LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технологічного процесу виділення лубу конопель

С.П., Гілязетдінов Р.Н., Хилевич В.С. Дослідження процесу трясіння при виділенні лубу конопель // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2002. – №47. – С. 125-127. (Дисертантом виконано підготовку та проведення дослідження процесу трясіння)

 • Коропченко С.П., Губанов А.Б. Новые воздействия в процессе трясения // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2001. – №5. – С. 38-40. (Здобувачем розкрито та обґрунтовано теоретичні основи визначення впливу поєднання процесів вібрації та трясіння на обезкостричення лубу конопель)

 • Коропченко С.П., Гілязетдінов Р.Н., Мєшков Ю.Є. Отримання лубу конопель із заданими параметрами зі стебел із різними фізико-механічними властивостями // Легка промисловість. – 2006. – № 1. – С. 46-47. (Дисертанту належать розробка технологічної схеми підготовка та проведення дослідів та узагальнення результатів)

 • Коропченко С.П., Гілязетдінов Р.Н., Лук'яненко П.В., Баранник В.Г., Мєшков Ю.Є. Шляхи удосконалення технології збирання та переробки насіннєвих конопель // Легка промисловість. – 2006. – № 2. – С. 46-47. (Коропченку С.П., Гілязетдінову Р.Н. Бараннику В.Г. належать основні ідеї розробки технології первинної переробки насіннєвих конопель обґрунтування економічної ефективності та узагальнення результатів досліджень. Лук'яненку П.В. належить опис технологій збирання конопель.)

 • Коропченко С.П. Дослідження процесу м'яття при виділенні лубу конопель // Механізація та електрифікація сільського господарства: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Глеваха: Інститут механізації та електрифікації сільського господарства, 2002. – Вип. 86. – С. 244-248.

 • Коропченко С.П., Гілязетдінов Р.Н., Головій О.В. Вплив вібраційних та трясильних дій робочих органів на знекостричення лубу конопель // Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва: Міжвідомчий тематичний збірник наукових праць. – Черкаси: Черкаський Інститут АПВ, 2002. – Вип. 3. – С. 100-103. (Дисертант безпосередньо брав участь у розробці та виготовленні дослідного зразка, підготував та провів досліди по впливу вібраційних та трясильних дій робочих органів на знекостричення лубу конопель)

 • Коропченко С.П., Гілязетдінов Р.Н., Баранник В.Г., Хилевич В.С. Економічний аналіз технологій збирання та переробки насіннєвих конопель // Матеріали науково-технічної конференції молодих вчених "Нове у селекції, генетиці, технології вирощування, збирання, переробки та стандартизації луб'яних культур", 18 лист. 2003р. – Глухів: ІЛК, 2004. – С. 144-147. (Коропченку С.П., Гілязетдінову Р.Н. належать основні ідеї розробки технології первинної переробки насіннєвих конопель обґрунтування економічної ефективності. Баранник В.Г., Хилевич В.С. узагальнення результатів досліджень.)

 • Коропченко С.П., Гілязетдінов Р.Н. Удосконалення технології одержання лубу конопель у вигляді однорідної маси // Матеріали науково-технічної конференції молодих учених "Стабілізація землекористування та сучасні агротехнології". – Чабани: Інститут землеробства УААН, 2003. – С. 80-81. (Дисертантом висвітлено основні технологічні рішення отримання лубу, опис та обґрунтування розробленої технології).

 • Пат. 55242 Україна, МПК7 D01В1/10. Спосіб виділення однотипного лубу зі стебел насіннєвих конопель / Коропченко С.П., Гілязетдінов Р.Н. Заявл. 05.08.2002; Опубл. 15.06.2005, Бюл. №6. – 2с. (Дисертантом оформлено патентний огляд та експериментальні дані, що лягли в основу патенту)

 • Пат. 44492 Україна, МПК7 D01В1/04, D01B1/40. Трясильна машина / Коропченко С.П., Гілязетдінов Р.Н., Головій О.В. Заявл. 23.04.2001; Опубл. 15.11.2004, Бюл. №11. – 2с. (Дисертантом оформлено патентний огляд та експериментальні дані, що лягли в основу патенту, розробка пристрою для трясіння лубуволокнистої сировини)

 • Пат. 51332 Україна, МПК7 D01В1/32. Механізм шаруформуючого пристрою для стебел луб'яних культур / Головій О.В., Гілязетдінов Р.Н., Рябченко О.П., Коропченко С.П. Заявл. 25.02.2002; Опубл. 16.05.2005, Бюл. №5. – 3с. (Дисертанту належить оформлення патентного огляду, участь у розробці пристрою. Головій О.В., Гілязетдінов Р.Н., Рябченко О.П. – конструювання та випробування шаруформуючого пристрою для стебел луб'яних культур)

 • Пат. 53895А Україна, МПК7 D01В1/32. Пристрій для формування шару стебел луб'яних культур / Рябченко О.П., Гілязетдінов Р.Н., Лук'яненко П.В., Головій О.В., Коропченко С.П. Заявл. 29.01.2002; Опубл. 17.02.2003, Бюл. №2. – 2с. (Дисертанту належить оформлення патентного огляду, участь у розробці пристрою. Рябченко О.П., Гілязетдінов Р.Н., Лук'яненко П.В. – конструювання та випробування пристрою для формування шару стебел луб'яних культур)

 • Коропченко С.П. Прогрессивная технология выделения луба конопли в виде однородной массы // Проблеми легкої і текстильної промисловості: Міжнар. наук.-технічна конферен., 20-23 квітня 2004 р. – Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – №1(8). – С. 313-315.


  Анотація

  Коропченко С.П. Розробка технологічного процесу виділення лубу конопель. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.01 – зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2007.

  Дисертація містить теоретичні й експериментальні дослідження в галузі первинної переробки соломи насіннєвих конопель з метою отримання лубу, не розділеного на довгий і короткий.

  У роботі проаналізовано способи і технологічні лінії виділення лубу із соломи конопель. За результатами роботи розроблено технологічний процес виділення лубу конопель на основі використання відомих і нових робочих органів, а також підбору технологічних режимів. Оптимізовано й експериментально обґрунтовано технологічні параметри та режими процесу обробки. Встановлено фактори, які безпосередньо впливають на кількісні та якісні показники лубу. Використання в запропонованій технології оригінальних та інтенсивних способів обробки сухого стебла дозволяють отримати луб із закостриченістю не більше 5%. Розроблено вихідні вимоги на проектування дослідного зразка агрегату для виділення лубу конопель.

  Основні положення дисертаційної роботи розглянуто й схвалено на 6 науково–технічних конференціях і викладено у 12 наукових працях, із них 10 опубліковано у фахових наукових виданнях, оригінальність та новизну роботи підтверджено чотирма патентами України на винахід.

  Ключові слова: коноплі, конопляна солома, луб, фізико-механічні властивості, агрегат, закостриченість, технологічний процес виділення лубу, технології переробки.


  аннотация

  Коропченко С.П. Разработка технологического процесса выделения луба конопли. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.01 – хранение и технология переработки зерна, изготовление зерновых и хлебопекарских изделий и комбикормов. – Херсонский национальный технический университет, Херсон, 2007.

  Диссертация содержит теоретические и экспериментальные исследования в области первичной переработки конопли двухстороннего использования, а именно получения луба, не разделенного на длинный и короткий.

  На украинском рынке волокнистого сырья в основном фигурирует конопляное волокно. Однако, учитывая опыт западных стран, во многих изделиях его с успехом можно заменить


 •