LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології нових тонковолокнистих матеріалів на основі компатибілізованих сумішей полімерів

компонентів (ПОМ/СПА, ПОМ/СЕВА) створені фільтруючі матеріали з бактерицидною дією. Рекомендовані технологічні параметри переробки досліджених сумішей, складена відповідна технологічна карта. Технологія впроваджена на АТЗТ "Чернігівфільтр".


СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Куваєва Є.П., Чутченко А.М., Цебренко М.В. Особливості процесів структуроутворення в розплавах сумішей поліоксиметилен / співполіамід // Вісник КНУТД – 2004. – № 3. – С. 65–68.

2. Куваева Е.П., Цебренко М.В., Резанова Н.М. Специфическое волокнообразование при течении расплавов смесей полипропилен / сополиамид в области смены фаз // Химические волокна. – 2005. – №4. – С. 23–26.

3. Куваєва Є.П., Матвієць В., Цебренко М.В. Дослідження реологічних властивостей та процесів структуроутворення в сумішах поліоксиметилен / співполімер етилену з вінілацетатом // Вісник КНУТД. – 2005. – №5. – С. 104–108.

4. Куваева Е.П., Цебренко М.В., Резанова Н.М. Явление специфического волокнообразования в смесях полипропилен / сополиамид, содержащих полиэтиленгликоль // Инженерно-физический журнал. – 2005. – Т. 78, № 5. – С. 114–117.

5. Пат. № 8098 України, МКП D01 F 8/00. Термопластична формувальна композиція для отримання ультратонких поліпропіленових волокон / Куваєва Є.П., Цебренко М.В., Резанова Н.М. – Заявл. 17.01.05. – Опубл. 15.07.05. – Бюл. № 7.

6. Пат. № 12822 України, МПК D01 F 8/00, В01 J 20/28. Спосіб отримання адсорбційного фільтрувального матеріалу / Цебренко М.В., Резанова В.Г., Цебренко І.О., Луцик Р.В., Куваєва Є.П., Резанова Н.М., Горбик П.П., Сап'яненко О.О., Дзюбенко Л.С. – Заявл. 07.07.05. – Опубл. 15.03.06. – Бюл. № 3.

7. Куваєва Є.П., Савоскіна О.В., Цебренко М.В. Реологічні властивості розплавів і процесів структуроутворення в компатибілізованих полімерних сумішах // Тези доповідей І-ї Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". – Київ. – 2002. – Т. 1. – С. 124.

8. Куваева Е.П., Цебренко М.В., Резанова Н.М. Явление специфического волокнообразования в смесях полипропилен/сополиамид, содержащих полиэтиленгликоль // Материалы 22-го симпозиума по реологии. – 2004. – Валдай (Россия). – С. 80.

9. Куваєва Є.П., Цебренко М.В., Резанова Н.М. Явище специфічного волокноутворення в сумішах поліпропілен / співполіамід, що містять поліетиленгліколь // Тезиси доповідей Х Української конференції з високомолекулярних сполук. – Київ. – 2004. – С. 116.

10. Куваева Е.П., Цебренко М.В., Резанова Н.М. Явление специфического волокнообразования при течении расплавов полипропилен / сополиамид в области смены фаз // Тезисы докладов ІІ Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов "Химия и современные технологии". – Днепропетровск. – 2005. – С. 143.

11. Муфтахова Л.Ф., Куваєва Є.П., Цебренко М.В., Сап'яненко О.О. Вплив добавок аеросилу на реологічні властивості та процеси структуроутворення в розплавах сумішей поліпропілен / співполіамід // Тезисы докладов ІІ Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов "Химия и современные технологии". – Днепропетровск. – 2005.– С. 153.

12. Куваєва Є.П., Цебренко М.В. Явище специфічного волокноутворення в сумішах поліоксиметилен / співполіамід // Тези доповідей ІV-ї Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". – Київ. – 2005. – Т. 1. – С. 171.

