LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології одержання композиційних матеріалів з полімерних сумішей та відходів шерсті

19


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
На правах рукописуБерезненкоНаталiя Михайлiвна


УДК 677.03/. 04, 678.046/. 047РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ

МАТЕРІАЛІВ З ПОЛІМЕРНИХ СУМІШЕЙ ТА ВІДХОДІВ ШЕРСТІ

Спеціальність 05.17.06 – технологія полімерних та композиційних

матеріалів

АВТОРЕФЕРАТ


Дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв - 2005


Дисертацією є рукопис

Роботу виконано у Київському національному університеті технологій та дизайну


Науковий керівник – доктор технічних наук, професор

Пахаренко Валерій Олександрович,

Київський національний університет

технологій та дизайну, завідувач кафедри

технології полімерів і хімічних волокон

Офіційні опоненти:

доктор фізико-математичних наук,профессор, член-кореспондент АПН України Шут Микола Іванович, Національний університет

ім. М. Драгоманова, завідувач кафедри загальної фізики


кандидат технічних наук, доцент Мікульонок Ігор Олегович,

доцент кафедри машин i апаратiв хiмiчних i нафтопереробних виробництв,

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


Провідна установа:

Національний університет "Львівська політехніка"

Міністерства освіти та науки України, кафедра хімічної технології переробки пластмас.Захист дисертації відбудеться 21.09.2005 р о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01601, м.Київ, вул.Немировича-Данченко, 2 тел.280-53-25


З дисертацією можна ознайомиться в бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: м.Київ,вул.Немировича – Данченко,2,


Автореферат розіслано 18.08.2005 р.


Вчений секретар

cпеціалізованої вченої ради Шостак Т.С.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Зростання рівня добробуту населення потребує застосування значної кількості сировини хімічного та природного походження для створення композиційних матеріалів, які можуть застосовуватись у різних галузях промисловості. В цьому плані актуальним є питання використання при виробництві товарів народного споживання малоцінних відходів волокон шерсті та короткого луб'яного волокна, які є постійно відновлюваними вітчизняними ресурсами. Особливу увагу слід приділити застосуванню при виготовленні нетканих та полімерних композиційних матеріалів волокон шерсті великої рогатої худоби, яка на сьогодні практично не використовується, а утилізується в основному хімічними методами. В той же час застосування шерсті в сполученні з синтетичними волокнами дає можливість створити матеріали з унікальними санітарно-гігієнічними, в`язко-пружними та тепло-, звукоізоляційними властивостями. Враховуючи перспективи розвитку агропромислового комплексу, легкої та хімічної промисловості виникає необхідність раціонального використання відходів шерсті та синтетичних складових, що дозволяє створювати композиційні матеріали для потреб будівництва, виготовлення утеплюючих елементів для взуття та одягу, а коротку фракцію волокон шерсті - для наповнення в полімерні композиційні матеріали. Враховуючи існування різних методів виробництва нетканих матеріалів особливу увагу слід приділити способу термоскріплення. Виготовлення подібних матеріалів за цим способом вирішується, в основному, за рахунок застосування в структурі нетканих матеріалів синтетичних волокон. При виробництві нетканих матеріалів вищезгаданим способом доцільно застосовувати синтетичні волокна з високим показником адгезійної міцності по відношенню до волокон натуральної шерсті. Крім того при отриманні суміші синтетичних і природних волокон необхідно враховувати релаксаційні процеси, які відбуваються в синтетичних волокнах при підвищених температурах. Тому більш доцільним, з позицій забезпечення підвищених адгезійних властивостей по відношенню до волокон шерсті, буде використання синтетичнихволокон, отриманих із суміші співполімеру етилену з вінілацетатом (СЕВА) і поліпропілену (ПП), або поліетилену (ПЕ).

При виготовленні нетканих матеріалів з використанням волокон із сумішей полімерів і відходів шерсті термоскріпленням однією з умов отримання композитів є те, що усадка синтетичного волокна не повинна перевищувати 5%, оскільки при більшій усадці відбувається деформація композиту.

Зважаючи на вищезгадане, при виробництві полімерних композиційних та нетканих матеріалів має бути приділена увага не тільки підбору сировини для виробництва нетканих матеріалів, а й створенню та удосконаленню технології їх виробництва.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи за науковим напрямком кафедри технології полімерів і хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну (держбюджетна тема 5.9/4-ДБ: "Теоретичні та практичні дослідження по використанню відходів легкої та хімічної промисловості і створення сучасних технологічних процесів виготовлення товарів народного споживання" номер державної реєстрації 01000003053).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в розробці складу і технології виробництва полімерних композиційних та нетканих матеріалів методом термоскріпленя на основі застосування полімерних сумішей та відходів шерсті великої рогатої худоби.

Для реалізації основної мети в дисертації були вирішені наступні завдання:

  • аналіз літературних даних з питань застосування синтетичних складових та відходів натуральної шерсті у виробах побутового призначення;

  • визначити показники виходу відходів волокон натуральної шерсті за довжиною та можливості її застосування при виготовленні товарів широкого вжитку;

  • дослідити поверхневі та адгезійні властивості шерсті і волокон із сумішей полімерів і можливості їх модифікації;

  • створити волокна із сумішей полімерів з підвищеною адгезією для термоскріплення волокон шерсті в нетканому матеріалі;

  • встановити закономірності зміни реологічних характеристик розплаву сумішей полімерів на основі поліолефінів в залежності від складу та умов формування;

  • визачити можливості формування адгезійного контакту в системі "синтетичне волокно – шерсть" та умови забезпечення необхідних фізико-механічних властивостей нетканих матеріалів;

  • визначити основні стадії технологічного процесу виготовлення волокон із сумішей полімерів з підвищеним показником адгезії по відношенню до волокон шерсті та розробити і удосконалити технологічні процеси одержання нетканих та полімерних композиційних матеріалів з застосуванням різних по довжині фракцій відходів шерсті.


Об'єкт дослідження – композицiйнi матерiали з полiмерних сумiшей та вiдходiв шерстi з специфiчними