LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технологічного процесу виділення лубу конопель


Херсонський національний технічний університет
Коропченко Сергій Петрович
УДК 677.021.11
розробка технологічного процесу виділення лубу конопель


05.18.01 – зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Херсон – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті луб'яних культур Української академії аграрних наук.


Науковий керівник:


кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Гілязетдінов Рубіль Нуртдінович, Інститут луб'яних культур УААН, завідуючий відділом механізації збирання та технології переробки.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Дідух Володимир Федорович, Луцький державний технічний університет, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри сільськогосподарського машинобудування;


кандидат сільськогосподарських наук, доцент Коб'яков Сергій Михайлович, Херсонський національний технічний університет, Міністерство освіти і науки України,доцент кафедри переробки, стандартизації і сертифікації сировини.

Захист відбудеться "05" березня 2008 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 у Херсонському національному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського національного технічного університету за адресою: 73008, м Херсон, Бериславське шосе, 24, корпус 1.Автореферат розісланий "23" січня 2008 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради


О.П. Сумська


Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Кінець ХХ — початок ХХІ сторіччя у світі характеризується збільшенням попиту на вироби з натуральних волокон, зокрема з лубу та волокна конопель. Це пов'язано з їх специфічними властивостями, які у певному асортименті виробів не можуть бути замінені іншими видами сировини. З іншого боку, для виготовлення деяких товарів сучасного виробництва, наприклад, одягу, будівельних матеріалів, різноманітних утеплювачів та наповнювачів, сировиною може слугувати конопляний луб, а не волокно. Це значно знижує собівартість кінцевого продукту.

На даному етапі розвитку науки і техніки луб зі стебел конопель виділяють із використанням технологій первинної переробки, які повною мірою не задовольняють вимоги виробництва і потребують подальшого удосконалення, що пов'язано зі значними труднощами, обумовленими структурою та властивостями самої сировини, багатоетапністю й різноманітністю технологій переробки конопель.

Більшість існуючих технологій виділення лубу, розроблених у попередні роки, потребує удосконалення, а у виробництві немає чітких рекомендацій щодо вибору механічних дій для виділення лубу та режимів роботи технологічного обладнання.

Таким чином, розробка технологічного процесу та обладнання для виділення лубу конопель, оптимізації робочих параметрів і параметрів переробки, які сприяють отриманню продукту із заданими властивостями, є актуальним завданням.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Інституту луб'яних культур на 1998-2000 рр. "Розробити технологію збирання і переробки конопель, яка забезпечить скорочення енергетичних і матеріальних витрат на виробництво насіння і волокнистої продукції" (номер держреєстрації 0198U002930) та науково-технічної програми "Луб'яні культури" на 2000-2005 рр. "Розробити ресурсозберігаючу технологію збирання і переробки насіннєвих конопель, засновану на комплексній механізації виробничих процесів" (номер держреєстрації 0101U008072).

Особистий внесок автора полягає у вивченні та розробці технології виділення лубу конопель, виборі технологічної схеми та вузлів стенду, обґрунтуванні робочих органів та технологічних режимів, розробці регресійної моделі процесу виділення лубу конопель та вихідних вимог на проектування дослідного зразка агрегату.

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є розробка технології виділення зі стебел насіннєвих конопель неорієнтованого лубу з певним діапазоном довжини і нормованим вмістом костриці. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

 • дослідити та теоретично обґрунтувати основні чинники, які впливають на процес виділення лубу конопель;

 • проаналізувати існуючі технологічні схеми та машини для переробки лубоволокнистої сировини;

 • розробити технологічну схему виділення лубу конопель;

 • встановити й обґрунтувати раціональні параметри технології виділення лубу і пристроїв для її здійснення;

 • розробити технічні пристрої, а також вибрати оптимальні технологічні режими для раціонального знекостричення лубу;

 • на підставі одержаних результатів досліджень дати пропозиції виробництву.

Об'єкт дослідження – процес виділення лубу конопель.

Предмет дослідження – солома та луб конопель.

Методи дослідження. У роботі використано методики проведення дослідів із первинної переробки та методи інструментальних випробувань лубоволокнистої сировини. Закони прикладної механіки застосовані в теоретичному дослідженні процесу виділення лубу. В експериментальних дослідженнях використано методи математичного планування експерименту і статистичні методи аналізу його результатів.

Якість сировини – конопляної соломи – визначали згідно з ГОСТ 27024-86 "Солома конопляная. Технические условия", а якість продукту переробки – лубу – згідно з ОСТ 17 РСФСР-10-01-91 "Луб конопляный южных районов. Технические условия".

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретичних та експериментальних основ технологічного процесу виділення лубу із соломи конопель із заданими споживчими властивостями отриманого продукту. При цьому вперше:

 • науково обґрунтовано технологічний процес виділення лубу конопель;

 • на основі теоретичних і експериментальних досліджень визначено оптимальний технологічний ланцюжок обладнання для одержання неорієнтованого конопляного лубу;

 • вивчено загальні закономірності процесу механічного виділення лубу та встановлено математичні залежності виходу і якості конопляного лубу від технологічних факторів та фізико-механічних властивостей сировини;

 • удосконалено процес очищення лубоволокнистої сировини в процесі трясіння за рахунок використання вібраціїних дій;

 • визначено динаміку зміни якісних показників конопляного лубу за переходами технологічного ланцюга, які забезпечують, залежно від кількості використаних переходів, отримання лубу, що відповідає та перевищує вимоги діючого стандарту.

Практичне