LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв на основі принципів трансформації

сукупностей. Аналіз коефіцієнтів кореляції величин параметрів БПК показав, що великий ступінь тісноти кореляції спостерігається між параметрами б1, б2; α, β; γ, φ. Це або однойменні параметри різних деталей конструкції одягу: кути α та β, γ та φ, або розрахункові величини, які залежать від взаємопов'язаних лінійних параметрів конструкції, такі як: б1 = ДтпІ – Дтс, б2 = ДтпІ – ДтсІ. Для цих параметрів кореляція позитивна, тобто при збільшенні одного параметра збільшується інший та навпаки.

Показано, що між параметрами Пг, α; Пг, β; Поп, γ; Поп, φ; б1, α; б2, β; Поп, б1; Поп, б2 досить мала кореляція, що є цілком справедливим, тому, що параметри Пг, б1, б2 є характеристиками основи конструкції, а параметри: Поп, кути α і β – характеристиками рукава і вони мало пов'язані між собою.

Ступінь зв'язку, який наближається до середньої величини визначений між величинами параметрів: Пг, Поп; Пг, б1; Пг, б2; Поп, α; Поп, β. Коефіцієнти кореляції 0,563; -0,419; -0,511; 0,436; 0,464 свідчать про прямий зв'язок між величиною Пг і величинами Поп, α; β та про зворотній зв'язок між величиною Пг і величинами б1, б2.

Інтерес для подальшого дослідження мали тільки ті пари параметрів, значення кореляційного відношення для яких перевищувало 0,450 і свідчило про наявність середнього та тісного зв'язку. Для цих пар параметрів встановлені розпливчасті регресійні залежності (рис.8, рис. 9). На основі розрахунків отримані рівняння регресії для встановлених залежностей (табл. 5).

Між величиною прибавки Пг та величинами передньо-заднього балансу (б1, б2) для конструкцій похідних покроїв визначено обернену лінійну залежність. Це підтвердило висунуту гіпотезу, що збільшення об'ємності форми конструкції похідного покрою внаслідок її перетворення призводить до зменшення передньо-заднього балансу.

Між величиною прибавки Поп та кутами нахилу верхньої лінії передньої (α) та задньої (β) половинок рукава відносно плечової лінії встановлено обернену лінійну залежність та визначено конкретні рівняння регресії. Чим більше прибавка до обхвату плеча, тим менше кут нахилу верхньої лінії рукава відносно плечової лінії. Таке припущення робилося і раніше різними авторами, але вперше в роботі для конструкцій похідних покроїв встановлені конкретні рівняння регресії.

На підставі одержаних регресійних рівнянь розроблено номограму (рис. 10) для визначення величин основних параметрів базових конструкцій одягу з рукавами реглан та суцільнокроєними з ластовицею, яка має практичне значення при розробці нових моделей одягу.
Таблиця 5

Регресійні залежності між величинами параметрів конструкцій жіночих демісезонних пальт похідних покроїв

Конструктивні параметри

Формули ліній регресії


Пг

Поп

y = 1,07x + 5,32

Пг

б2

y = -0,48x + 5,65

Пг

б1

y = -0,404x + 6,8

Поп

β

y = -0,59x + 44,8

Поп

α

y = -1,45x + 55,4


Рис. 10. Номограма для визначення величин основних параметрів конструкцій одягу покроїв реглан та суцільнокроєний з ластовицею в залежності від заданої величини Пг

Після визначення загального об'єму виробу і відповідної величини Пг на основі номограми та отриманих регресійних рівнянь (табл. 5) можна отримати величини інших параметрів, а саме: Поп, б1, б2, кутів α та β.

В четвертому розділі подано практичне застосування отриманих результатів проведеного наукового дослідження.

Розроблений на основі принципів трансформації метод перетворення вихідної конструкції з вшивними рукавами та отримані в результаті експериментального дослідження нормалізовані величини основних параметрів конструктивного формоутворення дозволили створити технологію проектування конструкцій одягу похідних покроїв (рис.11). Розробка БПК здійснюється шляхом послідовного перетворення вихідної конструкції у три етапи: перетворення, трансформація та моделювання.

Результати роботи подано у вигляді методичних рекомендацій з перетворення вихідної конструкції з вшивними рукавами в конструкції похідних покроїв, методу розробки БПК, класифікацій величин основних параметрів та номограми.Представлено результати апробації та впровадження нової технології проектування у виробництво. Апробацію результатів дослідження виконано в умовах ЗАТ ВТШФ "Дана" (м. Київ) та ЗАТ "Стиль" (м. Луганськ, Україна) при розробці жіночих демісезонних пальт з рукавами покроїв реглан та суцільнокроєними.

Результати наукової роботи впроваджено в методичне та інформаційне забезпечення САПР "Julivi"- програмний продукт фірми "САПРЛегпром Wastema Kuris", м. Луганськ, Україна. В підсистемі "конструктор" на основі конструкції з вшивними рукавами було розроблено базові конструкції верхнього плечового одягу з рукавами реглан та суцільнокроєними без ластовиці.

Встановлено, що розроблена технологія проектування конструкцій одягу похідних покроїв дає змогу на одній конструктивній основі з вшивними рукавами отримати конструкції одягу різних похідних покроїв, задавши лише необхідні параметри та величини переміщень точок деталей конструкції, спрощуючи та уніфікуючи таким чином процес розробки конструкцій одягу похідних покроїв.

Застосування нової технології проектування дозволяє скоротити термін розробки нових моделей одягу та лекальний фонд підприємства за рахунок використання раніше розроблених базових конструкцій та здійснювати розробку базових конструкцій в сучасних САПР одягу.

Проведено економічне обґрунтування доцільності впровадження результатів дослідження за допомогою застосування методів функціонально-вартісного аналізу. Розрахована економічна ефективність можлива за рахунок зниження