13. Якименко Ю.О., Куваєва Є.П., Цебренко М.В. Дослідження властивостей розплавів та процесів структуроутворення в сумішах поліпропілен / співполіамід / аеросил // Тези доповідей ІV-ї Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". – Київ. – 2005. – Т. 1. – С. 172.

14. Матвієць В.П., Куваєва Є.П., Цебренко М.В. Дослідження реологічних властивостей та процесів структуроутворення в сумішах поліоксиметилен / співполімер етилену з вінілацетатом // Тези доповідей ІV-ї Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". – Київ. – 2005. – Т. 1. – С. 177.

15. Сап'яненко О.О., Муфтахова Л.Ф., Куваєва Є.П., Горбик П.П. Процеси плавлення, кристалізації та термодеструкції в нанокомпозитах на основі суміші полімерів // Матеріали Х-ї Міжнародної конференції МКФТТП-Х. – Івано-Франківськ. – 2005. – Т. 2. – С. 92.

16. Sapyanenko O.O., Muftakhova L.F., Kuvaeva Ye.P., Gorbyk P.P. The ultra-thin nanocomposite, polypropylene-based fibers // Materials of the 1st Ukraine – Korea Seminar on Nanophotonics and Nanophysics "Nanophotonics – Nanophysics – 2005". – Kiev. – 2005. – P. 64.

17. Цебренко М.В., Резанова В.Г., Цебренко І.О., Куваєва Є.П. Мікроволокна на основі сумішей полімерів з наповнювачами в наностані // Вісник КНУТД. – 2005. – Т. 2, №5 (спец. випуск). – С. 110–113.


Особистий внесок автора у працях, що опубліковані у співавторстві:

[1-4, 7-14, 17] – постановка, проведення експериментів, обробка одержаних даних, участь в обговоренні результатів; [5,6] – виконання теоретичних та експериментальних досліджень, у співавторстві оформлена заявка на винахід; [15,16] – здобувач одержав дослідні зразки, брав участь в обговоренні результатів дослідження, підготовки тез доповідей.


Куваєва Є.П. Розробка технології нових тонковолокнистих матеріалів на основі компатибілізованих сумішей полімерів. – Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.15 – Технологія хімічних волокон. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2006.

В дисертації приведене теоретичне узагальнення та нове рішення наукової проблеми, що полягає в реалізації явища специфічного волокноутворення при переробці розплавів компатибілізованих сумішей полімерів, сумішей зі специфічною взаємодією компонентів на межі поділу фаз, а також нанонаповнених сумішей. Вперше показана можливість реалізації явища специфічного волокноутворення при переробці сумішей поліоксиметилен / співполіамід (ПОМ/СПА) та поліоксиметилен/співполімер етилену з вінілацетатом (ПОМ/СЕВА) на промисловому екструзійному обладнанні. При цьому має місце зміщення області зміни фаз в бік більшого, ніж 50 мас. %, вмісту ПОМ. Встановлені закономірності пояснюються покращенням сумісності компонентів суміші за рахунок специфічних взаємодій. Показано, що використання поліетиленгліколю (ПЕГ) як компатибілізатору та бінарної суміші СЕВА/ПЕГ дає можливість реалізувати явище специфічного волокноутворення для співвідношення компонентів ПП/СПА, що відповідає області зміни фаз, а також в 16 - 34 рази підвищити поглинання ними вологи. Механізм дії ПЕГ (та його сумішей з СЕВА) полягає в зменшенні величині міжфазового натягу на межі поділу фаз та підвищенні стабільності рідинних струменів ПП в матриці СПА. Вперше встановлені закономірності течії та процесів структуроутворення в розплавах сумішей ПП/СПА, що містять наповнювач в наностані – аеросил. Показано, що, не дивлячись на твердий стан добавки, в'язкість розплавів сумішей не підвищується (в умовах переробки), має місце різке зростання прядомості розплавів та покращення процесів