LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технологічного процесу одержання трести із соломи конопель із застосуванням активованих середовищ

22


ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАЛІНСЬКИЙ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УДК 677.021.11.83
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОДЕРЖАННЯ ТРЕСТИ

ІЗ СОЛОМИ КОНОПЕЛЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АКТИВОВАНИХ СЕРЕДОВИЩ

05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва

Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Херсон – 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор

Чурсіна Людмила Андріївна,

Херсонський національний технічний університет,

завідувач кафедри переробки, стандартизації і

сертифікації сировини.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Романенко Наталія Григорівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри дизайну;


доктор сільськогосподарських наук, професор Вировець В'ячеслав Гаврилович, Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук, головний науковий співробітник відділу селекції і насінництва конопель.


Провідна установа:

Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук, відділ технічних культур, м. Херсон.Захист відбудеться " 7 " червня 2007 року о 1300 годині на засіданніспеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 у Херсонськомунаціональному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, корпус 1, а. 223.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського національного технічного університету за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, корпус 1.


Автореферат розісланий " 5 " травня 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

О.П Сумська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Аналіз процесу одержання трести із соломи луб'яних культур свідчить про недосконалість існуючих технологій розстилу. Якість сировини залежить від багатьох чинників: температури, вологості, аерації, кислотності середовища, які впливають на видовий склад і динаміку розвитку мікрофлори в процесі приготування трести шляхом розстилу. Але на стеблах конопель розвивається як корисна пектиноруйнівна мікрофлора, так і патогенна, що значно знижує якість одержаної трести. На інтенсивність розвитку мікрофлори можна впливати, застосовуючи для зволоження соломи електрохімічно активовані середовища. В залежності від рівня рН середовища прискорюється розвиток одних та призупиняється розвиток інших груп мікроорганізмів. Це зумовлює скорочення терміну розстилу та отримання трести з підвищеними фізико-механічними показниками.

Актуальність теми. Актуальність теми полягає в необхідності забезпечення існуючих текстильних підприємств України власною якісною сировиною – лляним і конопляним волокном. Розширення сфери застосування конопляного волокна можливе за рахунок удосконалення технології його первинної переробки з метою підвищення його якісних показників.

Вибір теми й напрямку досліджень базувався на узагальненні літературних даних, теоретичних припущеннях про можливість застосування електрохімічної активації в процесі одержання трести розстиланням стебел соломи конопель та попередніх наукових дослідженнях фізико-хімічних властивостей активованих середовищ. Основним завданням роботи є встановлення закономірностей зміни фізико-механічних властивостей конопляного волокна під впливом біохімічних процесів, що відбуваються на всіх етапах розстилу, визначення шляхів збереження якісних характеристик конопляного волокна під час вилежування трести із застосуванням новітніх фізико-хімічних способів інтенсифікації біохімічних процесів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема досліджень є складовою частиною науково-дослідних робіт, що проводяться кафедрою первинної переробки, стандартизації і сертифікації сировини Херсонського національного технічного університету за темою: „Розробка ресурсозберігаючих технологій первинної переробки льону та конопель для створення екологічно чистих товарів народного вжитку", номер державної реєстрації 0199U001229, протокол № 2 від 04.11.1998 р. та за проектом 05.06.02/000042 (5.6.12Б) договору № ДП/330-2003 від 25.07.2003 р. за темою „Нові ресурсозберігаючі технології поглибленої переробки конопель в південному регіоні з метою одержання целюлозних напівфабрикатів", які затверджено рішенням експертної ради Міністерства освіти і науки України №197 від 01.04.2003 р. Особистий внесок автора полягає у розробці технології розстилання соломи луб'яних культур із застосуванням електрохімічно активованих середовищ і дослідженні кількісних залежностей фізико-механічних характеристик волокон конопель від зовнішніх технологічних чинників процесу розстилання соломи на стелищі.

Мета і завдання дослідження. Головною метою дослідження є одержання високоякісного волокна конопель за рахунок удосконалення технологічного процесу приготування трести шляхом розстилу із застосуванням додаткового зволоженням стебел соломи електрохімічно активованими середовищами.

Для досягнення основної мети досліджень необхідно було вирішити такі завдання:

-

дослідити вплив електрохімічно активованих водних середовищ на якість трести конопель;

-

визначити динаміку зміни фізико-хімічних властивостей активованих середовищ в залежності від параметрів активації й часу зберігання;

-

дослідити динаміку зміни видового та кількісного складу мікрофлори в процесі розстилання соломи конопель;

-

визначити динаміку зміни хімічного складу волокна в процесі розстилу під впливом електрохімічно активованих середовищ;

-

встановити математичну залежність фізико-механічних показників волокна від обробки активованими середовищами з різними фізико-хімічними властивостями;

-

обґрунтувати економічну доцільність застосування розробленого технологічного процесу приготування трести шляхом розстилу соломи конопель для одержання волокон високої якості.

Об'єкт дослідження процес одержання конопляної трести шляхом розстилу стебел конопель.

Предмет дослідження солома конопель і електрохімічно активовані водні середовища.

Методи дослідження. При вирішенні поставлених завдань здійснювалася комплексна оцінка змін фізико-механічних показників і хімічного складу конопляної сировини в процесі розстилу під впливом електрохімічно активованих середовищ. Для цього в роботі застосовано сучасні теоретичні та експериментальні методи дослідження, а саме:

-

фізико-механічні показники конопляної сировини