LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології одержання та застосування нових композицій для заключної обробки текстильних матеріалів


ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІРЮКОВ СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧУДК 677.85: 532.135
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

НОВИХ КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ ЗАКЛЮЧНОЇ ОБРОБКИ

ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
05.19.03 – технологія текстильних матеріалів

АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Херсон – 2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті, Міністерство освіти і

науки України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, лауреат

державної премії України в області науки і

техніки Сарібеков Георгій Савіч,Херсонський

національний технічний університет, проректор

з наукової роботи і зовнішніх зв'язків.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Малкін Едуард Семенович – Інститут технічної теплофізики, НАН України, завідувач лабораторії;


кандидат технічних наук Синельникова Валентина Іванівна – ВАТ "Український

науково-дослідний інститут текстильної промисловості", керівник.


Провідна установа:

Хмельницький національний університет, кафедра хімічної технології, Міністерство освіти і науки України, м. Хмельницький.


Захист відбудеться " 26 " травня 2005 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 67.052.02 в Херсонському національному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського національного технічного

університету за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24


Автореферат розісланий " 20 " квітня 2005 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Сумська О. П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Розвиток вітчизняної текстильної промисловості в сучасних умовах не можливий без виробництва високоякісної конкурентноспроможної продукції, яка б користувалась попитом на внутрішньому та зовнішніх ринках. Це в значній мірі залежить від використання сучасних, найбільш ефективних та економічно вигідних технологій опорядження, що передбачають застосування нових високоякісних препаратів, здатних надавати текстильним матеріалам комплекс високих споживчих властивостей та які відповідали б високим екологічним вимогам.

Актуальність теми даної роботи визначається необхідністю підвищення конкурентоспроможності текстильної продукції вітчизняного виробництва на внутрішньому та зовнішніх ринках за рахунок розробки та впровадження нових високоефективних композиційних препаратів на основі кремнійорганічних сполук різної реакційної здатності для одержання малозмивних апретів та препаратів що здатні надавати стійкого гідрофобного ефекту целюлозовміщуючим тканинам побутового, технічного та спеціального призначення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті відповідно до пріоритетних напрямків розвитку науки та техніки Міністерства освіти і науки України згідно теми № 04 "Екологічна чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології" в рамках науково-дослідних робіт, які проводились в період 2001-2002 рр. відповідно до фундаментальної бюджетної теми: "Теоретичні дослідження фізико-хімічних основ отримання і застосування препаратів на основі водорозчинних полімерів для обробки текстильних матеріалів" за номером державної реєстрації 0100U000401 згідно протоколу засідання Науково-технічної ради № 01 від 27.12.99 р.

Відповідає пріоритетному напрямку розвитку науки та техніки України згідно наказу № 633 Міністерства освіти і науки України від 05.11.02 р. та відповідає фундаментальній темі "Наукові основи створення та застосування препаратів для спеціальних видів енергоощадного оздоблення текстильних матеріалів" за реєстраційним державним номером 0103U001201 яка виконувалась з 2002 по 2004 р.

Роль автора полягає в обґрунтуванні актуальності теми дослідження в галузі розробки технологій одержання та застосування нових композиційних препаратів для заключного оздоблення тканин різних за складом та призначенням, проведенні експериментальних досліджень, в результаті яких були визначені оптимальні співвідношення основних складових компонентів, технологічні параметри процесів заключної обробки целюлозовміщуючих тканин побутового, технічного і спеціального призначення в лабораторних та виробничих умовах на текстильних підприємствах України, ближнього та дальнього зарубіжжя.


Мета і задачі дослідження.

Метою роботи є розробка технології одержання та застосування композиційних препаратів на основі вітчизняної сировини для процесів заключної обробки текстильних матеріалів, що здатні надавати тканинам високі показники якості.

Для здійснення поставленої мети вирішувалися наступні задачі:

  • одержання композиційного препарату на основі кремнійорганічних сполук різної реакційної здатності для пом'якшення грифу тканин;

  • дослідження впливу концентрації композиції та каталізатора на пружньоеластичні та фізико-хімічні властивості оздоблених тканин;

  • визначення основних споживчих властивостей тканин білизняної і сукняної груп, оброблених композиційним препаратом при одержанні малозмивного оздоблення;

  • виявлення оптимального співвідношення основних компонентів композиції, концентрації препарату на основі жирних кислот та солі цирконію в просочувальних розчинах при одержанні гідрофобної обробки на текстильних матеріалах;

  • розробка технології одержання препарату на основі вищих жирних кислот і солі цирконію для гідрофобної обробки тканин технічного та спеціального призначення;

  • дослідження споживчих властивостей тканин, оздоблених композиційним препаратом на основі жирних кислот та солі цирконію;

  • одержання препарату на основі композиції жирних кислот та кремнійорганічної складової для одержання гідрофобного ефекту стійкого до мокрих обробок та хімічного чищення тканин побутового призначення із змішаних волокон;

  • визначення методом математичного планування експерименту оптимального співвідношення основних складових компонентів композиції, концентрації препарату в просочувальних розчинах при одержанні гідрофобної обробки на бавовнянолавсановій