LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології одержання однорідного льняного волокна

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НЕСТЕРЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНАУДК 677.11.021


РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ОДНОРІДНОГО

ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА

05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукХЕРСОН – 2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Чурсіна Людмила Андріївна,

Херсонський національний технічний університет,

завідувач кафедри переробки, стандартизації і сертифікації сировини.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Михайлик Віктор Дмитрович, Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри екології і безпеки життєдіяльності;


кандидат технічних наук Мохер Юрій Володимирович, Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук, завідувач відділу стандартизації і сертифікації сировини.Провідна установа:

Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук, відділ льону, м. Житомир.


Захист відбудеться „_23__" ___березня___ 2006 року о 13_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон – 8, Бериславське шосе, 24, корпус 1, ауд. 223.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського національного технічного університету за адресою: 73008, м. Херсон – 8, Бериславське шосе, 24, корпус 1.


Автореферат розісланий „_18_"___лютого__ 2006 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.П. Сумська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах переходу до ринкової економіки одним із основних завдань первинної переробки льняної сировини є підвищення якості волокна та створення безвідходної технології використання льону в текстильній промисловості.

Узагальнюючи дослідження видатних вчених в галузі розробки ресурсозберігаючих технологій використання низькосортного короткого льняного волокна, можна зауважити, що існуючі технології не є універсальними.

На підприємствах бавовняної галузі внаслідок відсутності сировини, важкого фінансового стану і розладу старих економічних зв'язків випуск продукції здійснюється за рахунок економії сировини або часткової заміни її низькосортним коротким льняним волокном.

Використання на бавовняних комбінатах відходів первинної переробки льону дозволяє створити дільниці з підготовки короткого льняного волокна до процесів прядіння та ткацтва. Завдяки цьому розширюється і оновлюється асортимент випущеної продукції на основі натуральних і хімічних волокон.

Питання виробництва льняного волокна з однорідними фізико-механічними властивостями для подальшого прядіння в сумішах з натуральними і хімічними волокнами залишається актуальним. Воно потребує досконального вивчення залежності фізико-механічних показників модифікованого волокна від якості вихідної сировини та процесів очищення, розпушення і чесання, що відбуваються під час модифікації. Саме вирішенню цих актуальних питань і присвячені наші дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною програми досліджень кафедр переробки, стандартизації і сертифікації сировини та інформаційних і комп'ютерних технологій Херсонського національного технічного університету за темою „Розробка ресурсозберігаючих технологій первинної переробки льону і конопель для створення екологічно чистих товарів народного вжитку", номер державної реєстрації 0199U001299, затверджений рішенням експертної ради Міністерства освіти і науки України, протокол №2 від 04.11.98 р.

Автор брала участь у розробці удосконаленої технології модифікації низькосортного короткого льняного волокна механічним способом і технології змішування його при одержанні дво- і трикомпонентної пряжі.

Мета і задачі дослідження. Метою досліджень є одержання льняного волокна з однорідними фізико-механічними властивостями, призначеного для використання його в бавовнопрядінні.

Для досягнення мети дослідження необхідно розв'язати такі задачі:

 • теоретично обґрунтувати вибір технології одержання однорідного льняного волокна і обрати оптимальний технологічний ланцюжок з машин бавовнопрядильного виробництва;

 • визначити основні фізико-механічні характеристики низькосортного льняного волокна, отриманого з різних льонозаводів України;

 • провести виробничі випробування технології одержання однорідного льняного волокна в умовах бавовнопрядильної фабрики;

 • проаналізувати зміну фізико-механічних характеристик льняного волокна на різних етапах механічної модифікації внаслідок впливу процесів очищення, розпушення і чесання;

 • визначити вихід модифікованого льоноволокна з низькосортної льняної сировини, що надійшла з різних льонозаводів України;

 • на основі методів статистичного аналізу виявити найбільш значимі показники якості льняного волокна і обґрунтувати можливість одержання однорідного модифікованого льоноволокна, придатного для використання у бавовнопрядінні, при сумісній переробці сировини з різних заводів-постачальників;

 • здійснити розрахунок очікуваної економічної ефективності технології одержання однорідного льняного волокна на виробництві.

Об'єкт дослідження. Технологія модифікації льняного волокна механічним способом на бавовнопрядильному устаткуванні.

Предмет дослідження. Низькосортне коротке льняне волокно.

Методи дослідження.При вирішенні поставлених задач здійснювалася комплексна оцінка змін фізико-механічних показників низькосортного льняного волокна на різних етапах технологічного процесу. Для вивчення цих показників застосовано теоретичні та експериментальні методи, зокрема:

 • органолептичний і вимірювально-ваговий методи дослідження льняного волокна відповідно до чинних Державних стандартів;

 • математичної статистики для обробки експериментальних даних (критерії для перевірки гіпотези про нормальний розподіл генеральної сукупності, критерії порівняння двох середніх та дисперсій нормальних генеральних сукупностей, аналогічні критерії, що не залежать від розподілу генеральної сукупності);

 • метод ротатабельного планування другого порядку.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:

 • на основі теоретичних і експериментальних даних визначено технологічний ланцюжок з машин бавовнопрядильного виробництва для одержання модифікованого льоноволокна з однорідними фізико-механічними показниками;

 • на основі досліджень