LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв на основі принципів трансформації

КИЇВСЬКИЙ національний УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ та ДИЗАЙНУ
процик калина лІвіанівнаУДК 687.016.5:687.12
Розробка технології ПРОЕКТУВАННЯ

базових конструкцій одягу похідних покроїв НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ трансформації


Спеціальність 05.19.04 – технологія швейних виробів

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ - 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент

Арцева Олена Олександрівна, КНУТД,

доцент кафедри технології та конструювання

швейних виробів


Офіційні опоненти:

заслужений діяч науки і техніки України,

доктор технічних наук, професор

Орловський Броніслав Вікентійович, КНУТД,

завідувач кафедри машин легкої промисловості


кандидат технічних наук, доцент

Єжова Ольга Володимирівна, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка,

доцент кафедри загальнотехнічних наук та методики

трудового навчання


Провідна установа:

Хмельницький національний університет

Міністерства освіти і науки України, м. ХмельницькийЗахист дисертації відбудеться 12 січня 2005 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці КНУТД за адресою:

01011, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2.


Автореферат розісланий " 9 " грудня 2004 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Первая Н.В.

к.т.н., доцент

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В умовах сучасного ринку до швейних підприємств ставляться вимоги прискорення темпів виробництва, високої динаміки змінюваності моделей одягу, збільшення асортименту виробів, скорочення часу на розробку нових моделей одягу. Одним із засобів вирішення цієї проблеми є комплексна автоматизація процесів підготовки виробництва та впровадження систем автоматизованого проектування (САПР). Тому одним із пріоритетних напрямків наукових досліджень у швейній промисловості є удосконалення процесу проектування нових моделей одягу в умовах повної автоматизації масового промислового виробництва.

Теоретичні й експериментальні дослідження з удосконалення і підготовки методичного й інформаційного забезпечення для автоматизованого проектування базових конструкцій (БК) одягу проводяться в багатьох науково-дослідних інститутах і вищих навчальних закладах, на малих й великих підприємствах, фірмах Росії, України та за кордоном. При цьому однією зі складних проблем, які виникають при вирішенні конструкторських задач у процесі проектування нових моделей одягу, є забезпечення відтворення заданого покрою одягу з якісною посадкою виробу на фігурі людини. Для поліпшення якості посадки виробу на фігурі людини необхідна розробка технології проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв, яка б забезпечувала отримання максимальної різноманітності видів і форм одягу таких покроїв.

Сьогодні розробка базових конструкцій одягу з рукавами реглан, суцільнокроєними або комбінованими як в ручному, так і в автоматизованому режимі виконується, в основному, розрахунково-графічними методами за певною методикою. Такі методи дозволяють отримати обмежену кількість конструкцій одягу різних видів та форм. Також їх недоліком є щільний зв'язок з певним покроєм одягу та напрямками моди. В умовах типового проектування більш доцільною є розробка одягу з рукавами похідних покроїв на основі конструкції з вшивними рукавами шляхом її трансформації графічним методом (методом шаблонів). Необхідно формалізувати та уніфікувати процес проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв (БПК) таким чином, щоб в ручному або в автоматизованому режимі була можливість розробляти велику кількість різноманітних моделей одягу різних видів та асортименту для найбільш повного задоволення потреб споживачів.

Відсутність методичної й інформаційної бази та недостатня формалізація процесу проектування БПК є причиною стримування ефективного використання можливостей сучасних САПР одягу. Для цього необхідно вирішити комплекс завдань, пов'язаних з розробкою принципів проектування одягу похідних покроїв різних форм та об'ємності, визначенням закономірностей їх формоутворення, підготовкою вихідної інформації, нормалізацією та оптимізацією величин перетворення та основних параметрів БК одягу цих покроїв.

Тому проблема, пов'язана з розробкою технології проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв, є актуальною.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – розробка технології проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв із застосуванням принципів та методів теорії трансформації на основі дослідження об'єктивних закономірностей конструктивного формоутворення одягу таких покроїв.

Для досягнення поставленої мети в роботі були сформульовані та вирішені такі завдання:

  • аналіз проблем процесу проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв;

  • розробка алгоритму та геометричної моделі процесу проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв на основі принципів та методів теорії трансформації;

  • розробка графічної іконічної та математичної моделей процесу проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв;

  • розробка інформаційної моделі та підготовка вихідних даних для проектування конструкцій одягу похідних покроїв на основі експериментального дослідження об'єктивних закономірностей конструктивного формоутворення одягу цих покроїв;

  • нормалізація параметрів перетворення вихідної конструкції та визначення величин параметрів конструкцій, які забезпечують створення певного покрою одягу;

  • розробка методу перетворення БК з