LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології отримання багатокомпонентної пряжі з використанням конопляного котоніну

і експериментальних методів дослідження.

Теоретичні дослідження базуються на використанні категорій аналізу, синтезу, порівняння як основних філософських категорій пізнання; основ фізичних явищ електричних розрядів в рідинах; основних положень теорій змішування і прядіння натуральних і хімічних волокон; основ лінійної математики для комп'ютерного моделювання технологічного процесу змішування.

Експериментальні дослідження отримання котонізованого конопляного волокна проводились на лабораторній установці електроімпульсної обробки луб'яного волокна; отримання багатокомпонентної пряжі на основі котонізованого конопляного волокна здійснювалось на діючому обладнанні ВАТ "Херсонський БК".

Обробка результатів експериментів проводилась методами математичної статистики, регресійного і кореляційного аналізу.

Комплексна оцінка фізико-механічних властивостей котонізованого конопляного волокна і багатокомпонентної пряжі проводилась на основі державних стандартів і діючих технічних вимог підприємств.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розвитку теоретичних основ технології отримання багатокомпонентної пряжі на основі котонізованого конопляного волокна з урахуванням заданих споживчих властивостей готових виробів. При цьому вперше:

 • визначено фізико-механічні властивості котонізованого електроімпульсним способом конопляного волокна, які характеризують його прядильну спроможність;

 • розроблено математичну і комп'ютерну моделі, які дозволяють проектувати багатокомпонентні суміші різного якісного і кількісного складу;

 • розроблений технологічний процес отримання високоякісної багатокомпонентної пряжі на основі конопляного котоніну і визначені оптимальні технологічні параметри її отримання на обладнанні бавовнопрядильних виробництв.

Практичне значення одержаних результатів. На основі теоретичних узагальнень результатів математичного і комп'ютерного моделювання та експериментальних досліджень запропоновано науково обґрунтовану технологію проектування багатокомпонентної пряжі з заданими споживчими властивостями текстильних виробів, яка пройшла апробацію на ВАТ "Херсонський БК".

Апробована у виробництві технологія змішування і прядіння трьохкомпонентної пряжі лінійної щільності 42 текс на основі котонізованого конопляного волокна наступного складу: котонізоване конопляне волокно 30%; бавовна 40%; лавсан 30% (акт виробничих випробувань від 2 листопаду 2006 р.). Річний економічний ефект від зниження собівартості пряжі за рахунок внесення в суміш конопляного котоніну складає 1340 грн. на 1 т пряжі.

Результати досліджень використовуються в навчальному процесі кафедр "Механічна технологія волокнистих матеріалів" та "Переробка, стандартизація і сертифікація сировини" Херсонського національного технічного університету.

Новизна одержаних результатів підтверджується двома патентами України на коноплевмісну и бавовновмісну пряжу, а також авторським правом на комп'ютерну програму "Composit".

Особистий внесок здобувача. В роботах, виконаних зі співавторами, особистий внесок здобувача полягає в постановці задач дослідження [1]; в обґрунтуванні і визначенні шляхів удосконалення технології змішування волокон [2-4]; в обґрунтуванні вибору способу котонізації конопляного волокна [5,10]; в розробці бальної оцінки впливу властивостей конопляного волокна на споживчі властивості текстильних виробів [9]; в розробці математичної і комп'ютерної моделі для проектування багатокомпонентної пряжі [6-8]. Безпосередньо автору належить: проведення лабораторних випробувань конопляного котоніну; розробка технологічного режиму отримання багатокомпонентної пряжі [6,7]; обробка експериментальних даних; формулювання висновків і рекомендацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи було розглянуто й ухвалено:

 • На науково-практичних конференціях „Проблеми легкої і текстильної промисловості України" (Херсонський державний технічний університет, м. Херсон, 2004 – 2005 рр.).

 • На розширеному науковому семінарі кафедри "Механічна технологія волокнистих матеріалів" Херсонського національного технічного університету (м. Херсон, 2006 р.).

 • На міжкафедральному науковому семінарі Херсонського національного технічного університету (м. Херсон, 2006 р.).

 • На міжкафедральному науковому семінарі Львівської комерційної академії (м. Львів, 2007 р.).

  Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи викладений в 10 наукових працях, в тому числі 5 статей, 1 авторське право, 2 деклараційних патенти України і 2 тези доповідей на наукових конференціях.

  Структура і об'єм дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п'яти розділів основної частини, висновків і рекомендацій, списку використаних літературних джерел і додатків. Дисертація викладена на 137 сторінках друкованого тексту, містить 21 таблицю, 35 рисунків, включає список літератури зі 139 джерел і 7 додатків.


  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


  У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовані мета і задачі дослідження, наукова новизна і практичне значення роботи.

  В першому розділі проведений аналіз результатів наукових досліджень з проблем переробки конопляних волокон. Наведені історичні відомості розвитку питання застосування луб'яних культур в текстильному виробництві і розкриті резерви для розширення сировинної бази України за рахунок використання традиційно національної сировини - коноплі. Установлена можливість використання конопляного волокна для виробництва тканин побутового призначення, що дозволить поліпшити не тільки споживчі властивості текстильних виробів, але й знизити їх собівартість. Однак для цього необхідна попередня обробка конопляного волокна. Показано, що в якості такої обробки може застосовуватися фізико-механічна котонізація конопляних волокон електроімпульсним способом, після якої конопляний котонін можливо буде переробляти на бавовнопрядильному обладнанні. Відмічено, що основоположниками теорії і практики процесів змішування і прядіння волокон є професора О.Г. Севостьянов, О.М. Соловйов, В.Є. Гусєв, В.О. Усенко, а також інші вчені, які заклали основи проектування сумішей волокон за одиничними показниками якості без урахування властивостей кінцевого продукту. В сучасних умовах розвитку текстильної промисловості найбільш ефективним є проектування багатокомпонентних сумішей із заздалегідь заданими споживчими властивостями готових виробів. Використання національної сировини – конопляного волокна – розширить асортимент і підвищить конкурентоспроможність текстильної продукції.

  В зв'язку з


 •