діяльність молоді на переломі тисячоліть". Том 1.- Київ: КНУТД МО і Н України. – 2002. – С. 120.

 • Пишинський С.М.,Вавринюк О.С., Ірклей В.М. Дослідження активності осаджувальних ванн у віскозних виробництвах. // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукова діяльність молоді на переломі тисячоліть". Том 1.- Київ: КНУТД МО і Н України. – 2002. – С. 120.

  Особистий внесок автора у роботи, які опубліковані у співавторстві: [2,3,8] - виконання теоретичних досліджень; участь в експериментах, обробка та аналіз результатів, розробка математичних моделей; [1,4,5,6,7] - виконання експериментальних досліджень, аналіз отриманих результатів, розробка математичного опису і комп'ютерних програм; [9,10] - постановка задачі, участь в експериментах, обробка та аналіз результатів, виведення аналітичних залежностей, розробка математичного опису і комп'ютерних програм.


  Аннотация

  Вавринюк О.С. Разработка технологии и оптимизация процесса получения высокофильтруемых вискоз. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.15 – технология химических волокон. – Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2003.

  Диссертация посвящена разработке технологии и оптимизации процесса получение высокофильтруемых вискоз в производстве целлюлозных материалов. С помощью современных методов исследований и специально созданных компьютерных программ определены основные показатели целлюлоз разного физико-химического состава, которые обуславливают изготовление прядильных растворов высокого качества в условия их структурных изменений и превращений на различных стадиях технологического процесса. Установлена взаимосвязь между содержанием волокнообразующего полимера в целлюлозах и их растворимостью в широком интервале концентраций щелочи, применяемых в вискозных технологиях. Определены оптимальные режимы мерсеризации целлюлоз разной кристалличности с учетом их максимального перехода в Na-целюлозные модификации. Исследована взаимосвязь показателей фильтруемости вискоз с оптимальными параметрами процессов мерсеризации и активации щелочных целлюлоз растворительной щелочью перед ксантогенированием. Предложенное математическое описание зависимости показателей фильтруемости вискоз от изменения межплоскостного расстояния d(101) в


 •