LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології проектування структури тканини та умов заправлення ниток основи на ткацьких верстатах

Розташування експериментальних точок на графіку (рис. 7,а) вказує на наявність криволінійної залежності виду f(x) = ax –b. Регресійні рівняння в натуральних позначеннях для тканин мають вигляд:

- "Меридіан" Pp = 118,72 ? Дl4uij - 0,1311 ;

- "Аннушка" Pp = 105,31 ? Дl4uij - 0,1119 ;

- "Лемакс" Pp = 99,856 ? Дl4uij - 0,1029 ;

- "Марина" Pp = 86,937 ? Дl4uij - 0,077.

Оцінка сили кореляційного зв'язку між досліджуваними параметрами, що проводилася з визначенням кореляційного відношення, показала існування тісного нелінійного кореляційного зв'язку між величиною розривного навантаження тканин і різнодовжинністю ниток основи у верхній площині задньої частини зіву. Кореляційні відносини зyx для розглянутих тканин знаходяться в межах від 0,847 до 0,934. Коефіцієнти вірогідності R2 апроксимації експериментальних точок кореляційними рівняннями, представленими вище, для розглянутих тканин знаходяться в межах від 0,833 до 0,910.

Розташування експериментальних точок на графіку (рис. 7,b) вказує на наявність криволінійної залежності виду f(x)=ax –b. Регресійні рівняння в натуральних позначеннях для ниток основи мають вигляд:

- "Меридіан" Pp = 1206,9 ? Дl4uij - 0,1248 ;

- "Аннушка" Pp = 1121,0 ? Дl4uij - 0,1127 ;

- "Лемакс" Pp = 1107,2 ? Дl4uij - 0,1143 ;

- "Марина" Pp = 936,4 ? Дl4uij - 0,0844 .

Оцінка сили кореляційного зв'язку між досліджуваними параметрами, що проводився з визначенням кореляційного відношення, показала існування тісного нелінійного кореляційного зв'язку між величиною розривного навантаження ниток основи і їх різнодовжинністю у верхній площині задньої частини зіву. Кореляційні відносини зyx для розглянутих тканин знаходяться в межах від 0,83 до 0,912. Коефіцієнти вірогідності апроксимації R2 експериментальних точок кореляційними рівняннями, представленими вище, для розглянутих тканин знаходяться в межах від 0,875 до 0,911.

З графіків на рис. 7 видно, що при підвищенні величини різнодовжинності ниток основи у верхній площині задньої частини зіву відбувається відповідне зниження величини розривного навантаження зразків тканин і ниток.

Для тканини "Меридіан" зменшення діапазону зміни величини різнодовжинності ниток основи від 185 до 35 мм призвело до підвищення розривного навантаження ниток від 644,85 до 797,85 сН, тканини – від 612 до 765,5 Н, т.ч. при зниженні максимальної величини різнодовжинності ниток основи у верхній площині задньої частини зіву в 5,28 рази міцність ниток виявилася більшою на 19,2%, тканини – на 20,1 %.

ВИСНОВКИ

1. Розроблено теоретичні положення проектування структури тканини за заданим рельєфом лицьової поверхні без попереднього наробітку зразків, згідно з яким виконано проекти тканин шляхом підбора варіантів структури площин зіву при прибої кожної уточини рапорту переплетення.

2. Проведено вибір видів проборки ниток основи в бердо, галева реміз і ламелі з урахуванням натягу і стану (вистоювання, руху) ниток у кожнім зубі берда, визначення взаємодії і можливості вільного проходження вузла і ниток між пластинами берда, а також різнодовжинності ниток у задній частині верхньої площини зіву на ткацьких верстатах.

3. Одержано математичні залежності для визначення рівня мінімально необхідного заправного натягу ниток основи виходячи з умов запобігання провисання нитки під дією ваги ламелі і відсутності небезпеки залипання зіву.

4. Отримано аналітичні вирази для визначення тиску ниток основи на уточину, що прибивається, і відхилення уточин від середнього рівня тканини, за якими визначено рельєф тканини на стадії її проектування. Експериментальна оцінка розташування уточин щодо середнього рівня тканини, проведена шляхом аналізу мікрозрізів зразків тканини комбінованого переплетення "Лемакс", підтвердила їхню вірогідність.

5. Визначено інтегральну напруженість ниток основи при формуванні рапорту переплетення тканини як площу між ламаними лініями, що відображають зміну значень натягу кожної нитки основи рапорту переплетення при крайньому передньому положенні берда і перед контактом берда з опушкою тканини.

6. Отримано математичні залежності розривного навантаження тканин і основних ниток з них від величини різнодовжинності ниток основи верхньої площини задньої частини зіву на ткацьких верстатах. При проектуванні нових структур тканин рекомендується проводити дослідження і приймати до установки на ткацькому верстаті найбільш ефективний вид проборки ниток основи в бердо, галева реміз і ламелі, що забезпечує створення сприятливих умов формування тканини і збереження корисних фізико-механічних властивостей ниток.

7. За сформульованими теоретичними положеннями та одержаними математичними залежностями розроблено технологію проектування структури тканини та умов заправлення ниток основи на ткацьких верстатах, яка перевірена виробничими випробуваннями. Передбачуваний економічний ефект від використання алгоритму проектування при створенні однієї структури тканини в умовах відкритого акціонерного товариства "Херсонський бавовняний комбінат" складе 128,61 грн. Очікуваний економічний ефект від включення в асортимент підприємства тканини комбінованого переплетення "Лемакс" і заміни нею тканини арт. 270 "Меридіан" у розрахунку на 1000 м складе 607,04 грн.


Список опублікованих праць за темою дисертації


1. Чепелюк Е.В., Якимчук Р.П. Графический анализ величин различия натяжения нитей основы в передней части зева в фазе прибоя утка // Вестник Херсонского государственного технического университета.-2001.- № 4 (13). - С. 280 - 283.

Особистий внесок здобувача полягає у виконанні експериментальних досліджень, обробці результатів експерименту, науковому обґрунтуванні отриманих результатів.

2. Чепелюк О.В. Оцінка розподілу ниток основи рапорту переплетення по зуб'ях берда // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. - 2001. - № 13. - С. 178 - 182.

3. Чепелюк О.В. Мінімально необхідний заправний натяг ниток основи на ткацьких верстатах // Вісник Технологічного університету Поділля.- 2002. -№ 1. - С. 114 - 117.

4. Чепелюк О.В. Прогнозування рельєфу тканини на стадії проектування // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.-№ 3. - С. 168 - 170.

5. Чепелюк Е.В., Якимчук Р.П. Повышение конкурентной способности тканых изделий // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. - 2001. - № 5. - С. 44 - 45.

Особистий внесок здобувача полягає в зборі компіляційного матеріалу, його систематизації й аналізі.

6. Чепелюк Е.В. Определение дизайна ткани на стадии проектирования // Материалы межвузовской научно-технической конференции "Проблемы легкой и текстильной промышленности". – Херсон. - 2001. - № 5. - С. 296.


АНОТАЦІЯ


Чепелюк О.В. Проектування структури тканини та умов заправлення ниток основи на ткацьких верстатах. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 - технологія текстильних матеріалів. – Херсонський державний технічний університет, м. Херсон, 2002.

Дисертація присвячена розробці теоретичних положень і