LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології одержання однорідного льняного волокна

властивостей текстильних матеріалів визначено динаміку зміни фізико-механічних показників короткого льняного волокна на різних етапах модифікації;

 • вперше математично обґрунтовані і параметри технологічного процесу первинної обробки низькосортного льняного волокна з різних льонозаводів України для одержання бавовноподібного волокна з однорідними фізико-механічними характеристиками;

 • встановлена математична залежність довжини, засміченості та лінійної щільності від числа обертів головного барабана та величини розведення між головним барабаном і сміттєвідбійним ножем машини ЧМД-4У.

  Практичне значення одержаних результатів. Доведено доцільність часткового переходу бавовняних комбінатів на низькосортну льняну сировину.

  Удосконалено технологію переробки короткого льняного волокна механічним способом і одержано модифіковане льоноволокно, яке використовують у сумішах волокон для створення нового конкурентоспроможного асортименту в бавовняній галузі.

  На підставі статистичних досліджень розроблено рекомендації щодо можливості сумісної переробки льняного волокна №2 з різних заводів України.

  Вперше експериментально визначено відсоток виходу модифікованого льоноволокна з низькосортного короткого льоноволокна.

  Запропоновано оптимальні режими роботи і параметри чесальної машини ЧМД-4У. Це дозволяє переробляти модифіковане волокно, отримане з низькосортної льняної сировини, на обладнанні бавовняного підприємства і виготовляти з нього високоякісну змішану пряжу.

  Здійснено виробничі випробування удосконаленої технології на I прядильній фабриці ВАТ „Херсонський бавовняний комбінат" (акт від 02.11.00) і доведено можливість та доцільність широкого використання цієї технології в умовах бавовняних комбінатів України (акт впровадження від 16.02.05).

  Економічний ефект від переробки 1 тонни низькосортного льняного волокна в порівнянні з переробкою 1 тонни середньоволокнистої бавовни становить 505,99 грн.

  Впровадження технології одержання однорідного льняного волокна не потребує значних матеріальних витрат.

  Особистий внесок здобувача. Здобувач самостійно виконала усі експериментальні та теоретичні дослідження, викладені в дисертації, провела математичну обробку одержаних результатів та ротатабельне планування експерименту другого порядку, проаналізувала і узагальнила отримані результати.

  У наукових працях, що опубліковані разом із співавторами, здобувачем розглянуто існуючі способи удосконалення технології одержання модифікованого волокна, наведено результати оптимізації технологічних параметрів модифікованого льоноволокна, виготовленого з низькосортного короткого льняного волокна, розглянуто вплив різних способів первинної обробки льону на його споживчі властивості.

  Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідалися і обговорювалися на:

  • науково-практичній конференції „Комп'ютерні технології для оптимізації хіміко-технологічних процесів опорядження текстильних матеріалів" на базі АТЗТ „Черкаський шовковий комбінат" і Черкаського інженерно-технологічного інституту 11-12 грудня 2000 р.;

  • VII Міжнародній науково-практичній конференції „Наука і освіта '2004"
   (м. Дніпропетровськ, 10-25 лютого 2004 р.);

  • міжвузівській науково-практичній конференції „Проблеми легкої та текстильної промисловості" (м. Херсон, ХДТУ, 20-23 квітня 2004 р.);

  • на засіданнях кафедри переробки, стандартизації і сертифікації сировини в 2000-2005 рр.

  Публікації. Основний зміст дисертації викладено у 5 наукових працях, які опубліковано в наукових фахових виданнях, що входять до Переліку ВАК України, та 2 тезах доповідей.

  Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, 6 розділів, висновків, списку використаних джерел та 2 додатків. Повний обсяг дисертації становить 176 сторінок. Робота проілюстрована 48 рисунками та 58 таблицями. Додатки займають 3 сторінок. Список використаних джерел містить 187 найменувань на 15 сторінках.


  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

  У вступі подано загальну характеристику роботи, розкрито сутність і стан наукової проблеми та її практичне значення, обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та задачі досліджень, їх наукове і практичне значення, охарактеризовано об'єкт, предмет та методи досліджень.

  У першому розділі подано огляд літературних джерел. Наведено сучасні способи первинної обробки луб'яних волокон, які пов'язані із значними труднощами, обумовленими структурними властивостями самої сировини та багатоетапністю і різноманітністю технологій. В процесі первинної переробки льняної сировини вихід короткого волокна становить 70%. Тому в роботі показано, що текстильні підприємства зацікавлені у промисловому використанні короткого льняного волокна, яке при певній обробці може частково замінити бавовну.

  Представлено порівняльну характеристику властивостей льону та бавовни, а також подано вимоги до фізико-механічних показників модифікованого льняного волокна.

  Аналіз наукових робіт з переробки низькосортного короткого льняного волокна дозволяє визначити актуальність теми дисертаційної роботи, обґрунтувавши вибір саме механічної технології модифікації льняного волокна із застосуванням бавовнопрядильного обладнання.

  У другому розділі викладено загальну методику і основні методи досліджень по технологічних переходах, де контролюється якість модифікованого льняного волокна за такими показниками: середня та штапельна довжина, лінійна щільність, вміст костриці і смітних домішок, вологість та розривне навантаження.

  Представлені методики є спробою уніфікації методів визначення основних фізико-механічних характеристик як для бавовни, так і для льону. Отримані результати досліджень оброблялись за допомогою методів математичної статистики.

  У третьому розділі розглянуто способи одержання модифікованого льняного волокна, яке за своїми властивостями наближається до бавовни або вовни. Охарактеризовано сучасні виробничі лінії модифікації.

  Досліджувати механічну технологію модифікації льняного волокна можна тільки спираючись на наукові теорії технологічних процесів первинної обробки льону та бавовнопрядіння.

  Для одержання з льняної сировини високоякісного модифікованого волокна механічним способом необхідно здійснити ряд технологічних операцій. Основні фізико-механічні процеси спрямовані на розпушення, очищення та чесання льняного волокна. Вони здійснюються на машинах бавовняного виробництва, які мають свої конструктивні особливості.

  Успішний розвиток техніки в сучасних умовах можна здійснювати лише на базі теоретичного аналізу технологічних процесів, узагальнення наукових знань та тісного взаємозв'язку з підприємством.

  У четвертому розділі подано технологію одержання льоноволокна з однорідними фізико-механічними властивостями механічним способом.

  Для проведення експериментальних досліджень використовували коротке льняне волокно №2, отримане з Чоповицького, Червоноармійського та Радомишльського льонозаводів.

  Вихідною сировиною для процесу модифікації є коротке льняне волокно, що являє собою волокнисту масу, до складу якої входять елементарні і технічні волокна із значним ступенем


 •