LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології та засобів дискретно-дотичного способу підготовки корінця книжкового блока до нанесення клею при клейовому скріпленні

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА

Книш Олег Богданович

УДК 686.12.056
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБІВ ДИСКРЕТНО-ДОТИЧНОГО СПОСОБУ ПІДГОТОВКИ КОРІНЦЯ КНИЖКОВОГО БЛОКА ДО НАНЕСЕННЯ КЛЕЮ ПРИ КЛЕЙОВОМУ СКРІПЛЕННІ
05.05.01 – МАШИНИ І ПРОЦЕСИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Л Ь В І В - 2001

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській академії друкарства

Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор

Полюдов Олександр Миколайович,

Українська академія друкарства,

професор кафедри поліграфічних машин


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Тинний Анатолій Несторович,

пенсіонер;

кандидат технічних наук, старший

науковий співробітник

Запоточний Василь Йосипович ,

Український науково-дослідний інститут

поліграфічної промисловості ім. Т.Шевченка,

заступник директора з наукової роботи.


Провідна установа:Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут", видавничо-поліграфічний

факультет, Міністерство освіти і науки України, м.Київ.


Захист відбудеться 29 червня 2001р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.101.01 в Українській академії друкарства (79020, м.Львів, вул. Підголоско, 19)


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академіїї друкарства (м.Львів, вул. Підвальна, 17)


Автореферат розісланий 28 травня 2001р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Дідич В.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Для підготовки корінця до нанесення клею в існуючому устаткуванні застосовують різноманітні інструменти (фрези, шліфувальні круги, спеціальні щітки, різці та ін.), причому технологічний процес потребує їх спільного використання. Однак, не дивлячись на такий доволі широкий асортимент інструменту, необхідна якість скріплення не забезпечується.

Для усунення вказаних недоліків на кафедрі поліграфічних машин Української академії друкарства (УАД) була поставлена науково-дослідна робота з метою розробки нового способу обробки корінця при клейовому незшивному скріпленні (КНС). Актуальність даної роботи полягає у покращенні міцності КНС книжково-журнальної продукції, що сприятиме збільшенню терміну її експлуатації; зменшенні енергомісткості відповідного устаткування та його габаритів. Разом із тим, існуюча проблема є актуальною не лише з точки зору її технічного вирішення, але й з огляду на економічний аспект. Очевидно, що обмежений термін служби видань, зокрема навчальних, вимагає їх повторного виготовлення, а це, в свою чергу, призводить до зайвих фінансових витрат.

Науково-прикладною задачею даної роботи є розробка на основі наукових досліджень способу дискретно-дотичної обробки корінця книжкового блока плоским ножем, що здійснює плоскопаралельний обертовий рух у площині, нахиленій під кутом до корінця.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася у рамках госпдоговору (теми №105-98, 99) із фірмою "Muller-Martini" (Швейцарія). Вона входила у перелік тематики УАД "Квалілогія книги" у контексті затвердженої Указом Президента України №58/95 від 28 лютого 1995 р. Державної програми розвитку національного книгодрукування і преси України.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка технологічного процесу утворення на корінці книжкового блока програмованого рельєфу для створення передумов міцного клейового скріплення.

Для досягнення вказаної мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання: 1) виявити ступінь впливу технологічних параметрів дискретно-дотичного способу обробки корінця книжкового блока на геометричні параметри утвореного програмованого рельєфу; 2) дослідити кінематику процесу обробки корінця дискретно-дотичним способом; 3) розробити технічне забезпечення дискретно-дотичного способу обробки корінця; 4) аналітичним та експериментальним шляхами дослідити можливість реалізації пропонованого способу та пристрою стосовно машин незшивного скріплення (МНС); 5) оптимізувати геометричні параметри програмованого рельєфу корінця та технологічні параметри процесу для збільшення міцності клейового скріплення книг і мінімізації енергомісткості процесу; 6) оцінити міцність КНС і енергомісткість пропонованого способу порівняно із існуючим; 7) на основі проведених експериментальних та аналітичних досліджень динаміки механізму ножа розробити рекомендації щодо його проектування.

Отже, об'єктом досліджень є технологічний процес дискретно-дотичного способу обробки корінця при клейовому скріпленні.

Предметом досліджень є геометричні параметри програмованого рельєфу корінця книжкового блока, технологічні параметри процесу, механізм привода ножа, різальний інструмент, міцність скріплення.

Методи дослідження. Для виконання поставленої у роботі мети використано теоретичні дослідження із поєднанням математичного моделювання. Експериментальні дослідження проводилися на дослідному стенді, приладі для тестування міцності клейового скріплення "Sigloch PF-1" та МНС "Trendbinder" ("Muller-Martini").

Частина теоретичних результатів отримана шляхом використання електронних таблиць "Еxcel 97", а обробка експериментальних даних здійснювалась при допомозі математичного редактора "Мathcad 2000".

Зусилля транспортування вимірювалися методами тензометрії.

Наукова новизна одержаних результатів:

  • теоретико-експериментальним шляхом розроблено нову машинну технологію підготовки корінця книжкового блока для КНС, яка передбачає утворення на його корінці програмованого рельєфу;

  • оптимізовано (з точки зору збільшення міцності скріплення) геометричні параметри програмованого рельєфу та технологічні параметри дискретно-дотичного способу його формування;

  • досліджено динамічну та математичну моделі механізму ножа, на основі чого встановлено мінімально необхідні: співвідношення між періодами паузи


  •