LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технологічного процесу проектування та формування текстильного взуття в AutoCAD

16


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


ХРАМОВА НАТАЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА


УДК 685.312РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ

ТА ФОРМУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ВЗУТТЯ В AUTOCAD

Спеціальність 05.19.06

Технологія взуттєвих та шкіряних виробівА В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ – 2000


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському державному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти УкраїниНауковий керівник: - доктор технічних наук, професор

Коновал Віктор Павлович,

Київський державний університет технологій та дизайну,

завідувач кафедри технології і конструювання виробів

із шкіри.


Офіційні опоненти: - доктор технічних наук

Либа Володимир Петрович,

Мукачівський технологічний інститут,

проректор з наукової роботи;

- кандидат технічних наук

Половніков Ігор Іванович,

директор Українського науково-дослідного інституту

шкіряно-взуттєвої промисловості (м.Київ).


Провідна установа: - Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький).Захист відбудеться "15" березня 2000 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського державного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1 (зал засідань).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського державного університету технологій та дизайну.


Автореферат розісланий "14" лютого 2000 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

професор Журавський В.А.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В даний час текстильне взуття, що випускається вітчизняними підприємствами взуттєвої галузі легкої промисловості, не відповідає вимогам покупців як по кількості, так і, особливо, по якості та асортименту. В промисловості створилася кризова ситуація, з якої неможливо вийти без активної маркетингової підготовки виробництва, впровадження нових технологій.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку взуттєвої промисловості є створення комплексної системи автоматизованого проектування взуття (САПРВ). Ії наукову основу складають грунтовні праці вчених Каліти А.M., Коновала В.П., Либи В.П., Нестерова В.П., Піляєва O.В., Рябця O.I., Тонковіда Л.А., Фукіна В.О. та ін. Одна з підсистем комплексу - САПР деталей верху взуття. Перспектива її розробки безпосередньо пов'язана з підвищенням інтелектуального рівня фахівців, вдосконаленням форм конструкторської документації, забезпеченням високомобільного та якісного проектування асортименту взуття. Однак, незважаючи на значну кількість здійснених досліджень і розробок, практично відсутні рекомендації та методики по створенню САПР деталей верху взуття, її власної бази даних.

У виробництві текстильного взуття існує проблема якості, зокрема формостійкості. Науковими школами Каліти А.M., Коновала В.П., Зибіна Ю.П. та ін. обгрунтовані фактори, що впливають на утворення і фіксацію форми взуття, в тому числі із синтетичних шкір. Однак формувальні властивості нових текстильних матеріалів, в основі яких лежать синтетичні волокна недостатньо досліджені.

Таким чином, тема дисертаційної роботи є актуальною, тому що рішення вищевказаних проблем проектування та формування дозволить перейти на нові високоефективні технології виробництва текстильного взуття.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота безпосередньо пов'язана з реалізацією Комплексної програми науково-технічного розвитку галузей легкої промисловості: "Удосконалення методів проектування і технологій виготовлення одягу і взуття з метою зниження їх трудомісткості і матеріалоємності, підвищення якості", та відповідає науковому напрямку досліджень Київського державного університету технологій та дизайну: "Розробка теоретичних основ створення комп'ютерної системи оперативного керування технологічними процесами виготовлення високоякісного одягу та взуття в умовах інтенсифікації виробництва".

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є поліпшення якості проектування і виробництва взуття, а також підвищення продуктивності праці модельєра-конструктора шляхом впровадження нових способів і технологій.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені наступні задачі:

 • проведено аналіз інформаційного і практичного стану в проектуванні взуття, традиційних та нових методів побудови;

 • розроблено технологічний процес проектування взуття в САПР;

 • проведено антропометричні дослідження нижніх кінцівок жінок (від 40 до 60 років) в системі "ступня + гомілка";

 • розроблено нову методику проектування і спосіб конструювання верху взуття в AutoCAD;

 • визначено технологічні нормативи формування текстильного взуття з нових матеріалів;

 • проведено промислову апробацію результатів роботи.

Об'єкти та методи дослідження. Об'єктами дослідження є системи моделювання та методи проектування верху взуття, розмірні ознаки нижніх кінцівок споживачів 8-ої групи зрілого віку, нові текстильні матеріали для взуття та методи їх формування.

В роботі використовується комплексна методика дослідження, що поєднує методи теоретичного аналізу, математичного і логічного моделювання, алгоритмізації, програмування, математичної статистики, комп'ютерної графіки та управління засобами графічних систем.

Науково-технічна методологія дослідження вирішувалася з урахуванням існуючого стану взуттєвої промисловості і основних положень теорії САПР.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше:

 • розроблено функціонально-логічну модель технологічного процесу автоматизованого проектування взуття;

 • складені рівняння зв'язку між основними розмірними ознаками гомілки і ступнею;

 • розроблено новий спосіб конструювання взуття в AutoCAD, що складається із:

 • побудови розгорток взуттєвої колодки розрахунково-графічним та новим спрощеним "ручним" методами;

 • побудови конструктивних сіток із раціональним розташуванням ліній на усередненій розгортці колодки для проектування моделей усіх видів взуття;

 • розроблено інформаційно-методичне забезпечення підсистеми САПР деталей верху взуття, що складається із:

 • автоматизованої бази даних типових конструкцій верху текстильного взуття;

 • протоколів діалогів користувача персонального комп'ютера з графічним редактором AutoCAD;

 • методик автоматизованого проектування;

 • визначено оптимальні режими термофіксації нових текстильних дубльованих і трипльованих матеріалів для взуття з переважним вмістом синтетичного волокна.

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність роботи полягає в тому,