LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технологічного процесу кріплення підошов до верху взуття із застосуванням електрофізичної модифікації клейового шва

застосування цього методу у взуттєвій промисловості.

 • Розроблений технологічний процес складання взуття із застосуванням електрофізичної модифікації клейового шва.

 • Результати роботи впроваджені до виробництва на ТОВ "Зенкіс", ПП "Еліта-Стиль" та СПД "Сокальський".

 • Результати дисертації використовуються в учбовому процесі кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри Київського національного університету технологій та дизайну.

  Особистий внесок здобувача полягає у виборі теми, постановці і вирішенні основних теоретичних та експериментальних завдань дисертаційної роботи. Автором здійснено вибір предмету досліджень, розроблена гіпотеза збільшення зчеплення плівки адгезиву з поверхнею субстрату під впливом електрофізичної модифікації, запропонована математична модель визначення складу клейових композицій. При безпосередній участі автора розроблені методики досліджень по визначенню впливу електрофізичної модифікації на міцність клейового шва, наукові пропозиції планування і проведення експерименту, обробка отриманих даних.

  Автору належать основні ідеї опублікованих праць, аналіз і узагальнення результатів роботи.

  Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації доповідались, обговорювались і отримали позитивну оцінку на:

  • V Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі" (м. Київ, 2006 р.);

  • взуттєвих підприємствах ТОВ "Зенкіс", ПП "Еліта-Стиль" та СПД "Сокальський" (м. Київ, 2006 р.);

  • Державному підприємстві по радіаційній обробці матеріалів "РАДМА" Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України (м. Київ, 2007 р.);

  • VІ Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі" (м. Київ, 2007 р.).

  Дисертація доповідалася повністю та отримала позитивну оцінку на розширеному науковому семінарі кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри Київського національного університету технологій та дизайну (м. Київ, 2007 р.).

  Публікації. Основні положення та результати дисертації опубліковані у шести роботах, серед них чотири статті у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України, дві – у збірниках наукових конференцій.

  Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (127 найменувань) та додатків. Основний текст дисертації викладено на 134 сторінках друкованого тексту, включаючи 15 рисунків, 22 таблиці. Повний обсяг дисертації складає 236 сторінок, включаючи 15 додатків.

  Автор висловлює свою глибоку вдячність науковому керівнику роботи, к.т.н., професору Олійниковій Валентині Василівні за постійну підтримку та наукові консультації, завідувачу кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри Київського національного університету технологій та дизайну, д.т.н., професору Коновалу Віктору Павловичу за конструктивні зауваження. Автор вдячний також співробітнику Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України к.х.н., доценту Бухтіярову Віктору Кімовичу та директору Державного підприємства по радіаційній обробці матеріалів "РАДМА" Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України к.х.н., доценту Шлапакській Валентині Василівні за допомогу у проведенні експериментальних досліджень та консультації з питань фізичної хімії полімерів, а також своєму батькові к. г-м. н. Онищенко Ігорю Петровичу за допомогу у виборі ідеї досліджень та оформленні дисертації.


  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


  У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, сформульовані мета, основні цілі і завдання досліджень, відображено наукову новизну отриманих результатів і їх практичне значення, визначено особистий внесок здобувача, наведено інформацію, що підтверджує обґрунтованість висновків і результатів, а також дані про публікації і структуру дисертації.

  Перший розділ присвячений огляду теоретичних основ, методів, засобів досліджень та технологій у виготовленні клеїв та взуття, а також радіаційної модифікації речовин та її впливу на властивості речовин. Огляд показав, що якість клейового шва у взутті залежить від виду та складу клейової композиції і технологічних режимів виготовлення взуття. Радіаційна модифікація прискореними електронами підвищує фізико-механічні характеристики полімерів.

  Теоретичні основи склеювання закладені Раяцкасом В. Л., Воюцьким С. С., Нестеровим В. П., Кардашовим Д. А., Морозовою Л. П., Олійниковою В. В., Наркевичюсом Л. М. та іншими. В результаті проведеного огляду літературних джерел виявлено, що зміна складу клейової композиції може суттєво впливати на фізико-механічні характеристики клейового шва. Встановлені основні принципи розробки оптимальних сполук взуттєвих клеїв, показані фактори, які визначають адгезійні та когезійні властивості клеїв, характер руйнування клейової сполуки. Визначені фактори, які впливають на міцність склеювання.

  В розділі проаналізовано хлоропренові каучуки, які виготовляються промисловістю, способи їх одержання, типи і марки, вивчені нові хлоропренові каучуки та клеї на їх основі, які застосовуються у взуттєвій промисловості, проаналізовано умови їх виготовлення та залежність фізико-механічних та хімічних властивостей клейового шва від умов виготовлення цих клеїв. Охарактеризовано вплив наповнювачів на властивості клейової композиції на основі поліхлоропрену.

  Питаннями радіаційної модифікації полімерів займалися Іванов B. C., Абкін А. Д., Шейнкер А. П., Герасимов Г. Н., Фінкель Е. Е., Брагінський Р. П., Чарлзбі А., Махліс Ф. А. та інші. В результаті аналізу літературних джерел визначено, що вплив радіаційної модифікації на полімери може змінювати їхню структуру та властивості в залежності від умов та поглиненої дози опромінювання, виду полімеру, виду радіаційної модифікації. Встановлено, що опромінювання прискореними електронами (електрофізична модифікація) не створює наведеної радіоактивності в опромінених виробах та здатне покращувати фізико-механічні характеристики полімерних матеріалів.

  Проаналізовано вплив електрофізичної модифікації на властивості речовини: взаємодія випромінювань з речовиною, первинні та вторинні електрофізичні процеси, вплив потужності дози опромінення, температури, наявності розчинника; принципи електрофізичної полімеризації, зшивання та деструкція полімерів, стабілізація модифікованих полімерів.

  Показані кінетика і механізм радіаційної полімеризації, принципи радикального, іонного та іон-радикального ініціювання. Наведений розрахунок радіаційно-хімічних виходів процесу полімеризації, зміна фізичних властивостей (механічних, електричних, теплофізичних) модифікованих полімерів, оборотні зміни в радіаційному полі.

  Визначені принципові особливості, вплив різних факторів на процес твердофазної полімеризації, охарактеризований процес постполімеризації. Розглянуті перетворення, які викликає електрофізична модифікація полімерів, стабілізація полімерів, які зазнали перетворень внаслідок радіаційної модифікації.

  Описане практичне використання радіаційної


 •