LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології та засобів дискретно-дотичного способу підготовки корінця книжкового блока до нанесення клею при клейовому скріпленні

і різання; частоту власних коливань різального інструмента; жорсткість валів механізму з метою уникнення резонансного та віддалення від близькорезонансного режимів.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що застосування дискретно-дотичної обробки корінця забезпечує збільшення міцності КНС на 20-30%, при цьому не має жодних обмежень, як технічних, так і матеріальних, щодо можливості реалізації пропонованої технології обробки корінця на існуючих моделях МНС і потокових лініях; застосування пропонованої технології дає можливість уникнути кількаступеневої обробки корінця, а, отже, зменшення габаритів відповідної секції.

Особистий внесок здобувача. Основні ідеї та наукові дослідження отримані та розроблені автором самостійно. Із 4-х публікацій у співавторстві здобувачеві належать:

 • [3] – участь у розробці аналітичної частини, експериментальні дослідження;

 • [4], [6] – участь у складанні формули винаходу та експериментальна перевірка можливості застосування способу;

 • [7] – участь у пошуку та систематизації поданої інформації.

  Апробація результатів дисертації. Матеріалидисертаційної роботи доповідалися автором на звітних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу УАД у 1995...2001р.р., ІІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції "Квалілогія книги" (м. Львів, 1998р.), Міжнародній конференції "Комп'ютерні технології друкарства" (м. Львів, 2000р.).

  Публікації. За матеріалами дисертації здобувачем опубліковано 9 наукових праць: 4 статті у наукових збірниках та журналах (із них 3 одноосібно), тези 3-х доповідей (1), отримано два патенти.

  Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації 178 с., з них: ілюстрації 17 с., додатки-12 с., список використаних джерел – 8с.

  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


  У вступі розкрито сутність наукової задачі, обґрунтовано актуальність та доцільність роботи, сформульовано мету і задачі дослідження, наукову новизну роботи, окреслено завдання, які необхідно вирішити.

  У першому розділі проаналізовано існуючі способи КНС, конструкцію інструменту, який використовується для обробки корінця у випадку застосування технології із зрізуванням корінцевих фальців. Проведено огляд наукових праць та досліджень в області КНС. Показано, що існуюча технологія підготовки корінця до нанесення клею є недосконалою, що спричинює в подальшому малу міцність клейового скріплення.

  Розкрито суть дискретно-дотичного способу підготовки корінця до нанесення клею при КНС, який передбачає утворення на корінці книжкового блока 1 (рис.1) програмованого рельєфу плоским ножем 2, що здійснює плоскопаралельний обертовий рух у площині, нахиленій під кутом г до корінця, і приводиться від механізму паралелограма. Внаслідок такої обробки на корінці утворюється програмований рельєф із канавками та специфічними "вусиками", які, завдяки відгинанню в сторону сусіднього аркуша, забезпечують попереднє механічне скріплення ще до нанесення клею. Геометрію програмованого рельєфу корінця визначають: крок h канавок у напрямку перпендикулярному крайці леза ножа; ширина b та глибина H канавок; кут в між канавками та напрямком переміщення блока; кут г нахилу канавок відносно корінця.

  Обробка корінця дискретно-дотичним способом може відбуватися при зустрічному русі ножа (ЗРН) і при попутному русі ножа (ПРН).

  На основі проведеного аналізу та виходячи із умови збільшення міцності сформульовані основні задачі, які необхідно розв'язати у роботі.  Рис.1. Схема дискретно-дотичного способу підготовки

  корінця до нанесення клею при КНС


  У другому розділі виведено аналітичні залежності, що встановлюють зв'язок між геометричними параметрами програмованого рельєфу корінця та технологічними параметрами його обробки. Нижче наведено формули для визначення кількості обертів кривошипа механізму ножа для двох випадків: 1)за умови обробки корінця одним ножем, 2)при обробці корінця одночасно двома ножами, жорстко з'єднаними між собою:

  , , (1)

  де n – кількість обертів кривошипа механізму ножа;

  VБ - швидкість переміщення книжкового блока;

  h1, k – кроки канавок у напрямку перпендикулярному крайці леза ножа (у випадку обробки корінця двома ножами одночасно) утворені почергово першим і другим ножами. У даному випадку величина k визначає відстань між ножами, яка, як правило, дорівнює товщині ножа.

  Результати відповідних аналітичних досліджень зведені у номограму, показану на рис.2.  Рис.2. Номограма для визначення кількості обертів кривошипа

  механізму ножа при обробці корінця одним ножем


  Дослідженнями кінематики обробки корінця книжкового блока дискретно-дотичним способом встановлено, що різання корінця ножем відбувається лише під час його руху назустріч блоку, а кут повороту кривошипа механізму ножа, що відповідає періоду різання, становить 800...1200 і визначається за формулою

  , (2)

  де R – радіус кривошипа;

  г – кут між площиною траєкторії ножа та корінцем.

  Шляхом застосування методу обернення руху виведено залежності для визначення швидкості різання при ЗРН

  , (3)

  та при ПРН

  , (4)

  де щ – кутова швидкість кривошипа;

  t – поточний час.

  Встановлено, що зміна напрямку швидкості різання при дискретно-дотичному способі обробки корінця спричинює коливання значень дійсних кутів різання (ДКР), які знаходяться у січній площині (по відношенню до леза) утвореній вектором швидкості різання. Виведено відповідну залежність для визначення ДКР

  (5)

  На рис.3, як приклад, наведено результати аналітичних досліджень зміни ДКР протягом циклу руху ножа для ЗРН і ПРН залежно від швидкості переміщення блока. При цьому решта технологічних параметрів приймалися рівними: n=4000об/хв; R=2мм; H=0,8мм; в=150; г=300; кут загострення ножа бЗ=170. Аналіз отриманих результатів показує, що для випадку ПРН спостерігаються менші значення ДКР, ніж при ЗРН. Одночасно встановлено, що при ПРН, на відміну від ЗРН, значення ДКР не сягають величини кута загострення ножа, що, очевидно, спричинить виникнення менших зусиль різання у випадку ПРН.

  У третьому розділі роботи проведено дослідження динаміки механізму ножа, метою яких було мінімізація кутової деформації валів для уникнення резонансного та віддалення від


 •