LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології процесу хромового дублення шкір з використанням кисневмісних вуглеводнів

результатів. Поставлені в роботі наукові завдання реалізовані в тому, що синтезовано нові кисневмісні вуглеводні, сумісні з колагеном дерми, іншими застосовуваними матеріалами (дубителями та жирами) (деклараційний патент України); розроблено технологію процесу хромового дублення на основі способу одержання шкір хромового дублення (деклараційний патент України) та жирування з використанням цих сполук, які дозволяють: застосувати доступні вітчизняні хімічні матеріали, отримати шкіри високої якості з підвищеним виходом по площі, поліпшити екологічний аспект виробництва.

Виробничі випробування розробленої технології на Вознесенському шкіряному підприємстві, які підтвердили результати лабораторних досліджень, свідчать про те, що впровадження нової технології на ЗАТ "Возко" (Україна, м. Вознесенськ) забезпечуватиме річний економічний ефект на суму 27 тис грн. на 1 млн дм2 шкір за рахунок підвищення сортності та зміни ціни на готову продукцію. Величина попередженого екологічного збитку становитиме 514 тис. грн. на рік.

Результати роботи впроваджені в навчальний процес підготовки фахівців за спеціальністю 7.091625 – технологія обробки шкіри та хутра.

Особистий внесок здобувача полягає в виборі теми дисертації, предметів та методів дослідження, обговоренні постановки завдань, їх аналітичному й практичному вирішенні, виконанні та обробці результатів експериментальних досліджень, формулюванні висновків та апробації одержаних результатів, розробці способу одержання кисневмісних вуглеводнів та способу хромового дублення шкір на основі отриманих сполук.

Апробація роботи. Результати роботи доповідались й одержали позитивні відзиви на наукових конференціях молодих вчених та студентів КНУТД у 2000...2003 роках (Україна, м. Київ), 10-й Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини" (Україна, м. Слав'яногірськ, 2001 р.), 14-й Міжнародній науково-практичній конференції "СИЭТ 14-04" (Україна, м. Хмельницький, 2004 р.), III Всеукраїнській конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі" (КНУТД, 2004 р.), на міжкафедральному науковому семінарі КНУТД (2004 р.).

Публікації. Основні положення дисертації викладені у 12 наукових працях, з них 4 – у фахових журналах ВАК України, захищені 2 деклараційними патентами України.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається з переліку умовних позначень, вступу, п'яти розділів, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків Основну частину роботи викладено на 172 сторінках машинописного тексту, з них 5 сторінок ілюстрацій, 20 сторінок таблиць, список використаної літератури з 211 літературних джерел, викладений на 16 сторінках. Повний обсяг дисертації складає 180 сторінок, включаючи 40 таблиць та 30 рисунків, 3 додатки на 8 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі зазначено актуальність теми дисертації, викладено основні положення досліджуваної проблеми, визначено мету та завдання дослідження, а також наукову новизну та практичну цінність одержаних результатів.

У розділі 1 узагальнено та проаналізовано наукові розробки та практичні способи хромового дублення шкір різного асортименту. Встановлено, що нагальною є проблема удосконалення процесу хромового дублення шкір, яке забезпечуватиме зменшення витрат сполук хрому та їх вмісту у відпрацьованих розчинах. На підставі аналізу літературних першоджерел обґрунтовано доцільність створення та дослідження композицій поліфункціональної дії – кисневмісних вуглеводнів, які були б сумісні як з колагеном дерми, так і застосовуваними хімічними матеріалами.

У розділі 2 наведено характеристику об'єктів та методів дослідження.

Об'єктом дослідження був процес хромового дублення та жирування шкір з використанням кисневмісних вуглеводнів. При цьому у якості предмету досліджували технологію процесу хромового дублення шкір з використанням кисневмісних вуглеводнів, вивчали продукти синтезу – кисневмісні вуглеводні, голину та напівфабрикат хромового дублення з сировини великої рогатої худоби (ВРХ), розчини та плівки желатину, а також готові шкіри, оброблені названими продуктами.

Для оцінки властивостей отриманих продуктів, напівфабрикату та готової шкіри використали як традиційні, так і сучасні методи досліджень. Для вивчення хімічного складу кисневмісних вуглеводнів використали ІЧ-спектроскопічний, рефрактометричний та реологічний методи аналізу, завдяки яким виявлена поліфункціональна природа продуктів синтезу. У роботі використано математичний метод планування – двофакторний експеримент, під час обговорення експериментальних даних – регресійний та кореляційний.

У розділі 3 наведено результати розробки, дослідження властивостей та застосування у виробництві хромових шкір сульфітованих кисневмісних вуглеводнів (СКВ), одержаних окисненням-сульфітуванням соняшникової олії.

Модифікацію соняшникової олії проводили з урахуванням хімічної природи матеріалів, які для цього використовували. Так, для вихідного жирувального матеріалу врахували його молекулярну масу та кількість подвійних зв'язків, що припадає на 1 г-екв. Для визначення витрат окиснювача – пероксиду водню та модифікаторів – похідних сірчистої кислоти: метабісульфіту натрію Na2S2O3 (МБСН) та бісульфіту натрію NaHSO3 (БСН) розрахували кількість г-екв цих сполук, що припадає на певну кількість подвійних зв'язків у структурі жиру. Завдяки цьому визначено розрахунковий ступінь модифікації (РСМ) вихідних вуглеводнів, який змінювали в межах 33,3 100 %.

Модифікацію олії проводили за схемою: окиснення пероксидом водню – сульфітування похідними сірчистої кислоти – нейтралізація (промивання).

При вивченні стійкості емульсій СКВ встановлено, що стійкішими в часі виявилися 5 %-ві емульсії на базі кисневмісних вуглеводнів, сульфітованих БСН з розрахунковим ступенем модифікації 100 %. Тому для жирування хромового напівфабрикату з сировини ВРХ використали саме ці СКВ, які отримали назву "сульфірокс-1". За показниками хімічного аналізу та фізико-механічних випробувань шкіри дослідної групи не лише не поступалися контрольним зразкам, а й вигідно відрізнялися більшою міцністю, кращими пружно-пластичними та гігієнічними властивостями, більшим (на 1,2 %) виходом по площі, що можна пояснити характером розподілу та зв'язування хімічних матеріалів (жирувальних, дубильних) у структурі дерми.

У подальшій роботі сульфітовані кисневмісні продукти застосували в процесі дублення та двостадійного жирування шкір. За результатами дублення кращими