LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технологічного процесу одержання трести із соломи конопель із застосуванням активованих середовищ

6,70

7,40

8,10

8,90

9,70

10,45

11,10

Целюлоза

80,4

80,3

80,4

68,2

62,7

61,9

54,6

62,3

67,2

74,5

80,4

Лігнін

5,3

5,2

5,1

5,8

6,7

6,6

6,0

5,6

6,2

6,6

5,3

Пектинові

речовини

3,9

3,7

3,7

4,0

4,3

4,3

4,4

4,4

4,5

4,6

4,6

Інші речовини

10,4

10,8

10,8

22,0

26,3

27,2

35,0

27,7

22,1

14,3

9,7


Вивчення хімічного складу волокна конопель, одержаного із трести за різними варіантами, показує, що найбільший вміст целюлозного компонента, порівняно з контрольним варіантом, має волокно, одержане із трести, обробленої електрохімічно активованими середовищами з рН = 3,85, 4,45, 5,20. Так, вміст целюлози у волокні в контрольному варіанті становить 61,9%, а при зволоженні середовищами з рН = 3,85, 4,45, 5,20 дорівнює відповідно 80,4%, 80,3%, 80,4%. Вміст лігніну у волокні, одержаному після обробки соломи конопель середовищами із зазначеними характеристиками, зменшився порівняно з контролем на 1,3%, 1,4% і 1,5% відповідно. Також зменшується вміст пектинових речовин.

Таким чином, у результаті обробки конопляної соломи досягається достатньо високий ступінь очищення волокна від супутників целюлози.

У п'ятому розділі наведено техніко-економічне обґрунтування інноваційного проекту одержання конопляного волокна. Розраховано норми витрат води на зволоження соломи на стелищі. На основі аналізу результатів досліджень здійснено економічний розрахунок ефективності удосконаленої технології розстилу стебел конопляної соломи.

Визначено, що використання електрохімічно активованих середовищ в процесі приготування трести дає можливість отримати економічний ефект до 607,27 грн./т трести за рахунок підвищення її якості, що на 361,30 грн./т більше, ніж при традиційній технології.


ВИСНОВКИ


1.

Удосконалено технологію одержання трести шляхом розстилу з додатковим зволоженням соломи конопель електрохімічно активованими середовищами. Теоретично обгрунтовано і досліджено вплив електрохімічно активованих водних середовищ на термін розстилання і якість трести конопель.

2.

Встановлено залежність зміни фізико-хімічних властивостей електрохімічно активованих водних середовищ від умов проведення процесу електролізного розділення води на аноліт та католіт. Визначено, що інтенсивна релаксація фізико-хімічних властивостей активованих середовищ починається лише після 5-6 доби.

3.

Зроблено аналіз зміни видового й кількісного складу мікрофлори в процесі розстилання конопляної соломи, який дозволив визначити, що для стимулювання корисної пектиноруйнівної та пригнічення шкідливої целюлозоруйнівної мікрофлори необхідно застосовувати слабокислі середовища з рН = 3,85 6,70.

4.

Встановлено математичну залежність фізико-механічних показників волокна від обробки активованими середовищами з різними фізико-хімічними властивостями. На підставі розроблених регресійних рівнянь і експериментальних досліджень встановлено, що оптимальне значення водневого показника електрохімічно активованого водного середовища становить 5,20

5.

Розроблено технологічну схему процесу первинної обробки стебел конопляної соломи з додатковим зволоженням активованими середовищами під час розстилання.

6.

Встановлено, що застосування електрохімічно активованих водних середовищ дозволяє скоротити термін розстилу на 4 доби та отримати відносний приріст розривного навантаження на 7,5 даН, гнучкості – на 7 мм і зменшення лінійної щільності на 6 текс.

7.

Економічно обґрунтовано доцільність впровадження запропонованої технології приготування трести у виробничих умовах. Визначено, що економічний ефект від підвищення якості сировини становить 607,27 грн./т трести конопель, що на 361,30 грн./т більше, ніж при традиційній технології.



СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


  • Калінський Є.О., Бордюк О.Ю., Єрмаков С.О. Вплив електромагнітного випромінювання на біологічні властивості води // Харчова промисловість. 2004. №3. С. 98 99. Дисертанту належить постановка експерименту та аналіз отриманих результатів.

  • Новіков О.О., Новікова Л.В., Калінський Є.О. Використання електрохімічної обробки води у ресурсозберігаючих технологіях переробки луб'яних культур // Легка промисловість. №2(206). 2006. С. 50. Дисертанту належить дослідження впливу активованих середовищ на якість трести луб'яних культур.

  • Новіков О.О., Новікова Л.В., Калінський Є.О. Дослідження впливу води, активованої електромагнітним випромінюванням, на фізико-хімічні властивості луб'яного волокна // Проблемы лёгкой промышленности Украины. – 2006. №1(11). С. 29. Дисертанту належить дослідження впливу активованих середовищ на якість волокна конопель.

  • Тіхосова Г.А., Калінський Є.О., Рой О.О. Фізико-хімічні основи мікробіологічного процесу одержання лляної трести розстилом // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – 2006. Вип. 44. С. 121 125. Дисертанту належить огляд літератури за темою і постановка експерименту.

  • Декл. Пат. 71034 А Україна, МКВ C02F1/30, C02F1/48. Спосіб активації води. Декл. Пат. 71034 А України, C02F1/30, C02F1/48/ Л.В. Новікова, Є.О. Калінський (Україна). №20031211909; Заявл. 19.12.2003; Опубл. 15.11.2004, Бюл. №11. 3 с. Дисертанту належить розробка способу активації води.

  • Декл. Пат. 5383 Україна, МКВ C02F1/30, C02F1/48. Пристрій для активації води. Декл. Пат. 5383 України, C02F1/30, C02F1/48/ Є.О. Калінський (Україна). №20040403172; Заявл. 27.04.2004; Опубл. 15.03.2005, Бюл. №3. 3 с.

  • Декл. Пат. 5384 Україна, МКВ C02F1/30, C02F1/48. Спосіб контролю ефективності активації води. Декл. Пат. 5384 України, C02F1/30, C02F1/48/ Є.О. Калінський (Україна). №20040403175; Заявл. 27.04.2004; Опубл. 15.03.2005, Бюл. №3. 5 с.

  • Новіков О.О., Новікова Л.В., Калінський Є.О. Розробка ресурсозберігаючої технології переробки конопляної соломи в тресту з використанням активованої води // Дні науки 2005: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-17 квітня 2005 р.).- Дніпропетровськ, 2005. Т.32. С. 69 70. Дисертанту належить дослідження впливу активованих середовищ на якість трести конопель.

  • Новіков О.О., Новікова Л.В., Калінський Є.О., Вербицький О.М. Дослідження впливу води, активованої електромагнітним випромінюванням, на інтенсифікацію процесу переробки луб'яної сировини // Сучасні наукові


  •