LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технологій одержання лляної целюлози для хімічної переробки

23

Національний технічний університет україни

"київський політехнічний інститут"Дейкун ірина Михайлівна
УДК 676.18 + 661.728.86
Розробка технологій одержання лляної целюлози

для хімічної переробки
Спеціальність 05.17.22 - технологія та обладнання

хімічної переробки деревини

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ-2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник:

кандидат хімічних наук, доцент

Барбаш Валерій анатолійович,

Національний технічний університет України "КПІ" Міністерства освіти і науки України, заступник проректора з наукової роботи


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Ірклей валерій михайлович,

Київський національний університет технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України, професор кафедри технології полімерів і хімічних волокон;кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Макаренко Анатолій олексійович,

ВАТ "Український науково-дослідний інститут паперу", завідувач лабораторії напівфабрикатів, картону і тари


Провідна організація:

Український державний хіміко-технологічний університет Міністерства освіти і науки України,

кафедра хімічної технології високомолекулярних сполук

Захист дисертації відбудеться 14 листопада 2005 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 у Національному технічному університеті України "КПІ" Міністерства освіти і науки України за адресою: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 21, ауд. 212

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного технічного університету України "КПІ" Міністерства освіти і науки України за адресою: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37

Автореферат розісланий 8 жовтня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05

кандидат технічних наук, професор В.Я.КруглицькаЗагальна характеристика роботи

Актуальність теми. На сьогодні стан целюлозно-паперової промисловості україни не відповідає потребам її економіки, культури, освіти. за рівнем споживання картонно-паперової продукції на душу населення Україна займає одне з останніх місць у Європі - близько 18 кг, хоча середньосвітове споживання паперу і картону на людину складає більше 50 кг, західноєвропейське – 197 кг, а в Сша – 343 кг. Виробничі потужності целюлозно-паперових підприємств України завантажені лише на 60%, в той час як близько 50% картонно-паперової продукції ввозиться в країну. Головною причиною такого стану є нерозвинута база вітчизняної волокнистої сировини через практично відсутність вітчизняного виробництва целюлози. У 2004 році виробництво целюлози не перевищувало 40 тис. тон і українська целюлозно-паперова промисловість, в основному, орієнтована на переробку макулатури. Використання імпортної целюлози підвищує собівартість продукції.

Целюлоза, крім виробництва паперу та картону, використовується хімічною промисловістю як сировина для виробництва етерів та естерів целюлози, з яких одержують пластики, плівки, лаки, емалі, штучні волокна та клеї.

В україні повністю відсутнє виробництво целюлози для хімічної переробки через недостатню сировинну базу, хоча є цілий ряд підприємств, які для своїх потреб використовують імпортну целюлозу ( у 2004 році в країну було імпортовано 16 тис. тон розчинної целюлози).

З метою подальшої стабілізації та поступового нарощування ефективності роботи галузі, заходами по реалізації "Концепції розвитку хімічної промисловості України до 2010 року", розробленої Міністерством промислової політики, до пріоритетів віднесено освоєння вітчизняної сировинної бази і забезпечення її комплексної переробки.

для виробництва целюлози, придатної для хімічної переробки, у світовій целюлозно-паперовій промисловості, в основному, використовують бавовну, хвойну та листяну деревину (переважно ялину і березу).

В Україні бавовна віднедавна вирощується на дуже обмежених площах в південних регіонах - в Криму, Херсонській та Одеській областях для потреб легкої промисловості, а запаси ялини та берези практично відсутні. отже, вітчизняні сировинні ресурси не можуть забезпечити потребу в целюлозі для хімічної переробки.

Тому для україни актуальним є розширення сировинної бази целюлозно-паперової та хімічної промисловостей за рахунок використання інших видів сировини, в першу чергу однорічних рослин. розробка ресурсозберігаючих технологій одержання целюлози із однорічних рослин і одержання товарів хімічної промисловості з вітчизняної сировини є важливою науково-технічною задачею.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами.Деякі результати досліджень були отримані при виконанні д/б №2428 "Дослідження процесів переробки відходів сільського господарства у целюлозу та випуск з неї дослідної партії лаку", № держреєстрації 0100U000577. Замовник – Міністерство освіти і науки України.

Пріоритетний напрям – Новітні технології в енергетиці, енергоефективні та ресурсозберігаючі технології в промисловості та агропромисловому комплексі.

3. ефективні технології в будівництві, деревообробній та целюлозно-паперовій промисловості.

Інноваційний напрям – вдосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій.

Мета і задачі дослідження.Мета роботи – розробка вітчизняних ресурсозберігаючих технологій виробництва із відходів переробки льону целюлози для хімічної переробки та оцінка її якості і придатності для виробництва нітратів целюлози і нітроцелюлозного лаку.

Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні задачі:

1. Визначити фракційний та хімічний склад лляних відходів.

2. дослідити процеси одержання целюлози для хімічної переробки різними методами делігніфікації рослинної сировини.

3. визначити кінетичні характеристики та оптимальні значення основних технологічних параметрів процесів делігніфікації лляних відходів.

4. Вивчити дію різних вибілювальних реагентів на лляну целюлозу та визначити оптимальні схеми її вибілювання без використання хлорвмісних реагентів.

5. Вивчити процес нітрування лляних целюлоз та встановити умови нітрування, які забезпечують одержання лакового колоксиліну необхідної