LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології процесу хромового дублення шкір з використанням кисневмісних вуглеводнів

шкір.


ВИСНОВКИ


 • Аналіз сучасного стану шкіряного виробництва виявив суттєві недоліки відомих способів дублення шкір сполуками хрому, усунення яких неможливе без використання ефективних хімічних матеріалів. З урахуванням цього розроблено способи одержання композицій поліфункціональної дії для процесів дублення та жирування шкір: кисневмісні вуглеводні – шляхом рідинно-фазного окиснення соняшникової олії, сульфітовані кисневмісні вуглеводні – внаслідок її окиснення-сульфітування.

 • Доведено, що просторові характеристики складових отриманих кисневмісних вуглеводнів та невпорядкованої зони структури колагену дерми співмірні, що забезпечує взаємодію компланарних систем – циклічних складових КВ та поліпептидних ланцюгів колагену дерми, при цьому функціональні групи вуглеводнів беруть участь в утворенні термостійких – міцних й водночас гнучких зв'язків при хромовому дубленні.

 • На основі встановленого механізму взаємодії складових КВ з колагеном дерми та дубильними сполуками хрому розроблено технологію виробництва шкір хромового дублення, яка передбачає обробку голини емульсією жирів перед дубленням, дублення сполуками хрому при температурі 36...40 С, жирування, фарбування, сушіння й покривне фарбування, і відрізняється тим, що у якості жиру при підготовці до дублення використовують 1...4 % від маси голини кисневмісних вуглеводнів (окисненої соняшникової олії), а для обробки вже сформованої дерми (жирування) – композицію на основі кисневмісних вуглеводнів (КВ) та сульфітованих кисневмісних вуглеводнів (СКВ).

 • Розроблена технологія при зниженні витрат хромового дубителя на 28,7, жирувальних матеріалів на 20 % забезпечує якісний ефект дублення (термостійкість на рівні 117 С, об'ємний вихід – 250 см3/100 г білка), дає можливість підвищити видовження шкір при напруженні 10 МПа на 25 %, вихід по площі – на 0,9, сортність готової продукції на 0,5 %, одержати м'які, наповнені, рівномірно забарвлені шкіри з тонкою покривною плівкою.

 • Ефективність розробленої технології доведена в умовах ЗАТ "Возко". Річний економічний ефект від впровадження розробленої технології становитиме 27 тис. грн. на 1 млн. дм2 готових шкір, а величина попередженого екологічного збитку – 514 тис. грн. на рік.


  СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ


 • Перець А.В., Марущак М.В., Андреєва О.А. Дослідження модифікованих жирувальних матеріалів // Тези доп. наук. конф. молод. вчених та студентів. – К.: КДУТД, 2001. – С. 32-33.

 • Андреєва О.А., Перець А.В. Застосування жирувальних речовин під час дублення // Зб. наук. праць за підсумками 10-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини", (м. Слов'яногірськ). – К.: МП Леся, 2001. – Вип. 10. – С. 72-74.

 • Андреєва О.А., Перець А.В., Орлова О.Д. Дослідження двостадійного жирування шкір // Вісник ДАЛПУ. – 2002. – №1. – С. 175-179.

 • Патент 68768 А Україна, МКИ С07С 27/ 00, С11С 3/ 08, С14С 9/00. Спосіб одержання поліфункціональних кисневмісних сполук / О.А. Андреєва, А.А. Горбачов, А.В. Перець, Р.В. Луцик, С.М. Кернер (Україна). – № 2003109540, Заявл. 23.10.03; Опубл. 16.08.04, Бюл. № 8.

 • Пат. 68843 А Україна, МКИ С14С 3/00, 3/04, 3/06. Спосіб одержання шкір хромового дублення / О.А. Андреєва, А.А. Горбачов, А.В. Перець, Р.В. Луцик, С.М. Кернер (Україна). – № 20031110097, Заявл.10.11.03; Опубл. 16.08.04, Бюл. № 8.

 • Перець А.В., Дижак О.О., Андреєва О.А. Дослідження можливості застосування кисневмісних вуглеводнів для обробки шкір // Тези доп. наук. конф. молод. вчених та студентів. – К.: КДУТД. – 2003. – С. 40-41.

 • Метик В.Л., Перець А.В. Дослідження властивостей нових поліфункціональних матеріалів // Тези доп. наук. конф. молод. вчених та студентів. – К.: КДУТД – 2003.– С. 30.

 • Андреєва О.А., Перець А.В., Горбачов А.А. Дослідження процесу хромового дублення шкір з використанням поліфункціональних сполук. Повідомлення 1 // Вісник КНУТД. – 2004. – №1. – С. 49-54.

 • Андреєва О.А., Перець А.В., Горбачов А.А. Дослідження процесу хромового дублення шкір з використанням поліфункціональних сполук. Повідомлення 2 // Вісник КНУТД. – 2004. – №2. – С. 19-25.

 • Андреєва О.А., Перець А.В., Горбачов А.А. Дослідження процесу хромового дублення шкір з використанням поліфункціональних сполук. Повідомлення 3 // Вісник КНУТД. – 2004. – №4. – С. 66-72.

 • Перець А.В., Андреєва О.А. Застосування поліфункціональних сполук у виробництві хромових шкір // Тези доп. наук. конф. молод. вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі" – К.: КДУТД – 2004. – С. 76-77.

 • Перець А.В., Андреєва О.А., Горбачов А.А. Дослідження розчинів желатину в присутності кисневмісних вуглеводнів // Зб. наук. праць за підсумками 14-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини", (м. Хмельницький), К.: Українська технологічна академія, КНУТД, 2004 – Вип. 1. – С. 115-117.

  Особистий внесок автора у праці, опубліковані у співавторстві: [12] – постановка задачі, виконання теоретичних досліджень; [1, 8, 10] – постановка експерименту, обробка та аналіз результатів; [6-7, 11] – постановка задачі, виведення аналітичних залежностей; [4-5] – обґрунтування запропонованого способу; [2, 3] – постановка задачі, виведення аналітичних залежностей, аналіз результатів; [9 ] – розробка математичних моделей.


  АНОТАЦІЯ


  Перець А.В.Розробка технології процесу хромового дублення шкір з використанням кисневмісних вуглеводнів. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.05 – технологія шкіри та хутра. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2004.

  Дисертація присвячена розробці технології процесу хромового дублення шкір з використанням кисневмісних вуглеводнів, що являють собою композицію поліфункціональної дії, одержану рідинно-фазним окисненням соняшникової олії.

  Розроблена технологія передбачає обробку голини емульсією жирів перед дубленням, дублення сполуками хрому при температурі 36...40 С, жирування, фарбування, сушіння й покривне фарбування, і відрізняється тим, що у якості жиру при підготовці до дублення використовують 1...4 % від маси голини кисневмісних вуглеводнів (окисненої соняшникової олії), а для обробки вже сформованої дерми (жирування) – композицію на основі кисневмісних вуглеводнів (КВ) та сульфітованих кисневмісних вуглеводнів (СКВ). Нова технологія дозволяє раціонально використовувати хімічні матеріали та сировину,


 •