LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології формування пакетів матеріалів одягу з визначеними водо- і вітрозахисними властивостями

визначеними водо- і вітрозахисними властивостями, на основі надання полімерній плівці у полі надвисокої частоти заданої пористості і використання її, як захисного шару на певних ділянках одягу;

  • розроблено математичну модель процесу повітропроникності пористого шару з полімерної плівки; в результаті виведено формулу, яка дозволяє розрахунковим способом визначати коефіцієнт повітропроникності пористої плівки з врахуванням діаметра і величини пор на одиницю площі її поверхні;

  • встановлено, що процес капілярного підняття рідини волокнистими матеріалами проходить три стадії: швидкого капілярного підняття рідини, поступового уповільнення інтенсивності процесу підняття і рівноважного стану з наступним припиненням підняття рідини;

  • теоретично обґрунтовано можливість отримання пористого шару шляхом нагрівання полімерної плівки у НВЧ-полі до термотекучого стану і наступного її вакуумування на певних ділянках;

  • вперше отримані експериментальні залежності та емпіричні рівняння водо- і вітрозахисних характеристик пакетів матеріалів від параметрів пористості захисного шару і інших складових пакетів.

Практичне значення результатів полягає в тому, що:

  • розроблений новий спосіб і установка для надання плівковим матеріалам заданої пористості; новизна способу підтверджена деклараційним патентом України на винахід за № 48446А від 15.08.2002 р.;

  • запропонований новий спосіб і установка для отримання пористих полімерних плівок, який дозволяє отримувати в електромагнітному полі струму надвисокої частоти (2450 МГц) плівкові матеріали з необхідними захисними властивостями і повітропроникністю. Новизна способу підтверджена деклараційним патентом України на винахід за № 48446А від 15.08.2002 р.;

  • розроблено методику і прилад визначення капілярності волокнистих матеріалів, які ґрунтуються на використанні здатності інфрачервоного випромінення змінювати свої оптичні властивості при проходженні через сухі або зволожені текстильні матеріали, новизна яких підтверджено деклараційними патентами України на винахід за № 59809А від 10.09.2003 р. та № 67011А від 15.06.2004 р.;

  • розроблені рекомендації щодо зон розташування локальних водо- і вітрозахисних прокладок в різних видах одягу;

  • розроблені технологічні параметри з'єднання шарів запропонованих пакетів матеріалів.

Промислову апробацію результатів дисертаційних досліджень, а саме способу виготовлення пористих плівкових матеріалів, приладу для визначення капілярності волокнистих матеріалів і водо- та вітрозахисні пакети матеріалів для одягу різного призначення здійснено на ЗАТ "Хмельницьклегпром" (м. Хмельницький); Державному науково-дослідному інституті техніки безпеки хімічних виробництв України (м. Сєвєродонецьк); ПП "Екстремал" (м. Хмельницький).

Теоретичні і практичні результати досліджень впроваджено в навчальний процес кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету у таких дисциплінах, як "Матеріалознавство швейних виробів", "Основи технології виробів", "Основи технічної творчості і патентознавства", науково-дослідній роботі студентів, курсовому і дипломному проектуванні, при виконанні магістерських робіт.

Особистий внесок здобувача полягає в постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних задач. Безпосередньо автору належать: у публікаціях 8, 10, 11 – основні положення, розробка принципових схем та узагальнення; 3, 4, 9, 12, 13 – постановка задач та обробка результатів дослідження; 5 – розробка методик проведення досліджень, обробка результатів і узагальнення; 1, 6, 7, 14, 15 – обробка результатів досліджень і узагальнення; 2 – основні положення публікації і узагальнення.

Апробація роботи. Основні теоретичні положення та результати дисертаційної роботи доповідалися та здобули позитивну оцінку на: Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених і студентів (м. Київ, КНУТД, 1999–2007 рр.); щорічних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу Хмельницького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи на кафедрі технології та конструювання швейних виробів (2000–2007 рр.); науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Технологія-2003" в Сєвєродонецькому технологічному інституті (2003 рік).

Робота доповідалась повністю та отримала позитивну оцінку на засіданні наукового міжкафедрального семінару факультету технологій і дизайну Хмельницького національного університету (2007 рік).

Публікації. За основними положеннями дисертації опубліковано 14 друкованих робіт, у тому числі 7 статей у фахових виданнях, що входять до переліку ВАК України; 3 тези доповідей на науково-практичних конференціях; 3 деклараційні патенти України на винахід; 1 звіт з науково-дослідної роботи за номером державної реєстрації № 0199U003041.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п'ятьох розділів з висновками, загальних висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Робота виконана на 133 сторінках машинописного тексту, містить 28 рисунків, 15 таблиць. Список використаних джерел містить 121 найменування. Додаток вміщує 76 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульовані мета, задачі та методи досліджень, визначені наукова новизна роботи та практична цінність отриманих результатів.

У першому розділі виконано аналізсучасного стану проблеми створення і вивчення пакетів з необхідними водо- і вітрозахисними властивостями. У відповідності з цим виконана загальна характеристикаспособів надання швейним виробам водо- і вітрозахисних властивостей та методів дослідження повітропроникності і водотривкості текстильних матеріалів. Встановлено, що на інтенсивність процесу проникання води і повітря через текстильні матеріали впливає цілий комплекс факторів, які, в основному, пов'язані з проникністю волокнистих систем. У відповідності до цього, створення захисту швейних виробів від впливу води і вітру, з обов'язковим збереженням певного рівня гігієнічних властивостей, запропоновано виконувати за рахунок регулювання величини водо- і повітропроникності пакетів матеріалів, які різняться своєю структурою, вмістом складу сировинних складників і функціональним призначенням.

Аналіз методів визначення гігроскопічних властивостей текстильних матеріалів показав, що саме капілярність найбільш тісно пов'язана з хімічною природою і структурними особливостями волокнистих матеріалів. У зв'язку з цим, при проектуванні водо- і вітрозахисних пакетів, запропоновано за основний показник гігроскопічних характеристик матеріалів прийняти капілярність. Наявність суттєвих недоліків існуючих пристроїв для визначення капілярності текстильних матеріалів