LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології одержання однорідного льняного волокна

щільність, текс

Масова частка волокон прядомої групи (від 16 до 45 мм), %

Масова частка костриці та смітних домішок, %

Розривне навантаж., сН(гс)

Вологість, %

13,48

20,42

0,4356,80


1,98

4,7

14,10

14,62

19,10

0,4656,40


2,16

4,3

14,20

13,24

18,82

0,4460,40


2,62

4,6

13,90


Дані табл. 2 свідчать, що середня довжина льняного волокна становить 13,24-14,62 мм, його лінійна щільність знаходиться в межах 0,46-0,43 текс, масова частка волокон прядомої групи дорівнює 56,40-60,40%, а вміст костриці і смітних домішок становить 1,98-3,62%.

Таким чином, можна зробити висновок, що модифіковане льняне волокно, одержане після другого прочісування, має майже однорідні фізико-механічні властивості, а показники його якості відповідають показникам середньоволокнистої бавовни.

Отже, впровадження нових безвідходних технологій переробки вторинної сировини дозволяє виділяти з неї певну кількість волокна, придатного для використання в текстильній промисловості.

Саме тому з'явилась потреба визначити, який відсоток модифікованого волокна можна отримати з низькосортної льняної сировини, що надійшла з різних льонозаводів України.

При проведенні досліджень переробку короткого льняного волокна №2 з Радомишльського, Чоповицького та Червоноармійського льонозаводів здійснювали за технологічним ланцюжком, наведеним на рис. 1.

Вихід напівфабрикатів і відходів визначався методом зважування. Для цього використовували ваги 4го класу точності. Похибка при зважуванні може становити 1%.

Результати експериментальних досліджень представлено в табл. 3.

Таблиця 3

Вихід напівфабрикатів і відходів з короткого льняного волокна Радомишльського льонозаводу

Цехи, види напівфабрикатів і відходів

Взято в переробку

Одержано напівфабрикатів, відходів з волокна


Коротке льняне волокно №2

Полотно

Маса, кг

% до полотна

% до суміші

Тіпальний цех

Полотно і розривне полотно

Відходи з ПЛ-150-П1, СН-3У, ГР-8

Горішок і пух тіпальний

Підметини

Пух з фільтрів

Відходи невидимі

573,28
375,43


53,25

48,67

1,75

51,69

42,49


65,49


9,29

8,49

0,30

9,02

7,41

ВСЬОГО

573,28


573,28


100,00

Чесальний цех

Модифіковане волокно 2-го прочосу

I лінія. Пачоси кардні

Горішок і пух чесальний

Підметини чисті

II лінія. Пачоси кардні

Горішок і пух чесальний

Підметини чисті

Пух з фільтрів

Відходи невидимі


375,43233,58

15,95

51,40

2,05

7,90

5,20

1,60

30,29

27,4662,22

4,25

13,69

0,55

2,10

1,38

0,43

8,07

7,3140,74

2,78

8,97

0,36

1,38

0,91

0,28

5,28

4,79

ВСЬОГО375,43

100,00

65,49

Рис. 2. Вихід модифікованого волокна з сировини

Радомишльського льонозаводу

У п'ятомурозділі здійснено математичну обробку результатів досліджень. Для аналізу технологічних процесів одержання льоноволокна з однорідними фізико-механічними властивостями побудовано діаграми розподілу волокон за довжиною та штапельні діаграми. Ці діаграми наведено на рис. 3 і 4. Вони дають наочне уявлення про нерівномірність довжини досліджуваного волокна.

Для обґрунтованого використання методів математичної статистики перевірено гіпотезу про наявність нормального розподілу випадкової величини – середньої довжини волокон. Виявилося, що на всіх етапах модифікації її необхідно відхилити.

Тому доведення незначимості різниці між середніми значеннями середньої довжини волокон з різних льонозаводів (табл. 4) після другого прочісування вико-нано за Z-критерієм (табл. 5).

Таблиця 4

Значення середньої довжини модифікованого льоноволокна

Етап модифікації

Довжина волокна заводу-постачальника, мм


Радомишль

Чоповичі

Червоноармійськ

Полотно

61,76

60,24

56,44

І прочісування

33,08

30,87

33,65

ІІ прочісування

28,60

30,18

29,10


Таблиця 5

Значення Z-критерію

Етап модифікації

Волокно заводу-постачальника


Радомишль –

Чоповичі

Радомишль –

Червоноармійськ

Чоповичі –

Червоноармійськ


Полотно

1,22

2,33

4,22

2,33

2,91

2,33

І прочісування

2,56

2,33

0,67

2,33

3,37

2,33

ІІ прочісування

1,87

2,33

0,61

2,33

1,26

2,33


Побудовано математичні моделі залежностей штапельної масодовжини волокна, масової частки костриці та смітних домішок, лінійної щільності модифікованого волокна від числа обертів головного барабана і величини розведення між головним барабаном та сміттєвідбійним ножем машини ЧМД-4У для першого і другого прочісування за алгоритмом ротатабельного планування другого порядку. За допомогою статистичних критеріїв доведено їх адекватність. Прикладом цих залежностей є рівняння (1-3). Індексація змінних збережена у відповідності до тексту дисертації.

Рівняння залежності штапельної масодовжини волокна від вхідних параметрів при другому прочісуванні має вигляд:


, (1)


де n2 – число обертів головного барабана;

l2 – величина розведення між головним барабаном та сміттєвідбійним ножем машини ЧМД-4У;

y4 – штапельна масодовжина волокна.

Графічне зображення вищезазначеної залежності наведено на рис. 5.


Рівняння залежності засміченості волокна від