LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології формування пакетів матеріалів одягу з визначеними водо- і вітрозахисними властивостями

Хмельницький національний університет
Привала Валерій Олександрович
УДК 687.03 : 687.05розробка технології формування

пакетів матеріалів одягу з визначеними

водо- і вітрозахисними властивостямиСпеціальність 05.19.04 – технологія швейних виробів
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Хмельницький-2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор

Мичко Анатолій Андрійович,

Східноукраїнський національний університет

ім. Володимира Даля (м. Луганськ), професор кафедри легкої та харчової промисловості.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Березненко Сергій Миколайович,

Київський національний університет

технологій та дизайну, завідувач кафедри

технології та конструювання швейних виробів;


кандидат технічних наук,

Болібрух Борис Васильович,

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, начальник кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт.


Захист відбудеться 25 вересня 2007 р. о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради К.70.052.03 у Хмельницькому національному університеті, 29008, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Хмельницькому національного університету за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 110.


Автореферат розісланий 23 серпня 2007 р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради


доц. Домбровська О.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Беручи до уваги стрімку і практично не передбачувану всесвітню зміну кліматичних умов, а також враховуючи стійку тенденцію щодо появи на світовому ринку нових текстильних матеріалів, процес створення сучасних технологій проектування одягу перебуває у постійному розвитку, і тому не втрачає своєї актуальності.

Аналіз ефективності захисту сучасного одягу різного призначення дозволив визначити, що людина найменш захищена саме від погодних умов (вітру, вологи, холоду), які є тісно взаємозв'язаними між собою. Негативна дія холоду багатократно посилюється при дії вітру. Особливо швидко переохолодження організму людини відбувається у разі знаходження вологи під одягом. Через часту зміну погодних умов (перепад температури на протязі доби) за останні роки значно зріс відсоток людей, які хворіють на простудні захворіння. При цьому наслідки хвороби часто перетворюються у хронічні, лікування яких триває роками.

Сучасні світові технології дозволяють отримувати матеріали, які завдяки своїй специфічній структурі і спеціально підібраному волокнистому складу спроможні створити одяг з необхідними водо- і вітрозахисними властивостями без значного погіршення їх гігієнічності. Проте значна вартість таких матеріалів суттєво обмежує їх використання в швейній промисловості України. Таким чином, проектування і виготовлення одягу з урахуванням реальних умов його експлуатації є актуальною задачею, вирішення якої сприятиме збереженню здоров'я людини і підвищенню продуктивності праці.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у відповідності до загально-галузевого координаційного плану № 25 "Теоретичні та практичні основи створення виробів для дітей, народного господарства на основі сировинних відходів легкої та хімічної промисловості та сумішей полімерів", а також в рамках науково-дослідної держбюджетної теми № 2Б-99 "Технологія синтезу плівкових полімерних оболонок у електромагнітному полі" за номером державної реєстрації № 0199U003041, яка відповідала перспективному плану науково-дослідної роботи Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький) на 1999–2001 роки.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка технології формування пакетів матеріалів одягу з визначеними водо- і вітрозахисними властивостями на його певних ділянках.

Відповідно до визначеної мети в роботі поставлені наступні взаємопов'язані завдання:

  • розробити теоретично-методичні положення формування пакетів матеріалів з заданими водо- і вітрозахисними властивостями;

  • розробити технологію отримання пористого шару для водо- і вітрозахисних пакетів матеріалів;

  • розробити методики дослідження водо- і вітрозахисних властивостей пакетів матеріалів;

  • встановити залежності між проникністю пакетів матеріалів і пористістю захисного шару пакетів;

  • розробити і дослідити пакети матеріалів з водо- і вітрозахисними властивостями;

  • розробити рекомендації щодо використання локальних водо- і вітрозахисних прокладок в одязі різного призначення і визначені зони їх розташування.

Вирішення поставлених задач здійснювалось з використанням методів математичної статистики і планування експериментів та з використанням ПЕОМ.

Об'єкт дослідження – процес формування пакетів матеріалів одягу з визначеними водо- і вітрозахисними властивостями.

Предмет дослідження – технологія формування пакетів матеріалів одягу з визначеними водо- і вітрозахисними властивостями.

Методи дослідження. В дисертаційній роботі використані основні принципи системного підходу проектування захисних пакетів одягу. Для оцінки фізико-механічних властивостей матеріалів застосовані стандартні методи дослідження. Технологія отримання пористого шару з полімерних матеріалів розроблена за безпосередньою участю автора. Оцінку повітропроникності пакетів виконано за допомогою приладу ВПТМ-2М. Водотривкість пакетів визначалась методом кошеля на установці ПВ-2. Капілярні властивості матеріалів досліджені за методикою, розробленою автором. Обробку результатів експериментів здійснено з застосуванням методів математичної статистики та регресійного аналізу і використанням ПЕОМ.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

  • розроблено технологію формування пакетів матеріалів з