LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технологічного процесу одержання короткого лляного волокна підвищеної якості

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МЄШКОВ ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ


УДК 677. 021. 9
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОДЕРЖАННЯ КОРОТКОГО ЛЛЯНОГО ВОЛОКНА ПІДВИЩЕНОЇ ЯКОСТІ05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва
Авторефератдисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Херсон – 2007Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Коб'яков Сергій Михайлович,

Херсонський національний технічний університет,

доцент кафедри переробки, стандартизації і

сертифікації сировини.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Михайлик Віктор Дмитрович, Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності;

кандидат технічних наук Мохер Юрій Володимирович, Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук, завідувач відділу стандартизації продукції льону та конопель.

Провідна установа:

Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук,

відділ льону, м. Житомир.

Захист відбудеться "_16__" травня_2007 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 в Херсонському національному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон – 8, Бериславське шосе, 24, корпус 1, ауд 223.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського національного технічного університету за адресою: 73008, м. Херсон – 8, Бериславське шосе, 24, корпус 1.

Автореферат розісланий "13 квітня 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.П. Сумська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми.Одним з основних завдань первинної переробки лляної сировини в сучасних умовах є підвищення якості короткого волокна, яке використовується не тільки для одержання текстильної продукції за традиційною технологією, а і для виробництва целюлози, вати та котоніну.

В умовах різкого зростання вартості енергоносіїв та інших матеріальних ресурсів підвищення якості короткого волокна повинно здійснюватися не за рахунок додаткових енергетичних і матеріальних затрат, а шляхом розробки нової ресурсозберігаючої технології переробки низькосортної сировини на сучасному устаткуванні льонопереробних підприємств.

Аналіз науково-технічної літератури з проблем удосконалення механічної обробки льону свідчить, що розроблювана технологія одержання високоякісного короткого волокна з відходів тіпання і низькосортної трести повинна забезпечувати максимальне видалення костриці, збереження міцності та досягнення високого ступеня паралелізації волокон, оскільки саме такі вихідні характеристики короткого волокна обумовлюють його придатність до подальшої переробки в прядінні, целюлозно-паперовій і медичній промисловості.

Крім того, під час розробки прийомів удосконалення існуючих технологічних процесів необхідно здійснювати кількісну оцінку впливу того або іншого технологічного фактора на показники якості волокна. Тільки за цих умов нову технологію можна рекомендувати льонопереробним підприємствам для широкого впровадження.

У зв'язку з вищевикладеним, теоретичні та практичні дослідження процесу механічної обробки лляної сировини, спрямовані на одержання короткого волокна підвищеної якості, є актуальними для галузі первинної обробки волокнистих матеріалів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема досліджень є складовою частиною науково-дослідних робіт, що проводяться кафедрою переробки, стандартизації і сертифікації сировини Херсонського національного технічного університету за темою: „Розробка ресурсозберігаючих технологій переробки льону та конопель для створення екологічно чистих товарів народного вжитку", номер державної реєстрації 0199U001229, протокол № 2 від 04.11.1998 р. та за темою „Отримання луб'яної сировини підвищеної якості за матеріало- та енергозберігаючими технологіями", номер державної реєстрації 0102U005291, замовник Міністерство освіти і науки України, дата реєстрації – 30.10.2001 р., протокол №2.

Автором здійснено розробку технологічного процесу одержання короткого лляного волокна з відходів тіпання льону і досліджено вплив механічних операцій на якість підготовленої сировини та кінцевого продукту, узагальнено дані вітчизняної та зарубіжної літератури й результати особистих досліджень.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є одержання короткого лляного волокна підвищеної якості з відходів тіпання, за новою енерго- та ресурсозберігаючою технологією.

Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішити такі завдання:

  • проаналізувати існуючі технології одержання короткого лляного волокна з відходів тіпання;

  • виявити основні недоліки існуючих технологій та визначити напрямки оптимізації механічної обробки відходів тіпання;

  • розробити нову технологічну лінію переробки відходів тіпання для одержання короткого лляного волокна з високими показниками якості;

  • виготовити лабораторну експериментальну установку для переробки відходів тіпання;

  • визначити оптимальні параметри роботи механізмів, які переробляють відходи тіпання, шляхом експериментальних досліджень;

  • розробити математичну модель процесу одержання короткого лляного волокна на експериментальній установці;

  • визначити оптимальний технологічний режим переробки відходів тіпання, який забезпечує одержання короткого лляного волокна високої якості;

  • здійснити техніко-економічну оцінку ефективності одержання короткого лляного волокна за новою технологією.

Об'єкт дослідження – процес одержання високоякісного короткого паралелізованого лляного волокна.

Предмет дослідження – відходи тіпання льону.

Методи дослідження. Завдання, поставлені у роботі, вирішувалися за допомогою сучасних методів теоретичного та експериментального дослідження, а саме:

- фізико-механічні показники одержаного короткого лляного волокна визначалися за ГОСТ 9394 – 76 „Волокно льняное короткое. Технические условия";

- математично-статистичний метод застосовували для обробки результатів експериментальних досліджень.

Розрахунки здійснювалися з використанням IBM-сумісного персонального комп'ютера в середовищі „Microsoft Office Exсel 2003 (11.5612.5606)".

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:

- вперше запропоновано застосовувати замість існуючого куделеприготувального агрегату для одержання короткого волокна підвищеної якості з відходів тіпання льону експериментальну установку, до складу