LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології процесу хромового дублення шкір з використанням кисневмісних вуглеводнів

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


ПЕРЕЦЬ АЛЛА ВАСИЛІВНА

УДК 675.024РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСУ ХРОМОВОГО ДУБЛЕННЯ ШКІР З ВИКОРИСТАННЯМ КИСНЕВМІСНИХ ВУГЛЕВОДНІВ

05.19.05 – технологія шкіри та хутра


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ 2004

Дисертація є рукописом

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну, Міністерство освіти і науки України

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Андреєва Ольга Адіславівна

Київський національний університет технологій та дизайну,

доцент кафедри технології шкіри та хутра

Офіційні опоненти: – доктор технічних наук, професор

Либа Володимир Петрович

Хмельницький національний університет,

завідувач кафедри технології та конструювання виробів із шкіри

– кандидат технічних наук

Сакалова Галина Володимирівна

Вінницький державний педагогічний університет,

доцент кафедри хімії


Провідна установа: Херсонський державний технічний університет,

Міністерство освіти і науки УкраїниЗахист відбудеться " 15 " грудня 2004 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну, 01011, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну, 01011, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2Автореферат розісланий " 12 " листопада 2004 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.т.н., доцент Первая Н.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Розвиток шкіряного виробництва значною мірою зумовлений появою нових хімічних матеріалів, будова яких забезпечує спорідненість до колагену, поліпшує формування структури та властивості шкір, що підвищує конкурентоспроможність готової продукції. Розширення асортименту шкір пов'язане передусім зі створенням нових технологій, що забезпечує ефективність виробництва та охорону довкілля.

Найважливішим процесом шкіряного виробництва, що змінює властивості колагену, визначає поведінку напівфабрикату у подальших процесах і операціях, а також значною мірою впливає на експлуатаційні властивості готових шкір, є дублення. Ефективність цього процесу суттєво залежить від способу його проведення та виду застосовуваних матеріалів. Традиційні способи дублення базуються на використанні сполук хрому, але це спричиняє низку проблем, пов'язаних з очищенням стічних вод, до яких після проведення хромового дублення може потрапити до 35 % сполук хрому, а також з утилізацією та повторним використанням твердих хромвмісних відходів. Розробка технології процесу хромового дублення шкір із застосуванням нових кисневмісних вуглеводнів як композицій поліфункціональної дії дає можливість вирішити названі проблеми.

Метароботиі завдання дослідження. Метою дослідження є розробка технології процесу хромового дублення шкір з використанням кисневмісних вуглеводнів, одержаних рідинно-фазним окиснення соняшникової олії.

Для досягнення поставленої мети виникла потреба вирішення таких завдань: розробка нових сполук – кисневмісних вуглеводнів шляхом окиснення або окиснення – сульфітування соняшникової олії; дослідження фізико-хімічних властивостей продуктів синтезу; визначення характеру взаємодії кисневмісних вуглеводнів з колагеном дерми та його похідною – желатином; розробка технології хромового дублення та жирування шкір з використанням одержаних кисневмісних вуглеводнів.

Об'єкт дослідження– процес хромового дублення та жирування шкір з використанням кисневмісних вуглеводнів.

Предмет дослідження– розробка технології процесу хромового дублення шкір з використанням кисневмісних вуглеводнів.

У роботі використано стандартні фізико-хімічні методи, за допомогою яких визначають якість хімічних матеріалів, напівфабрикату та готової шкіри, а також такі сучасні методи як ІЧ-спектроскопія, мас-спектроскопія, рефрактометрія, віскозиметрія, математичне планування, регресійний та математичний аналіз функціональних експериментальних залежностей, які дають можливість розкрити механізм взаємодії кисневмісних вуглеводнів з колагеном дерми та дубильними сполуками хрому під час дублення шкір.

Достовірність отриманих результатів підтверджена статистичним аналізом одно- та багатофакторних досліджень з використанням сучасного програмного забезпечення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана за напрямом науково-дослідної діяльності Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД): "Ресурсозберігаючі технології та переробка відходів легкої промисловості України", науковий напрям 4 "Ресурсозбереження та комплексна переробка відходів легкої промисловості та хімії".

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

– уперше шляхом рідинно-фазного окиснення олії соняшникової з використанням каталізатора (біхромату калію) та розчинника (веретенного масла) одержані кисневмісні вуглеводні, які містять у своїй структурі, крім алкенів, карбонільних сполук – альдегідів та кетонів, спиртів, карбонових кислот та ефірів, не виключено й циклічні системи;

– встановлено, що за своїми розмірами складові кисневмісних вуглеводнів співмірні з розмірами невпорядкованих зон структури колагену, де і відбувається взаємодія сполук хрому з карбоксильними групами протеїну дерми;

– розкрито механізм процесу хромового дублення з використанням кисневмісних вуглеводнів (КВ), зумовлений утворенням міцних стабільних і гнучких поперечних міжланцюгових зв'язків, у яких комплекси хрому з'єднують молекули кисневмісних вуглеводнів як з колагеном дерми, так і між собою за рахунок складових КВ, що забезпечує якісний ефект дублення при зменшених витратах основних солей хрому;

– на підставі системного аналізу визначено область раціональних параметрів процесу хромового дублення шкір, що дозволило розробити технологію виробництва хромових шкір для верху взуття.

Практичне значення одержаних