LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології модифікованих полікапроамідних хірургічних ниток та дослідження їх властивостей


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Іващенко Олена Андріївна
УДК 678.6.126:616.74:678.026
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІКАПРОАМІДНИХ ХІРУРГІЧНИХ НИТОК

ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ05.17.15 - Технологія хімічних волокон
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв - 2001

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Інституті проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України.


Науковий керівник: кандидат технічних наук Сергєєв Володимир Петрович, директор Науково-дослідної лабораторії базальтових волокон Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Ступа Володимир Іванович, директор ВАТ "Хімтекстильмаш" Мінпромполітики України;

кандидат технічних наук Забава Луція Казимирівна, заступник генерального директора Науково-виробничого товариства "БІКМ" ("Базальтові ізоляційні композиційні матеріали").


Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(кафедра хімії високомолекулярних сполук).

Захист відбудеться 19 грудня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.102.04 при Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01601, м.Київ, вул. Немировича-Данченко, 2; тел.290-53-25.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01601, м.Київ, вул. Немировича-Данченко, 2.


Автореферат розіслано 5 листопада 2001 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Т.С.Шостак

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Створення найбільш досконалого хірургічного шовного матеріалу є однією з невирішених і гостроактуальних проблем сучасної медицини. В останні десятиліття з'явилися нові види хірургічних шовних ниток, що розсмоктуються (на основі полігліколіда, полілактида та їх сополімерів; полідіоксанонові, поліпептидні, поліуретанові, хітинові та ін.), і їх властивості постійно вдосконалюються. В той же час виробництво шовних ниток, що не розсмоктуються, продовжує зростати. Такий стан речей пояснюється рядом обставин:

 • синтетичні хірургічні нитки, що не розсмоктуються, дотепер залишаються незамінними при проведенні ряду операцій по з'єднанню тканин організму, які тривалий час знаходяться під натягом;

 • розсмоктувані хірургічні нитки мають ряд недоліків (проблеми зберігання, втрата міцності в організмі, складність і висока вартість їх виробництва);

 • традиційні синтетичні полімери порівняно легко модифікувати, це вимагає менших витрат, ніж створення і дослідження нових.

В Україні відчувається гострий дефіцит хірургічних ниток. В деякій кількості виробляються кетгут та полікапроамідні (ПКА) мононитки; найбільш розгорнутим є виробництво ПКА кручених та плетених хірургічних ниток. ПКА хірургічні комплексні нитки вітчизняного виробництва поряд із перевагами мають і недоліки, основний з яких – висока капілярність. Вважають, що капілярність шовного матеріалу є однією з причин розповсюдження патогенних мікроорганізмів в зоні хірургічного втручання. Розробка технології модифікованих (шляхом нанесення покриттів) ПКА хірургічних ниток з метою усунення капілярного ефекту та надання біологічно активних (антимікробних та фунгіцидних) властивостей є простим і найбільш дешевим шляхом створення якісного вітчизняного шовного матеріалу. Впровадження у виробництво розробленої технології дозволить наситити ринок України доступними по ціні хірургічними нитками. Створення біологічно активної хірургічної нитки з антимікробними і фунгіцидними властивостями є особливо важливим для України, при наявній високій частоті післяопераційних ускладнень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно тематичної карти "Атравматика. 4/247", постанова ДКНТ України від 27.07.1992 №19 (номер державної реєстрації 0193U0264).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи була розробка технології модифікованих ПКА хірургічних ниток, за допомогою якої можливо усунути капілярний ефект та надати біологічно активні (антимікробні та фунгіцидні) властивості крученим та плетеним ПКА хірургічним ниткам.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

 • визначити речовини-модифікатори та технологічні режими нанесення покриттів на ПКА хірургічні нитки;

 • дослідити вплив модифікації на фізико-механічні, капілярні властивості ниток, а також на їх здатність до в'язання хірургічних вузлів;

 • обрати біологічно активну речовину та спосіб її фіксації на нитці;

 • на основі залежності між вмістом біологічно активної речовини в модифікуючій композиції і біологічною активністю нитки рекомендувати необхідну кількість біологічно активної речовини в нитці, а також дослідити фотоколориметричним методом тривалість біологічно активної дії модифікованих ниток;

 • по результатам досліджень методами інфрачервоної спектроскопії, електронного парамагнітного резонансу та фізико-механічних випробувань встановити метод стерилізації і визначити стійкість до стерилізації;

 • методами скануючої елекронної мікроскопії та фізико-механічних випробувань дослідити стійкість до біологічного середовища;

 • провести токсикологічні та клінічні випробування;

 • розробити технологічну та нормативно-технічну документацію на нитки хірургічні ПКА модифіковані.

Об'єкт дослідження - технологія хірургічних ПКА ниток.

Предмет дослідження – розробка технології модифікованих ПКА хірургічних ниток та дослідження їх властивостей.

Наукова новизна одержаних результатів:

Розроблено фізико-хімічні закономірності процесів одержання нової хірургічної псевдомононитки зниженої капілярності з антимікробними і фунгіцидними властивостями:

 • встановлено залежність величини капілярності нитки від природи модифікуючих речовин та їх концентрацій. Показано, що найбільш ефективними модифікаторами є кремнійорганічний каучук СКТН-Г та фенолополівінілацетальна плівкоутворююча композиція;

 • на основі дослідження кінетики виділення біологічно активної речовини - декаметоксину - з нової хірургічної псевдомононитки фотометричним та розрахунковим методами встановлено, що декаметоксин не утворює хімічних зв'язків ні з продуктом суміщення резольної фенолоформальдегідної смоли з полівінілбутиралем (плівкоутворювач), ні з ПКА;

 • доведено, що полімерне покриття виступає в якості мікродозатору біологічно активної речовини (декаметоксину);

 • виділення декаметоксину по механізму