LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології проектування структури тканини та умов заправлення ниток основи на ткацьких верстатах

ниток основи з урахуванням умов запобігання провисання нитки під дією ваги ламелі і відсутності небезпеки залипання зіву;

– тиску ниток основи на утокову нитку, що прибивається, від величини натягу і кута охоплення уточини основними нитками;

– відхилення уточин від середнього рівня тканини;

– розривного навантаження тканин і основних ниток від величини різнодовжинності ниток основи верхньої площини задньої частини зіву для різних переплетень;

– вперше визначено інтегральну напруженість ниток основи при формуванні рапорту переплетення тканини як площу між ламаними лініями, що відображають зміну значень натягу кожної нитки основи рапорту переплетення при крайньому передньому положенні берда і перед контактом берда з опушкою тканини.

Практичне значення отриманих результатів полягає у наступному:

– вперше виконано проекти структур тканин за заданим рельєфом шляхом підбору варіантів структури площин зіву при прибої кожної уточини рапорту переплетення без попереднього виготовлення зразків;

– визначено технологічні умови заправлення ткацьких верстатів для вироблення розглянутих переплетень, зокрема: види проборки ниток основи на ткацькому верстаті і їхній заправний натяг;

– встановлено можливість істотного збереження розривного навантаження ниток основи в тканині шляхом урахування впливу виду їхньої проборки на ткацьких верстатах;

– проведено з позитивним результатом виробничі випробування алгоритму проектування структури й умов заправлення тканини в умовах відкритого акціонерного товариства "Херсонський бавовняний комбінат"; передбачуваний економічний ефект складе:

– від створення однієї структури тканини в умовах відкритого акціонерного товариства "Херсонський бавовняний комбінат" - 128,61 грн;

– від включення в асортимент підприємства тканини комбінованого переплетення "Лемакс" і заміни нею тканини арт. 270 "Меридіан" у розрахунку на 1000 м - 607,04 грн.

Особистий внесок здобувача. Автору належать основні ідеї в розробці методики досліджень, наукових положень проектування тканини, а також узагальнення й аналіз результатів, розробка математичних моделей. У роботах, виконаних із співавторами, особистий внесок автора полягає у виконанні експериментальних досліджень, обробці результатів експерименту, науковому обґрунтуванні отриманих результатів, формулюванні висновків і написанні статей.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації доповідалися, обговорювалися й одержали позитивну оцінку на:

– міжвузівській науковій конференції "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины", 17 - 20 вересня, 2001 р. (м. Херсон);

– Всеукраїнській науковій конференції "Наукова діяльність молоді на переломі тисячоліть", 24 - 26 квітня, 2002 р. (м. Київ);

– засіданнях кафедри "Механічна технологія волокнистих матеріалів" Херсонського державного технічного університету (2000-2002р.р.);

– науковому семінарі кафедри "Технологія трикотажного виробництва", Київський національний університет технологій та дизайну, 2002 р. (м. Київ);

– науковому семінарі кафедри "Товарознавство непродовольчих товарів", Львівської комерційної академії, 2002 р. (м. Львів);

– розширеному семінарі центральної дослідної лабораторії відкритого акціонерного товариства "Херсонський бавовняний комбінат", 2002 р. (м. Херсон).

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Херсонського державного технічного університету при викладанні дисципліни "Прогнозування технологічності структури тканини".

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 6 праць, серед яких 5 статей у наукових фахових виданнях України та 1 тези у збірнику матеріалів конференції.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з введення, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел, додатків.

Зміст дисертації викладений на 139 сторінках машинописного тексту, містить 11 таблиць, 31 рисунок, 120 найменувань літературних джерел. Обсяг додатків 17 сторінок.


Зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й основні задачі роботи, позначено границі досліджень, показано наукову новизну і практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі виконано аналіз наукової і технічної літератури в області теорії і практики проектування структури тканин та умов заправлення ниток основи на ткацьких верстатах.

Питанням побудови, проектування і формування тканини на ткацьких верстатах науковцями здавна приділялася і зараз приділяється велика увага. Досить назвати такі імена, як М.Г. Новиков, В.О. Гордєєв, О.С. Кутєпов, Н.Ф. Сурніна, В.М. Васильченко, Е.С. Оніков, В.В. Чугін, В.Ю. Щербань, Г.В. Степанов і ін.

Однак, при проектуванні тканин за існуючими методами знайти порушення рисунка переплетення ниток у тканині, оцінити правильність вибору параметрів заправлення ткацького верстата (вид проборки ниток основи в ламелі, галева реміз, бердо, рівень заправного натягу та ін.), а також визначити рельєф тканини можна тільки після виготовлення на верстаті зразка тканини значної довжини, що спричиняє необхідність витрат матеріалів, праці й устаткування.

Аналіз літератури в області теорії і практики проектування структури й умов заправлення тканин на ткацьких верстатах дозволив сформулювати задачі дослідження.

Удругому розділі, що складається з трьох підрозділів, визначено об'єкти та методи досліджень.

У підрозділі 2.1 наведено характеристику матеріалів і обладнання, які використовувались у роботі. Експериментальні дослідження проводилися безпосередньо у виробничих умовах відкритого акціонерного товариства "Херсонський бавовняний комбінат" на найбільш розповсюджених в Україні ткацьких верстатах АТПР-100 і СТБ–4–330. При цьому використовувалися тканини, які були спроектовані за розробленою технологією на базі арт.207 "Меридіан".

У підрозділі 2.2 наведено методи проведення теоретичних і експериментальних досліджень.

При проведенні теоретичних досліджень використано методи аналітичної геометрії на площині, інтегрального числення й ін.

Для визначення величин відхилення центрів уточин відносно уточини з найбільшою зв'язністю було одержано мікрозрізи тканини комбінованого переплетення „Лемакс". В якості складу для просочення і фіксації структури зразків тканини й одержання мікрозрізів використовувався розчин триацетатного волокна в ацетоні.

Визначення відносного розривного навантаження зразків тканин проводилося відповідно до Держстандарту 3813-72 "Матеріали текстильні. Тканини і штучні вироби. Методи визначення розривних характеристик при розтяганні".

Визначення відносного розривного навантаження ниток проводилося відповідно до Держстандарту 6611.2-73 "Нитки текстильні. Методи визначення розривного навантаження і подовження при розриві".

У підрозділі 2.3 наведено методи обробки результатів експериментів. Результати експериментів опрацьовані згідно з методами математичної статистики з використанням IBM – сумісного персонального