LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв на основі принципів трансформації

перетворенні у похідні покрої.

Якщо C = ДтпІ, U = ДтсІ, Z = Дтс, тоді передньо-задній баланс вихідної конструкції:

б1= ДтпІ - Дтс = C - Z, б2= ДтпІ - ДтсІ = C - U.

Після внесення балансових змін:

б1*= (C - а) – (Z + b) = C - а – Z - b = (C - Z) - а - b = б1 - (а + b), (1)

б2*= (C - а) – (U + а) = C - а - U - а = (C - U) - 2а = б2 - 2а, (2)

де ДтпІ – відстань від точки основи шиї до лінії талії спереду,

Дтс – довжина спини до талії з урахуванням виступу лопаток,

ДтсІ – відстань від лінії талії ззаду до точки основи шиї,

а – величина переміщення положення точок вершини горловини спинки і пілочки,

b – величина переміщення положення точки основи горловини спинки на кресленні деталей конструкції з вшивними рукавами (рис. 3).
На основі проведеного теоретичного дослідження балансових характеристик одягу похідних покроїв було висунуто гіпотезу, що збільшення об'ємності форми БПК внаслідок її перетворення викликає необхідність зміни передньо-заднього балансу конструкції.

Внаслідок проведеного дослідження закономірностей формоутворення БПК розроблено математичну модель процесу проектування, яка дозволила визначити параметри, що обумовлюють форму і розміри конструкції похідного покрою, та висунути гіпотезу про існування зв'язків між вищезазначеними параметрами.

Математична модель розробки перехідної базової конструкції ММПрБК може бути подана у вигляді:

ММПрБК ММВБК ММпер, (3)

ММпер Д1,...,k ∩ L1,...,p, (4)

де Дk – деталі конструкції, Lp – методи перетворення.

При цьому ММВБК= ƒ(Рі, Пі), ММПрБК = ƒ(Рі, Пі, Ппер), (5)

де ММВБК – математична модель побудови вихідної конструкції, ММпер – математична модель перетворення конструктивних параметрів вихідної конструкції, змінні якої: Рі – розмірні ознаки фігури, Пі – прибавки на вільне облягання, Ппер – величини зміни балансу, переводу плечової лінії, сплощення конструкції і т. ін.

Базова конструкція похідного покрою розробляється шляхом трансформації ПрБК, тому математичну модель цього процесу можна подати у вигляді:

ММБПК ММПрБК ММтр, (6)

ММтр Д1,...,k ∩ К1,...,m, (7)

де Дk – деталі конструкції, Кm – методи трансформації.

Математична модель деталі конструкції одягу може розглядатись як сукупність геометричних моделей, які характеризують положення конструктивних точок та контурних ліній.

[Д] ММТ ММК, (8)

де ММТ – геометрична модель модуля задання точок, ММК – геометрична модель модуля задання контурів, n – кількість конструктивних ділянок, n+1 – кількість конструктивних точок.

У загальному вигляді функціональну залежність між змінними математичної моделі деталі конструкції можна подати у вигляді:

ММД = RК = ƒ(Рi, Пi, cn, pq), (9)

де RК – конструктивний відрізок, cn – вільний член, pq – оптимальні величини конструктивних параметрів, які забезпечують якісну посадку виробу на фігурі людини (параметри конструкції).

Таким чином, математична модель процесу проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв:

ММБПК ММПрБК ММВБК, (10)

ММБПК = ƒ(Рі, Пі, Ппер, Птр), (11)

ММБПК = ƒ(Рі, Пгі, Попі, бі, φі, γі, αі, βі), (12)

де Ппер – параметри перетворення вихідної конструкції в перехідну базову конструкцію, Птр – параметри трансформації перехідної базової конструкції у базову конструкцію похідного покрою.

Завданням подальшого дослідження стала підготовка інформаційної бази. Тому на наступному етапі було конкретизовано зміст необхідної вихідної інформації, розроблено інформаційну модель процесу проектування БПК та визначено перелік вихідної інформації, необхідної на кожному етапі перетворення.

У третьому розділі наведено результати роботи з підготовки інформаційної бази для реалізації процесу проектування БПК.

Для визначення величин основних параметрів, які обумовлюють форму та розміри конструкції похідного покрою, було проведено експериментальне дослідження параметрів конструкцій одягу з рукавами реглан, суцільнокроєними з ластовицею та без ластовиці. Було проведено параметричне вимірювання 97 конструкцій жіночих демісезонних пальт з рукавами похідних покроїв. Розрахована кількість вимірів забезпечує рівень надійності висновків із вірогідністю Р = 0,95 та допустимою похибкою e = 0,1, що є достатнім для проведення даного дослідження. Розроблено схему проведення експериментального дослідження та описано методику вимірювання конструкцій одягу похідних покроїв.

Внаслідок експериментального дослідження були визначені величини основних параметрів БК жіночих демісезонних пальт з рукавами похідних покроїв:

  • величина прибавки до обхвату грудей (Пг) – для конструкцій з рукавами реглан та суцільнокроєними з ластовицею;

  • величина прибавки до обхвату плеча (Поп);

  • передньо-задній баланс виробу (б1, б2);

  • кут нахилу верхньої лінії передньої половинки рукава відносно плечової лінії (a);

  • кут нахилу верхньої лінії задньої половинки рукава відносно плечової лінії (b);

  • кут нахилу плечової лінії пілочки відносно горизонталі (g);

  • кут нахилу плечової лінії спинки відносно горизонталі (j) (рис. 4).
Отримані дані були оброблені на ЕОМ із використанням методів математичної статистики, які застосовуються в текстильній та швейній промисловості. Для кожної ознаки визначено ряд статистичних параметрів, у тому числі, середня арифметична величина Мср, середньоквадратичне відхилення S, коефіцієнти асиметрії А та ексцесу Е, похибка П. Результати обчислень показали, що для всіх величин параметрів характерна наявність асиметрії та ексцесу, розрахункові значення яких не перевищують першого порогу вірогідності ( |Арозр.| < А0,05, при А0,05 = 0,5 та |Ерозр.| < Е0,05, при Е0,05 = 0,5). Усі ознаки мають невеликий процент варіації або розсіювання. Показник похибки П не перевищує 5%, на підставі чого можна вважати розподілення цих параметрів нормальним. Це дозволило розробити науково обґрунтовані рекомендації щодо класифікації та нормалізації величин параметрів БПК на наступному етапі роботи.

З метою класифікації та визначення кількості варіантів об'ємної форми жіночих пальт з рукавами покроїв реглан і суцільнокроєними були нормалізовані значення величин прибавки до обхвату грудей (Пг) та обхвату плеча (Поп). За допомогою таблиць розподілу частот та чисельностей розподілу ознак Пг та Поп були отримані полігони частот розглянутих ознак