LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв на основі принципів трансформації

вшивними рукавами в конструкції похідних покроїв із використанням результатів експериментального дослідження;

 • експериментальна перевірка розробленої технології проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв;

 • підготовка рекомендацій для практичного використання розробленої технології проектування БПК на підприємствах швейної промисловості.

  Об'єктом дослідження обрано процес підвищення ефективності проектування одягу складних покроїв.

  Предмет дослідження. Технологія проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв.

  Методи та засоби дослідження. Дослідження базувались на загальній методології проектування одягу та системному підході до проектування одягу. В теоретичному дослідженні використані традиційні та сучасні методи дослідження: системно-структурний аналіз, теорія трансформації, метод симетрії. Експериментальне дослідження проведене із застосуванням математичного апарату теорії ймовірностей та математичної статистики, методів аналізу вибіркових статистичних сукупностей, методів кореляційного та регресійного аналізу. Реалізація обчислень та обробка результатів експерименту виконані на ПЕОМ із застосуванням програми Excel 7.0 у середовищі Windows 2003.

  Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

  • на основі експериментальних та теоретичних досліджень розроблено алгоритм, математичну та геометричну моделі процесу проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв, що дозволило формалізувати цей процес та зробити можливим його реалізацію в автоматизованому режимі;

  • на основі принципів і методів теорії трансформації розроблено метод поетапної розробки базових конструкцій одягу похідних покроїв графічним методом, досліджено механізм трансформації й нормалізовані величини параметрів перетворення вихідної конструкції з вшивними рукавами при зміні покрою рукава;

  • вперше в проектуванні одягу встановлено регресійні залежності між конструктивними параметрами, які забезпечують створення певних покроїв одягу та досліджено наявність та тісноту зв'язку між цими параметрами.

  Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в тому, що:

  • за результатами проведеного експериментального дослідження визначено величини основних конструктивних параметрів одягу покроїв реглан, суцільнокроєний з ластовицею та без ластовиці, що дозволило удосконалити існуючі та розробити нові класифікації базових конструкцій одягу та систематизувати величини цих параметрів;

  • розроблено технологію проектування конструкцій одягу похідних покроїв, яка дозволяє оптимізувати процес конструкторської підготовки виробництва за рахунок скорочення термінів розробки нових моделей одягу, лекального фонду підприємства та можливості застосування сучасних САПР одягу без зміни програмного забезпечення;

  • запропоновано номограму для визначення величин основних параметрів конструкцій одягу з рукавами реглан та суцільнокроєними з ластовицею в залежності від заданої величини прибавки до обхвату грудей на основі якої розроблено моделі жіночих демісезонних пальт в умовах підприємств України;

  • результати наукової роботи впроваджено в методичне та інформаційне забезпечення програми "JULIVI" фірми "САПРЛегпром Wastema Kuris" (м. Луганськ, Україна) для автоматизованої розробки базових конструкцій одягу похідних покроїв;

  • запропоновану технологію проектування одягу апробовано в умовах підприємств ЗАТ ВТШФ "Дана" (м. Київ) та ЗАТ "Стиль" (м. Луганськ, Україна) для розробки БК жіночих демісезонних пальт з рукавами реглан та суцільнокроєними.

  Особистий внесок здобувача полягає в постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних завдань. Автору належать основні ідеї застосування методів та теорій суміжних галузей науки для дослідження механізму трансформації та розробки інформаційної моделі, розробка алгоритму, створення математичної та геометричної моделей процесу проектування БПК, вибір предмета дослідження, планування та проведення теоретичних й експериментальних досліджень, комп'ютерна обробка даних та реалізація розробленої технології в ручному та автоматизованому режимі, а також аналіз та узагальнення результатів роботи.

  Апробація роботи. Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідалися та одержали позитивну оцінку на наукових семінарах кафедри технології та конструювання швейних виробів КНУТД (2000 – 2003 рр.), на щорічних конференціях молодих вчених та студентів КНУТД (2001 – 2003 рр.), на Всеукраїнській науково-технічній конференції "Новітні технології, матеріали та дизайн в легкій промисловості та сервісі" (м. Хмельницькій, 2003 р.), на науковому семінарі кафедри технології та конструювання швейних виробів Технічного університету Молдови (м. Кишинів, 2004 р.), на міжкафедральному науковому семінарі КНУТД (м. Київ, 22 червня 2004 р.).

  Результати роботи впроваджено у навчальний процес кафедри ТКШВ КНУТД при вивченні дисциплін "Конструювання швейних виробів з елементами САПР", "Конструктивне моделювання одягу", "Основи конструювання виробів" за спеціальністю 8.091801 – швейні вироби.

  Результати дисертації були апробовані та впроваджені на швейних підприємствах України: ЗАТ ВТШФ "Дана" (м. Київ) та ЗАТ "Стиль" (м. Луганськ). Результати наукового дослідження впроваджено в методичне та інформаційне забезпечення САПР одягу "JULIVI" (фірма "САПРЛегпром Wastema Kuris", м. Луганськ, Україна).

  Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 7 друкованих праць, з яких 4 статті у фахових виданнях, що входять до переліку ВАК України (з них 3 статті без співавторів) та 3 тези доповідей на наукових конференціях.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів із висновками, загальних висновків, переліку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 158 сторінок, включаючи 74 рисунка, 29 таблиць. Обсяг основної частини 114 сторінок. Перелік використаних джерел містить 115 найменувань. Додаток включає 45 сторінок.

  ЗМІСТ РОБОТИ


  У вступі подано стислий аналіз проблеми, сформульовано мету та завдання дослідження, відзначено наукову новизну і практичну значимість отриманих результатів.

  У першому розділі проведено аналіз проблем сучасного процесу проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв (БПК).

  З'ясовано, що основним покроєм одягу є вшивний. До похідних покроїв одягу належать різновиди покроїв реглан, суцільнокроєного та комбінованого. Комбінований є сполучанням


 •