LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології проектування структури тканини та умов заправлення ниток основи на ткацьких верстатах

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЧЕПЕЛЮК ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНАУДК 677.024.001.5Розробка технології проектування структури тканини та умов заправлення ниток основи на ткацьких верстатах05.19.03 - технологія текстильних матеріалівАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Херсон – 2002


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Якимчук Радій Палладійович,

Херсонський державний технічний університет, кафедра механічної технології волокнистих матеріалів, завідувач кафедри


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Малкін Едуард Семенович, Інститут технічної теплофізики НАН України, завідувач лабораторії;


кандидат технічних наук, доцент Гайдамака Василь Кирилович, Київський національний університет технологій та дизайну, кафедра технології трикотажного виробництва, доцент


Провідна установа:

Львівська комерційна академія, кафедра товарознавства непродовольчих товарів, Центральна спілка споживчих товариств України, м. Львів

Захист відбудеться 12.12. 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському державному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, корпус 1, ауд. 223.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного технічного університету (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, корпус 1).


Автореферат розісланий 11.12.2002 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Сумська О.П.

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. В даний час умови роботи підприємств диктує ринкова економіка. Головна умова: промисловий продукт має бути проданий. Щоб покупець вибрав саме даний товар, він, поряд із прийнятною вартістю, повинен мати привабливий зовнішній вигляд і корисні споживчі властивості на рівні чи вище подібних товарів інших виробників.

У ткацтві закладається структура тканини, вид переплетення, ступінь рельєфності і зовнішній вигляд лицьової поверхні, фізичні і механічні споживчі властивості, тому процеси проектування і формування тканини на ткацьких верстатах є визначальними в рішенні проблеми створення тканини, як конкурентноздатного товару.

Проблема пошуку нових напрямків виробництва тканини з привабливим зовнішнім виглядом і високими споживчими властивостями є актуальною. У представленій роботі дану проблему вирішено шляхом удосконалення процесу створення тканини на всіх етапах: від проектування структури до розрахунку умов заправлення та оцінки напруженості формування на ткацьких верстатах.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота проводилася відповідно до перспективного плану науково-дослідної роботи Херсонського державного технічного університету № 0101U006182 на 1999 – 2001 роки в напрямку „Теоретичне обґрунтування і технічні розробки ресурсозберігаючої технології первинної переробки вовни для півдня України і проектування тканих матеріалів на основі їхнього напружено-деформованого стану", затвердженої на основі рішення експертної ради Міністерства освіти України (протокол № 2 від 04.11.1998 р.) і задач, викладених у державній програмі розвитку легкої промисловості України на період до 2000 року (затверджена Кабінетом Міністрів України 29.01.1996 р., протокол № 147).

Особистий внесок здобувача полягає у визначенні параметрів природної структури тканини для саржі 1/4, розробці методу аналізу геометрії ниток у структурі тканини та визначенні розподілу натягу ниток основи по зонах заправлення ткацького верстата, що дозволяє розширити можливості створення нового асортименту тканини.

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є проектування структури й умов заправлення тканини із зниженою різнонатягнутістю ниток основи без витрачального і тривалого етапу виготовлення зразків, що дозволить розширити можливості проектувальників нових структур тканини, і, отже, підвищити асортиментні можливості підприємств, знизити витрати на виробництво тканини й у підсумку – підвищити конкурентноздатність вітчизняних текстильних товарів.

Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні задачі:

– узагальнення відомих матеріалів за темою дисертаційної роботи і визначення на їхній основі напрямку подальших досліджень;

– проектування рисунка переплетення тканини за заданим рельєфом її лицьової поверхні; визначення параметрів заправлення ниток основи на ткацькому верстаті для досліджуваних переплетень: видів проборки в елементи ПСЗ і мінімально необхідного заправного натягу;

– визначення деформації розтягування і натягу ниток основи у фазах зівоутворення і прибою; аналіз розходження натягу ниток основи в пружній системі заправлення ткацьких верстатів;

– визначення рельєфу тканини за величиною тиску ниток основи на уток;

– визначення інтегральної напруженості ниток основи при формуванні рапорту переплетення тканини;

– експериментальні дослідження умов вироблення тканин: визначення впливу проборки ниток у галева реміз і ламелі на рельєф тканини шляхом аналізу мікрозрізів зразків тканин, визначення впливу виду проборки ниток основи на розривне навантаження тканини і ниток.

Об'єкт дослідження: процес проектування тканини.

Предмети дослідження: бавовняні тканини і пружна система заправлення безчовникових ткацьких верстатів типу АТПР і СТБ.

Методи дослідження. Задачі, поставлені в даній роботі, вирішувались теоретичними й експериментальними методами досліджень на основі сучасних математичних методів.

У теоретичних дослідженнях використовувалися методи аналітичної геометрії на площині, інтегрального числення та ін.

При проведенні експериментальних досліджень для визначення величин відхилення центрів уточин відносно уточини з найбільшою зв'язністю були одержані мікрозрізи тканини комбінованого переплетення „Лемакс".

Визначення відносного розривного навантаження зразків тканин та ниток основи проводилося відповідно до чинних Держстандартів.

Результати експериментів оброблено відповідно до методів математичної статистики на IBM – сумісному персональному комп'ютері з використанням комп'ютерних програм мовою програмування "Basic".Наукова новизна:

– вперше розроблено теоретичні положення технології проектування структури тканини за заданим рельєфом лицьової поверхні без попереднього виготовлення зразків;

– отримано математичні залежності:

– для визначення рівня мінімально необхідного заправного натягу