LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технологічного процесу одержання короткого лляного волокна підвищеної якості

грн., за рахунок підвищення його якості, а рентабельність виробництва збільшилася майже в два рази і дорівнює 30,7%.


ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ


Для здійснення технологічного процесу одержання короткого лляного волокна з підвищеними якісними показниками рекомендовано впровадити у виробництво такі заходи:

- розволокнення та потоншення шару волокна проводити в живильно-потоншувальному комплексі, що сприятиме видаленню вільної костриці та рівномірному розташуванню волокон відносно одне одного;

- руйнування зв'язку між деревиною і волокном для видалення зв'язаної костриці здійснювати в м'яльній машині з дрібнорифленими вальцями;

- остаточне видалення зв'язаної костриці та паралелізацію волокон проводити в паралелізаційному механізмі з кілками, які переміщуються

всередину барабана за рахунок зміщення центра їх обертання відносно осі цього барабана;

- подальшу переробку підготовленого короткого волокна здійснювати на стрічково-штапелювальному обладнанні та трясильній машині з верхнім гребінним полем;

- розробити технічний проект з виготовлення промислового обладнання та провести його виробничі випробування.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Мєшков Ю.Є., Чурсіна Л.А. Сучасний стан технології і обладнання модифікації короткого лляного волокна // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА, 2004. – Вип. 18. – С. 32 – 36. Особистий внесок: аналіз сучасного стану технології та обладнання модифікації короткого лляного волокна, виявлення основних недоліків існуючих способів підготовки сировини до подальшої переробки.

2. Мєшков Ю.Є. Модифіковані лляні волокна – новий вид бавовноподібних натуральних волокон // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – №1(8). – С. 118 – 121.

3. Мєшков Ю.Є. Модифіковані лляні волокна – область перспективних технологій // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – №2(9). – С. 50 – 53.

4. Гілязетдінов Р.Н., Макаєв В.І., Мєшков Ю.Є. Вплив строків брання льону-довгунця на якість довгого волокна // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – №1(10). – С. 35 – 37. Особистий внесок: визначення строків брання льону та здійснення контролю за процесом перетворення соломи в тресту, аналіз переробки трести на лабораторному обладнанні, формалізація даних.

5. Мєшков Ю.Є., Коб'яков С.М. Удосконалення процесу отримання короткого волокна льону і зниження витрат на його виробництво // Легка промисловість. – 2005. – № 4. – С. 59. Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень з удосконалення процесу отримання короткого волокна льону, аналіз факторів, що впливають на процес зниження вмісту костриці.

6. Коропченко С.П., Гілязетдінов Р.Н., Мєшков Ю.Є. Отримання лубу конопель із заданими параметрами зі стебел з різними фізико-механічними властивостями // Легка промисловість. – 2006. – № 1. – С. 51 –53. Особистий внесок: постановка завдання досліджень та обґрунтування економічної ефективності впровадження нової технології з урахуванням отримання додаткових коштів від переробки відходів виробництва в будівельній галузі.

7. Коропченко С.П., Гілязетдінов Р.Н., Лук'яненко П.В., Баранник В.Г., Мєшков Ю.Є. Шляхи удосконалення технології збирання та переробки насіннєвих конопель // Легка промисловість. – 2006. – № 2. – С. 46 – 47. Особистий внесок: Коропченко С.П аналіз технологічного процесу виділення лубу конопель; Гілязетдінов Р.Н пошук та обгрунтування досліджень; Лук'яненко П. В аналіз технологій збирання насіннєвих конопель; Баранник В.Г обґрунтування основних операцій процесу переробки конопель; Мєшков Ю.Є. економічний порівняльний аналіз технології збирання та первинної переробки насінневих конопель.

8. Пат. 14280 U Україна, МПК D01В1/32. Живильник куделеприготувальних машин / С.М. Коб'яков, Ю.Є. Мєшков; Заявл. 21.10.05; Опубл. 15.05.06, Бюл. № 5. – 2 с.

9. Пат. 14379 U Україна, МПК D01D1/00. Спосіб одержання короткого волокна з відходів тіпання і низькосортної лляної трести / С.М. Коб'яков,

Ю.Є. Мєшков; Заявл. 14.11.05; Опубл. 15.05.06, Бюл. № 5. – 3 с.

10. Мєшков Ю.Є., Коб'яков С.М. Аналіз штапелювання короткого лляного волокна в процесі його модифікації // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (7–21 лютого 2005 р.) „Наука і освіта, 2005".– Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 57 – 58. Особистий внесок: аналіз процесу штапелювання короткого лляного волокна, розробка рекомендацій з вибору оптимального технологічного способу вкорочення волокон.

11. Мєшков Ю.Є., Коб'яков С.М. Проблеми підготовки лляної сировини, аналіз процесу виробництва короткого волокна // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2005. – №1(10). – С. 282 – 284. Особистий внесок: аналіз і обґрунтування напрямків розвитку технології виробництва короткого лляного волокна та удосконалення діючого обладнання.

12. Мєшков Ю.Є., Коб'яков С.М. Процес паралелізації короткого волокна в куделеприготуванні і його удосконалення // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (20 – 28 лютого 2006 р.). – Дніпропетровськ: „Сучасні наукові дослідження – 2006". Наука і освіта, 2005. – С. 41—43. Особистий внесок: теоретичне обґрунтування можливості паралелізації короткого лляного волокна безпосередньо в процесі його виробництва.


АНОТАЦІЯ


Мєшков Ю.Є. Розробка технологічного процесу одержання короткого лляного волокна підвищеної якості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2007.

Захищається дисертація, яка містить теоретичні й експериментальні дослідження в галузі переробки відходів тіпання лляної сировини з метою одержання короткого волокна підвищеної якості.

У роботі проаналізовано існуючі технологічні лінії отримання короткого волокна з відходів тіпання. Встановлено, що для підвищення виходу високоякісного волокна необхідно здійснювати ретельну переробку сировини за запропонованою в дисертаційній роботі технологією.

Доведено, що використання даної технології дає можливість збільшити вихід волокон з меншим вмістом домішок, більш високою міцністю та паралелізованих відносно потоку.

Застосування розробленого живильно-паралелізаційного комплексу при виробництві короткого волокна з відходів тіпання льону дасть змогу зменшити енерго- та матеріалоємність обладнання, отримати річний економічний ефект 560 тис. грн., що в перерахунку на 1 тону продукції це складе 1125 грн., за рахунок підвищення його якості та підвищити рівень рентабельності виробництва лляної продукції до 30,7 %.

Ключові слова: відходи тіпання, коротке лляне волокно, вміст костриці, розривне навантаження, паралелізація.


АННОТАЦИЯ


Мешков Ю.Е. Разработка технологического процесса получения короткого льняного волокна повышенного качества. – Рукопись.

Диссертация на