LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології одержання однорідного льняного волокна

вихідних параметрів при другому прочісуванні має вигляд:

, (2)

де n2 – число обертів головного барабана;

l2 – величина розведення між головним барабаном та сміттєвідбійним ножем машини ЧМД-4У;

y5 – масова частка костриці та смітних домішок.

Рівняння залежності лінійної щільності волокна від вихідних параметрів при другому прочісуванні має вигляд:

, (3)

де n2 – число обертів головного барабана;

l2 – величина розведення між головним барабаном та сміттєвідбійним ножем машини ЧМД-4У;

y6 – лінійна щільність модифікованого волокна.У шостому розділі визначено позитивний вплив використання змішаної пряжі з вкладенням модифікованого льоноволокна на вартість і якість текстильної продукції. Економічна доцільність запропонованої технології обумовлена низькою вартістю короткого льняного волокна у порівнянні з ціною на бавовну. Економічний ефект від її впровадження становить 505,99 грн. на тонну льняного волокна.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

 • Розроблено технологію одержання однорідного льняного волокна з низькосортної сировини льонозаводів України, яка дозволяє на 25-45% вирішувати проблему відсутності бавовни і впроваджено у виробництво на I прядильній фабриці ВАТ „ХБК",

 • В результаті проведеного аналізу встановлено, що механічна технологія модифікації короткого низькосортного льняного волокна має низьку собівартість, яка в 2,5 рази менше вартості хімічної технології і на 10% – біологічної.

 • Аналіз поступових змін фізико-механічних показників льняного волокна в процесі переробки дозволив визначити додаткові технологічні операції при розпушенні, очищенні, чесанні, необхідні для одержання модифікованого льоноволокна з однорідними фізико-механічними властивостями, наближеними до бавовни.

 • На підставі статистичних досліджень вперше обґрунтовано можливість сумісної переробки низькосортного короткого льоноволокна з різними фізико-механічними властивостями в модифіковане на бавовнопрядильному обладнанні. Вихід модифікованого волокна при цьому становить 40%.

 • Визначено залежність фізико-механічних показників льоноволокна від заправних параметрів чесальних машин ЧМД-4У. Це дає бавовняним комбінатам можливість регулювати режими роботи чесальних машин таким чином, щоб вихідні параметри однорідного льняного волокна наближалися до відповідних параметрів бавовни.

 • З метою одержання льняного волокна, найбільш придатного для застосування в бавовнопрядінні, запропоновано регулювати швидкість головного барабана та величину розведення між ним і сміттєвідбійним ножем в залежності від лінійної щільності, штапельної масодовжини та засміченості.

 • На основі ротатабельного планування другого порядку було визначено оптимальну швидкість головного барабана – 515 хв-1 при розведенні у 1,5 мм між ним і сміттєвідбійним ножем. При таких параметрах в результаті другого прочісування одержують льняне волокно, найбільш наближене до бавовни за показниками штапельної масодовжини, лінійної щільності та засміченості.

 • Визначено економічний ефект від впровадження технології одержання однорідного льоноволокна для виготовлення змішаної пряжі, який становить 505,99 грн. на тонну волокна. Економічна доцільність запропонованої технології обумовлена низькою вартістю короткого льняного волокна у порівнянні з ціною на бавовну.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ
  ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Нестеренко Л.В., Кобельчук М.М. Аналітичний огляд стану поглибленої пере-робки низькосортного лляного волокна // Легка промисловість. – 2003. – № 1. – С. 58, 60.

  Автору належать основні ідеї статті і аналіз сучасного стану переробки низькосортної льняної сировини.

  2. Визначення відсотка виходу модифікованого волокна з низькосортної льняної сировини / Л.В. Нестеренко, Г.Я. Тулученко, Л.А. Чурсіна, М.М. Кобельчук // Легка промисловість. – 2003. – №2. – С. 58.

  Л.А. Чурсіній, М.М. Кобельчуку належить формулювання проблеми і постановка задачі досліджень, а Л.В. Нестеренко, Г.Я. Тулученко – проведення досліджень та обробка результатів експерименту.

  3. Нестеренко Л.В., Чурсіна Л.А., Кобельчук М.М. Розширення асортименту модифікованого лляного волокна // Легка промисловість. – 2003. – №3. – С. 54.

  Автору належать проведення досліджень і визначення фізико-механічних показників модифікованого волокна.

  4. Нестеренко Л.В., Чурсіна Л.А., Тулученко Г.Я. Теоретичне обґрунтування модифікації лляного волокна // Легка промисловість. – 2003. – №4. – С. 59-60.

  Автору належать основні ідеї статті і обробка результатів досліджень.

  5. Нестеренко Л.В. Сучасні тенденції розвитку лляної галузі // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – № 1 (8). – С. 121-123.

  6. Нестеренко Л.В. Довирішення задачі модифікації низькосортного короткого льоноволокна // Наука і освіта '2004 : Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (10-25 лютого 2004 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 18-20.

  7. Нестеренко Л.В. Технології використання короткого низькосортного льоново-локна // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины: Материалы международной научно-практической конференции (20-23 апреля 2004 г.). – Херсон: ХГТУ, 2004. –С. 315.


  АНОТАЦІЯ

  Нестеренко Л.В. Розробка технології одержання однорідного льняного волокна. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2006.

  Захищається рукопис, що містить результати теоретичних і експериментальних досліджень технології одержання однорідного льняного волокна в умовах бавовняного комбінату.

  На основі аналізу отриманих фізико-механічних показників якості льняного волокна на всіх переходах технологічного процесу та методів математичної статистики і теорії ймовірності було встановлено, що волокно різних льонозаводів можна переробляти сумісно в умовах бавовнопрядильних фабрик, одержуючи при цьому волокно з однорідними фізико-механічними властивостями.

  В дисертації побудовано математичні моделі залежностей довжини, засміченості, лінійної щільності однорідного волокна від числа обертів головного барабана та величини розведення між ним і сміттєвідбійним ножем машини ЧМД-4У за алгоритмом ротатабельного планування другого порядку. За допомогою статистичних критеріїв доведено їх адекватність.

  Визначено економічний ефект від впровадження технології одержання однорідного льоноволокна для виготовлення змішаної пряжі, що дозволяє розширити асортимент текстильної продукції. Економічна доцільність запропонованої технології обумовлена низькою вартістю короткого льняного волокна у порівнянні з ціною на бавовну. Економічний ефект від впровадження даної технології становить 505,99 грн. на тонну волокна.

  Ключові слова: коротке льняне волокно, механічна обробка, фізико-механічні показники льняного волокна: довжина, засміченість, лінійна щільність.


  АННОТАЦИЯ

  Нестеренко Л.В. Разработка технологии получения однородного льняного волокна. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по


 •