LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв на основі принципів трансформації

перших двох покроїв та вшивного.

Встановлено, що в умовах типового проектування для розробки моделей одягу похідних покроїв доцільно використовувати графічний спосіб перетворення БК з вшивними рукавами, розробленої на типову фігуру. Існуючі відомості щодо послідовності процесу проектування БПК вимагають систематизації та розробки науково обґрунтованих принципів модифікування вихідної конструкції при її перетворенні в похідні покрої.

Виявлено, що процес розробки БПК належить до технічного моделювання 3-го виду та здійснюється методами довільного плоско-орієнтованого модифікування, коли переміщення точок контурів деталей здійснюється в необмежених варіантах, а кінцевий результат потребує перевірки якості отриманої об'ємно-просторової форми. Щоб зробити цей процес закономірним, необхідно дослідити механізм, аналітичні та графоаналітичні залежності, за якими здійснюється перетворення вихідної конструкції, та визначити параметри й величини переміщення деталей конструкції при модифікуванні.

З'ясовано, що на даний час створено достатню технічну базу для автоматизованого проектування конструкцій одягу похідних покроїв. Стримуючим фактором ефективного використання САПР для технічного моделювання 3-го виду є недостатня формалізація процесу перетворення БК з вшивними рукавами в БПК та відсутність інформаційної бази для реалізації цього процесу на ПЕОМ. Накопичений досвід у процесі конструктивного моделювання одягу у ручному режимі не може бути перенесеним у САПР без попередньої формалізації, тому необхідне вдосконалення процесу проектування БПК, проведення систематизації, нормалізації та оптимізації величин конструктивних параметрів одягу похідних покроїв.

Проведений аналіз вітчизняної та зарубіжної сучасної науково-технічної літератури дозволив конкретизувати мету та визначити завдання подальшого дослідження.

У другому розділі наведено результати теоретичного дослідження процесу проектування та закономірностей конструктивного формоутворення БПК.

Як було встановлено на основі аналізу літературних джерел, побудова конструкцій похідних покроїв розрахунково-графічними методами здійснюється за багато параметричними залежностями, які в деяких випадках не мають наукового підґрунтя, відрізняються кількістю та видом використаних вимірів фігури, розрахунковими формулами і графічними методами побудови. Тому більш досконалим методом розробки БПК на основі конструкції з вшивними рукавами є графічний метод (метод шаблонів). Необхідно застосовувати науково обґрунтовані методи та закономірності для розробки конструкцій одягу похідних покроїв.

Системний підхід та системно-структурний аналіз методів перетворення дозволили використати для цього теорію трансформації, методологію якої розроблено, але раніше не було застосовано для перетворення деталей конструкції одягу при зміні покрою рукава. У рамках даного дослідження методи та принципи теорії трансформації пристосовані для розробки одягу похідних покроїв, тобто для технічного моделювання 3-го виду.

На основі алгоритму трансформації вихідних об'єктів, який використовується в теорії трансформації, із залучанням методу симетрії досліджено механізм та розроблено послідовність перетворення деталей вихідної базової конструкції (ВБК) з вшивними рукавами при розробці БПК. Така послідовність дозволяє упорядкувати цей процес та подати його у вигляді геометричної моделі, простежити механізм трансформації деталей вихідної конструкції (рис. 1).

На підставі аналізу існуючих методик побудови креслень БПК встановлено, що послідовність розробки конструкцій графічним методом у випадку, коли виконується прибудова деталей рукава до деталей пілочки та спинки на основі вихідної конструкції з вшивними рукавами, є однаковою для усіх видів похідних покроїв. Розроблено структурну схему процесу проектування конструкцій одягу похідних покроїв як поступове перетворення ВБК з вшивними рукавами: ВБК ПрБК БПК МПК (рис. 2),

де ПрБК – перехідна базова конструкція з вшивними рукавами, в яку частково внесені попередні зміни розташування точок контуру та розмірів лекала;

БПК – базова конструкція похідного покрою отримана в результаті поєднання деталей рукава з деталями пілочки та спинки, яка є основою для подальшого моделювання;

МПК – модельна конструкція похідного покрою.

Вихідною конструкцією (ВБК) може бути базова конструкція (БК) або типова базова конструкція (ТБК) одягу.

Для визначення параметрів, які впливають на процес формоутворення БПК, та встановлення функціональних залежностей між цими параметрами були розроблені графічні іконічні моделі конструктивного формоутворення базових конструкцій одягу похідних покроїв. Теоретичні й експериментальні дослідження проводилися на прикладі жіночого демісезонного пальта, як одного з найбільш численних за асортиментом та різноманітністю конструктивної форми видом одягу, де найчастіше використовуються рукава похідних покроїв. Аналіз розроблених графічних іконічних моделей конструкцій одягу похідних покроїв показав, що в процесі їх трансформації відбувається зміна величин наступних параметрів деталей конструкції: ширини конструкції на рівні глибини пройми (Пг), ширини рукава (Поп), кутів нахилу плечової лінії відносно горизонталі (γ, φ) та кутів нахилу верхньої лінії передньої і задньої половинок рукава відносно плечової лінії (α, β), передньо-заднього балансу (б1, б2). Тобто саме ці параметри та їх сполучання обумовлюють форму та розміри конструкції похідного покрою.
Проведено дослідження впливу об'ємної форми плечового виробу на його конструктивні характеристики та запропоновано класифікацію БК одягу з вшивними рукавами для розробки на їх основі БПК.

В рамках дослідження встановлено причини зміни передньо-заднього балансу при розробці БПК, нормалізовано величини перетворення вихідної конструкції та теоретично розраховано баланс конструкції похідного покрою, що дозволило передбачити на яку величину зміниться баланс ВБК з вшивними рукавами при її