LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технологічного процесу одержання трести із соломи конопель із застосуванням активованих середовищ

дослідження 2006: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 28 лютого 2006 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. Т 19. С. 39. Дисертанту належить дослідження впливу активованих середовищ на якість луб'яної сировини.


ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ


Для отримання якісної трести конопель на стелищі при застосуванні електрохімічно активованих середовищ слід впровадити у виробництво такі заходи:

-

здійснювати дворазове зволоження соломи на стелищі активованим середовищем з рН = 5,20 в строки, що визначаються органолептичним методом;

-

проводити обертання стрічок після операції зволоження трести;

-

здійснювати контроль вологості трести та розривного навантаження конопляного волокна кожні 2 доби розстилу.


АНОТАЦІЯ


Калінський Є.О. Розробка технологічного процесу одержання трести із соломи конопель із застосуванням активованих середовищ. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва. Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2007.

Захищається дисертація, яка містить теоретичні й експериментальні дослідження технології розстилу конопляної соломи із застосуванням додаткового зволоження електрохімічно активованими середовищами. У роботі проаналізовано вплив фізико-хімічної обробки активованими середовищами на скорочення терміну вилежування конопляної соломи, покращення фізико-механічних показників конопляного волокна та підвищення інтенсивності мікробіологічних процесів під час вилежування. Доведено, що використання запропонованої технології дозволить збільшити міцність і гнучкість волокна відповідно на 14 і 6%, а лінійну щільність зменшити на 5% порівняно з контрольним варіантом. Це дає можливість отримати умовно чистий прибуток 607,27 грн. на тонну трести, що на 361,30 грн./т більше, ніж при традиційній технології.

Ключові слова: конопляна солома, треста, волокно, електрохімічно активовані середовища, католіт, аноліт, розривне навантаження, гнучкість, лінійна щільність.


АННОТАЦИЯ


Калинский Е.А. Разработка технологического процесса получения тресты из соломы конопли с применением активированных сред. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.18.03 – первичная обработка и хранение продуктов растениеводства. Херсонский национальный технический университет, Херсон, 2007.

Защищается диссертация, которая содержит теоретические и экспериментальные исследования технологии расстила конопляной соломы с применением дополнительного увлажнения электрохимическими активированными средами. В работе проанализировано влияние физико-химической обработки активированными средами на сокращение срока вылеживания конопляной соломы, улучшение физико-механических показателей конопляного волокна и повышение интенсивности микробиологических процессов во время вылеживания.

Значительную часть конопляной тресты получают расстилом. Этот способ является несовершенным по ряду причин. При неблагоприятных погодных условиях получают тресту низкого качества, а выделенное из неё волокно имеет пониженную прочность.

В диссертационной работе проанализирована совокупность физико-химических и биологических факторов, влияющих на срок расстила и физико-механические показатели конопляного волокна.

Исследованы физико-химические свойства получаемых активированных сред католита и анолита. Экспериментально обосновано их активированное состояние и определено время релаксации свойств. Скорость релаксации физико-химических свойств активированных сред зависит от времени активации. Исследования показали, что анолит с рН < 5,20 изменяет свои физико-химические свойства намного медленнее, чем анолит с рН = 5,60 7,40 и католит.

Исследование поверхностного натяжения активированных сред показали, что при активации технических вод величина коэффициента поверхностного натяжения возрастает как в католите, так и в анолите. Такие свойства активированных сред приводят к повышению скорости их поглощения конопляной соломой. Экспериментальные исследования показали, что солома, погружённая в анолит и католит, на пятые сутки имеет влажность, соответственно, на 12,0 и 13,8% большую, чем солома, погружённая в неактивированную воду.

Получены регрессионные математические модели зависимости разрывной нагрузки, гибкости и линейной плотности конопляного волокна от срока расстила при различных значениях рН активированной среды.

В работе, наряду с исследованием физико-химических свойств конопляного волокна, исследовался количественный и качественный состав микрофлоры, которая развивается на стеблях соломы в процессе расстила.

Установлено, что обработка конопляной соломы электрохимически активированными средами с кислой реакцией стимулирует развитие пектиноразлагающей микрофлоры, способствует уменьшению количественного и качественного состава другой микрофлоры, в том числе и патогенной. Это, в свою очередь, способствует повышению качества тресты и изменению химического состава выделенного из неё конопляного волокна. При этом достигается достаточно высокая степень очистки конопляного волокна от спутников целлюлозы – пектиновых веществ и лигнина. Содержание пектиновых веществ в контрольном варианте составляет 4,5%, тогда как в вариантах с обработкой активированными средами с рН = 4,45, 5,90, 6,40 составляет 3,7 3,9%, что в среднем на 18,0% меньше.

Теоретически и экспериментально обоснована, разработана и рекомендована к внедрению в производство технология расстила конопляной соломы с дополнительным увлажнением электрохимически активированными средами.

В результате проведённых исследований доказано, что применение электрохимически активированных сред сокращает длительность приготовления тресты до 16 суток, позволяет получить волокно с повышенной разрывной нагрузкой и гибкостью – на 14,0 и 6,0% соответственно и пониженной на 5,0% линейной плотностью.

Применение предложенной технологии даёт возможность получить условно чистую прибыль 607,27 грн. на тонну тресты, что на 361,30 грн./т больше, чем при использовании традиционной технологии.

Ключевые слова: конопляная солома, треста, волокно, электрохимически активированные среды, католит, анолит, разрывная нагрузка, гибкость, линейная плотность.


ANNOTATION


Kalinsky E. Development of technological process of receipt trusts from the straw of hemps with the use of the activated environments. – Manuscript.

Dissertation received scientific Level of candidate technical sciences on speciality 05.18.03 – preporocessing and storing of the products of plant cultivation. Kherson National Technical University, Kherson, 2007.

There is on the defensive dissertation which contains theoretical and experimental researches of technology of spreading of hemp straw with application of the additional moistening the electrochemical activated environments. Influence of physical and chemical treatment is in-process analysed by the activated environments on reduction of term of aging of hemp straw, improvement of physico-mechanical characteristics of hemp fibre and increase of intensity of