LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології процесу хромового дублення шкір з використанням кисневмісних вуглеводнів

при температурі,

С (К)

Енергія активації Еа, кДж


30

(303)

35

(308)

40

(313)

50

(323)

60

(333)ОВ

-1,4

-3,6

-3,5

-3,0

-2,3

1846,5

15,5

ОХ2

-51,3

-0,4

-3,5

2,7

-3,5

9912,1

82,9

ОХ6

-1,4

0,6

-0,6

-8,5

-1,1

10731,0

40,3

ОВХ

-1,9

2,0

1,1

-0,03

0,2

8164,4

68,3

ОХ10

0,2

-2,2

0,9

0,7

-

4231,3

35,4

Примітка: коефіцієнт К отримали з рівнянь, що характеризують швидкість реакції

Взаємодія компланарних систем не виключає взаємодію певних функціональних груп (складових) КВ з колагеном, а також взаємодію з дубильними сполуками хрому.

У табл. 6 наведені коефіцієнти математичних виразів у = КВ1і · хВ1і + КВ2і · хВ2і + КВ3і · хВ3і, які описують вплив витрат кисневмісних вуглеводнів з урахуванням вмісту їх складових на процес хромового дублення та найважливіші показники шкіряного напівфабрикату.

З наведених даних видно, що збільшення витрат КВ та вмісту в них алкенів (хВ1) та альдегідів, кетонів (хВ3) КВ сприяє збільшенню кількості термостійких зв'язків (n) у 105 г білка та виходу шкір по площі. Збільшення витрат циклічних систем (хВ2) сприяє формуванню об'єму дерми. Збільшення витрат карбонільних сполук КВ сприяє зростанню всіх показників напівфабрикату.

Досить об'єктивно оцінити вміст жирових речовин у дермі дає можливість показник ЖГР (вміст жиру, приведений до голинної речовини), зменшення якого має місце у разі збільшення витрат алкенів. Збільшення витрат циклічних систем та карбонільних сполук КВ, навпаки, сприяє зростанню цього показника.

Таким чином, на підставі кореляційного аналізу фізико-хімічних показників напівфабрикату хромового дублення з використанням кисневмісних вуглеводнів встановлено вплив виду та витрат КВ, їх основних складових на найважливіші споживчі властивості колагену дерми. Крім того, виявлено взаємозв'язок між окремими показниками дерми, які найбільш повно характеризують її властивості та процес дублення. Так, було встановлено (рис. 5, а), що формування об'єму дерми суттєво залежить від взаємодії металу-комплексоутворювача з колагеном. При цьому на кожен вихідний центр взаємодії дубителя з колагеном (ВД) припадає об'єм 318, 64 см3 на кожні 100 г протеїну. Вплив взаємодії дубителя з колагеном на вихід шкір по площі (S), що характеризує ефективність використання шкіряної сировини, має вигляд поліноміальної кривої другого ступеня (рис. 5, б).

Таблиця 6

Вплив витрат кисневмісних вуглеводнів на процес дублення

та найважливіші показники напівфабрикату

Показник

Коефіцієнти рівнянь

у = КВ1і · хВ1і + КВ2і · хВ2і + КВ3і · хВ3і


КВ1і

КВ2і

КВ3і

Кількість вихідних центрів взаємодії дубителя з колагеном, моль (ВД)

0,05

0,48

Кількість термостійких зв'язків у 105 г білка (n)

31,97

- 7,76

18,89

Об'ємний вихід, см3/100 г білка (VR)

- 993,13

283,61

573,24

Вміст жиру, приведений до голинної речовини, % (Ж ГР)

- 5,60

6,70

6,51

Вихід по площі, % щодо голини (S)

203,88

- 69,73

80,71

Примітка: ХВ1і, ХВ2і, ХВ3і – витрати КВ з урахуванням вмісту відповідно алкенів, циклічних систем та карбонільних сполук (альдегідів, кетонів)

На перебіг процесу хромового дублення шкір у випадку емульсійної підготовки з використанням кисневмісних вуглеводнів, а також формування структури і властивостей напівфабрикату (отже, й шкіри) суттєво впливає поліфункціональна природа отриманої композиції, яка зумовлює специфічність розміщення останньої в структурі, її взаємодію з колагеном (особливо з такими його складовими, як пептидний зв'язок, окси- та аміно- (іміно-) групи). В результаті кореляційного аналізу розроблено представлення про процес перетворення колагену дерми на шкіру, яке пояснює поводження триспіральних поліпептидних ланцюгів колагену один відносно одного після взаємодії хімічно зв'язаних речовин й підтверджують доцільність використання у шкіряному виробництві синтезованих кисневмісних вуглеводнів.

На підставі графічної залежності (рис. 6) встановлено, що під час дублення сполуками хрому з використанням КВ на один термостійкий зв'язок припадає 0,9 молей металу-комплексоутворювача (хрому), тобто виникає можливість зниження витрат хромового дубителя (за існуючими технологіями на 1 термостійкий зв'язок припадає ~2,0-3,0 моля металу-комплексоутворювача). Результати, представлені на рис. 7, свідчать про те, що для забезпечення високого формування об`єму дерми (на рівні ~ 200-300 см3/100 г білка) під час процесу дублення з використанням КВ на кожен термостійкий зв'язок потрібна певна кількість молей хрому. На підставі показника температури зварювання зразків дерми хромового дублення (~ 110 С) дубильні сполуки хрому взаємодіють з колагеном переважно в місцях розташування карбоксильних груп. Але, крім моноамінодикарбонових кислот, у структурі колагену є окси-, діаміномонокарбонові кислоти, у бічних ланцюгах яких містяться гідроксильні (серин, треонін, оксилізин тощо), амінні (лізин, аргінін, оксилізин) та плоскі іміногрупи (аргінін, гістидин), і, нарешті, окремі амінокислотні залишки, що з'єднані між собою у поліпептидні ланцюги пептидними зв'язками. Також не виключена взаємодія складових композиції поліфункціональної дії з дубильними сполуками хрому. Застосовувані кисневмісні вуглеводні можуть розміщуватися як в середині певних частин структури колагену, так і в середині дубильних комплексних сполук хрому, беручи участь в утворенні з