LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв на основі принципів трансформації

витрат часу на розробку моделі та відповідного підвищення продуктивності праці на 11,6%.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


 • В результаті аналізу науково-технічної інформації встановлено, що перспективним напрямком підвищення ефективності процесу проектування нових моделей одягу та забезпечення якості готових виробів є вдосконалення технології проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв, розробку яких в умовах типового проектування доцільно здійснювати графічним методом (методом шаблонів) на основі БК з вшивними рукавами.

 • На основі принципів теорії трансформації із залучанням методу симетрії розроблено структурну схему та геометричну модель поетапного перетворення вихідної конструкції з вшивними рукавами при зміні покрою рукава, що дозволило вдосконалити та формалізувати процес проектування одягу похідних покроїв та запропонувати метод розробки базових конструкцій одягу таких покроїв.

 • На основі теоретичного дослідження закономірностей формоутворення конструкцій одягу похідних покроїв розроблено графічну іконічну та математичну моделі, що дозволило визначити параметри, які обумовлюють форму та розміри конструкцій одягу цих покроїв.

 • Вперше в результаті проведеного експериментального дослідження визначено величини основних конструктивних параметрів базових конструкцій одягу похідних покроїв: прибавки до обхвату грудей (Пг) та обхвату плеча (Поп), передньо-заднього балансу (б1, б2), кутів нахилу плечової лінії відносно горизонталі (α, β) та верхньої лінії рукава відносно плечової лінії (γ, φ), які властиві конструкціям одягу різних видів похідних покроїв та встановлено наявність та тісноту зв'язків між цими параметрами. Коефіцієнти кореляції 0,563; 0,436; 0,464; -0,419; -0,511 свідчать про прямий зв'язок між величиною Пг і величинами Поп, α; β та про зворотній зв'язок між величиною Пг і величинами б1, б2.

 • Вперше в проектуванні одягу отримано регресійні залежності між величинами параметрів конструкцій одягу похідних покроїв на основі яких розроблено номограму для визначення величин основних параметрів базових конструкцій одягу з рукавами реглан та суцільнокроєними з ластовицею.

 • Розроблений на основі принципів трансформації метод поетапного перетворення вихідної конструкції з вшивними рукавами та отримані в результаті експериментального дослідження нормалізовані величини основних параметрів формоутворення дозволили створити технологію проектування конструкцій одягу похідних покроїв. Встановлено, що запропонована технологія проектування є універсальною для отримання базових конструкцій з рукавами реглан, суцільнокроєними та комбінованими для різних видів одягу будь-якого асортименту й призначення.

 • Впровадження розробленої технології в методичне та інформаційне забезпечення САПР "JULIVI" (м. Луганськ, Україна) підтвердило можливість її застосування в процесі проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв без зміни програмного забезпечення.

 • Виробнича перевірка розробленої технології в ручному режимі на підприємствах України (ЗАТ ВТШФ "Дана", м. Київ та ЗАТ "Стиль", м. Луганськ) підтвердила теоретичні закони конструктивного формоутворення одягу похідних покроїв. Ефективність від впровадження результатів проведеного дослідження обумовлена скороченням трудомісткості конструкторських робіт, зменшенням матеріальних витрат при забезпеченні якості проектування. Очікуваний економічний ефект від впровадження в умовах ЗАТ ВТШФ "Дана" становить 7500 грн.  Основні наукові результати роботи опубліковані в працях:

 • Процик К.Л. Модифікування конструкцій одягу складних покроїв за допомогою принципів та методів теорії трансформації// Вісник КНУТД. - 2002. - №2. – С. 20-24.

 • Процик К.Л., Арцева О.О. Удосконалення процесу розробки конструкцій одягу з рукавами похідних покроїв // Вісник ТУП. - 2003. - № 5. – С. 27-29.

  Автору належать аналіз, теоретичне обґрунтування статті та розробка інформаційної моделі.

 • Процик К.Л. Конструктивні характеристики одягу похідних покроїв // Вісник КНУТД. – 2004. - № 1. - С. 20-23.

 • Процик К.Л., Арцева О.О. Дослідження методів модифікування щодо побудови конструкцій одягу похідних покроїв // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. К.: КДУТД, 2001. – С. 18.

  Автору належать аналіз, теоретичне обґрунтування і висновки статті.

 • Процик К.Л., Арцева О.О. Розробка алгоритму трансформації конструкцій одягу похідних покроїв// Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів. К.: КНУТД, 2002. – Т.1. - С. 16.

  Автору належать розробка алгоритму, основна ідея і висновки статті.

 • Процик К.Л., Арцева О.О. Балансові характеристики конструкцій одягу похідних покроїв // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів. К.: КНУТД, 2003. – С. 36.

  Автору належать результати експерименту, їх обробка, а також аналіз та узагальнення результатів роботи.

 • Процик К.Л. Дослідження кутів нахилу рукава в конструкціях одягу похідних покроїв. // Вісник КНУТД. - 2004. - №3. – С. 20-24.


  АНОТАЦІЯ


  Процик К.Л. Розробка технології проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв на основі принципів трансформації. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 – технологія швейних виробів. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2004 р.

  Дисертаційна робота містить теоретичні й експериментальні дослідження процесу проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв (БПК) графічним методом (методом шаблонів).

  На основі принципів теорії трансформації та методу симетрії досліджено механізм та розроблено послідовність поетапного перетворення вихідної конструкції з вшивними рукавами при зміні покрою рукава. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено закономірності формоутворення БПК. Нормалізовано величини переміщення контурів деталей вихідної конструкції; розроблено класифікації БПК; проведено кореляційний аналіз та знайдено рівняння регресії між основними параметрами конструкції похідного покрою; розроблено номограму для визначення величин основних параметрів базових конструкцій одягу з рукавами реглан та суцільнокроєними з ластовицею.

  Розроблено нову технологію проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв, яка дає змогу на одній конструктивній основі з вшивними рукавами отримати конструкції одягу різних похідних покроїв, задавши лише необхідні


 •