LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології очищення вовняного волокна із застосуванням ультразвуку

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОСТИЛЄВ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧУДК 677.842.4:677.862РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ВОВНЯНОГО

ВОЛОКНА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ УЛЬТРАЗВУКУ05.19.03 - технологія текстильних матеріалів
АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукХЕРСОН – 2000

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті

Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Сарібеков Георгій Савіч,

Херсонський державний технічний університет, завідувач

кафедри хімічної технології волокнистих матеріалів.Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Якимчук Радій Палладійович, Херсонський державний технічний університет; завідувач кафедри прядіння натуральних та хімічних волокон;


кандидат хімічних наук, доцент Тарасова Галина Іванівна, Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький), доцент кафедри хімічної технології.


Провідна установа: Київський державний університет технології та дизайну, кафедра технології переробки полімерів та опоряджувального виробництва Міністерства освіти України, м. Київ.

.


Захист відбудеться "___" __________ 2000 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському державному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного технічного університету (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24).Автореферат розісланий "__"_________ 2000 р.


Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради Сумська О.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Україна могла б мати у своєму розпорядженні необмежені ресурси високоякісної овечої вовни, наприклад, асканійської породи. Асканійскій породі належить світовий рекорд по постригу вовни - 30,6 кг на рік. Проте в даний час фабрики первинної обробки вовни (ПОВ) знаходяться у важкому становищі. Тільки за 1999 р. в Україні випуск вовни на підприємствах ПОВ скорочено на три чверті в порівнянні з 1998 р. Матеріально-технічна база підприємств ПОВ настільки відстає у своєму розвитку, що частка ручної праці складає 43 %. Це обумовлено, насамперед, недосконалістю традиційних технологій та обладнання, що застосовуються, особливо в області очищення вовни. Від ефективності виконання саме цієї технологічної операції у найбільшій мірі залежать собівартість і якість вовняної продукції.

Традиційні засоби очищення вовни дорогі, неефективні, екологічно небезпечні та значно погіршують якість вовни. Очевидна необхідність пошуку й розробки методів очищення вовни, що не мають цих недоліків. Однією з таких технологій є очищення за допомогою ультразвуку.

Ультразвукове очищення - технологічний процес, в основі миючої дії якого лежить явище кавітації, знайшов широке застосування у сфері виробництва. Особлива перевага ультразвукового очищення полягає у високій продуктивності при низьких енерго- та трудовитратах, скороченні витрат миючих речовин і кількості стічних вод.

Актуальність теми полягає в інтенсифікації процесу очищення вовняного волокна ультразвуком (ОВУЗ), що дозволяє комплексно вирішити ряд економічних, технічних і технологічних проблем виробництва ПОВ.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає напрямку "Розробка ресурсозберігаючих технологій опоряджування текстильних матеріалів" та завданням, які викладено у Державній програмі розвитку легкої промисловості України на період до 2000 року, затвердженій Кабінетом міністрів України (КМУ) 29.01.1996 р. №147, а також програми реформування економіки та соціально-економічного розвитку Херсонської області на період до 2001 року "Технологічне переозброєння базових галузей у напрямі зменшення рівнів ресурсо- та енерговитрат", що розроблена згідно з дорученням КМУ від 20.06.1998 р., №10166175 на підставі концепції стабілізації й реформування економіки Херсонської області у відповідності до Програми "Україна 2010" та Державної програми соціально-економічного розвитку Українського Причорномор'я, яка затверджена рішенням VIII сесії обласної Ради народних депутатів XXIII скликання від 8.04.1999 р., №806.

Особистий внесок здобувача полягає у розробці екологічно чистої, ресурсо- та енергозберігаючої технології очищення вовни із застосуванням ультразвуку.

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є інтенсифікація процесу очищення вовни шляхом створення ресурсозберігаючої технології із застосуванням ультразвуку, яка дозволяє зберегти первину якість волокна.

Для досягнення поставленої мети вирішені наступні задачі: дослідження впливу вовномийних середовищ на ерозійну активність (ЕА) кавітації; дослідження впливу вовномийних середовищ на швидкість затухання (ШЗ) ультразвуку в процесі очищення вовни; встановлення можливості скорочення витрат електроенергії, часу очищення, витрат води і миючих речовин, у процесі ОВУЗ шляхом дії магнітних полів, активуючих добавок, віджиму попередньо замоченої вовни; збереження вихідних міцностних властивостей вовняного волокна.

Об'єкт дослідження - процес очищення вовни.

Предмет дослідження - розробка технології очищення вовни шляхом застосування ультразвуку.

Методи дослідження. Задачі, поставлені в роботі, вирішені з використанням теоретичних та експериментальних методів.

Фізико-механічні властивості вовняного волокна, водневий показник і миючу здатність поверхнево-активних речовин (ПАР) оцінювали відповідно до чинних Держстандартів. Аналіз іх поверхневого натягу здійснювали сталагмометричним методом і методом відриву кільця. Аналіз інтенсивності ультразвукового поля в рідині здійснювали калориметричним методом. ЕА кавітації оцінювали по зменшенню маси алюмінієвих зразків після ультразвукової обробки.

Результати експериментів обробляли за допомогою методів математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів:

- запропоновано механізм впливу ультразвуку на процес видалення забруднень із вовни;

- вперше обґрунтовано критерій інтенсивності процесу ОВУЗ, що дозволяє визначати технологічно оптимальні значення ЕА кавітації і ШЗ ультразвуку у вовномийному середовищі: відношення маси оброблюваної вовни до потужності ультразвукових хвиль.

- створено рівняння, що дозволяють визначати ступень очищення, собівартість в залежності від технологічних параметрів процесу ОВУЗ.


Практичне значення одержаних результатів:

- створенотехнологію ОВУЗ, яка дозволяє інтенсифікувати процес очищення, а також зберігати міцність вовни.

- запропоновано миючі композиції, що дозволяють знизити витрати ПАР на 28,3 %;

- проведено з позитивним результатом виробничі випробування технології ОВУЗ за участю слідуючих підприємств: ВАТ "Волжская шерстопрядильная фабрика", ТОВ "Инвар", Ярославської регіональної громадської організації "Информационно-внед-ренческий центр", ТОВ "Ярославская фабрика валяной обуви", ВАТ "Ярославский завод