LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технологічного процесу проектування та формування текстильного взуття в AutoCAD

що:

  • розроблений алгоритм технологічного процесу проектування верху взуття у формі блок-схеми дозволяє здійснити автоматизацію процесу;

  • складені рівняння визначають основні розміри деталей верху взуття, частково чобіт, і створюють раціональну основу проектування взуття з високими халявами;

  • розроблений спосіб конструювання дозволяє:

  • підвищити точність побудови розгортки взуттєвої колодки;

  • поліпшити якість проектування взуття з високими халявами та інших видів;

  • перейти на нові ефективні технології, зокрема на інтерактивні методи проектування;

  • розроблена методика побудови автоматизованої бази даних типових конструкцій верху взуття забезпечує високу мобільність виробництва нового асортименту;

  • визначені оптимальні режими стабілізації нових текстильних матеріалів для взуття в процесі формування заготовок дозволяють поліпшити формостійкість і якість продукції, що випускається.

Особистий внесок здобувача. В дисертації використані тільки ті ідеї та розробки, що належать здобувачу особисто. В опублікованих наукових працях і статтях разом із співавторами здобувачем виконано: постановка завдань, проведення досліджень і аналіз отриманих результатів.

Апробація результатів дисертації. Результати роботи апробовані та впроваджені в виробничий процес ОАТ "ВЗУТЕКС" (м. Хмельницький), рекомендовані до впровадження в навчальний процес кафедри технології і конструювання виробів із шкіри Київського державного університету технологій та дизайну і Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький) в курси "Сучасні методи проектування виробів із шкіри", "Конструювання виробів із шкіри з елементами САПР", "Основи конструювання виробів".

Публікації. Основні положення роботи викладені в 5 публікаціях і патенті України.

Структура та об'єм роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, 4 розділів, загальних висновків, списку літератури і 5 додатків. Вона вміщує 146 сторінок машинописного тексту, 38 малюнків, 28 таблиць, 110 найменувань використаних літературних джерел і 34 сторінки додатків. Загальний об'єм дисертації складає 180 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


В вступі обгрунтована актуальність теми, поставлені мета і задачі дослідження, приведено наукову новизну і практичну значимість отриманих результатів розробок.

В першому розділі проведено аналіз систем моделювання традиційних і нових методів побудови взуття. Це дозволило виявити недоліки таких відомих систем як копіювально-графічної, жорсткої оболонки, італійської школи моделювання взуття АРС Суторіа та показати необхідність у вдосконаленні способів і методів побудови умовної розгортки колодки (УРК), конструктивних сіток і контурів деталей верху взуття.

З'ясовано, що на даному етапі для моделюючих організацій з економічної точки зору найбільш раціонально одержання УРК "ручним" методом і автоматизована побудова верху взуття. Центральне місце в цьому підході займають методи інтерактивного проектування з використанням комп'ютера в якості "електронного" кульмана. Серед систем САПР: ACAD (AutoCAD), GRAFIXI, КOMPAS, GEOMETRIE та ін. заслуговує уваги графічна система AutoCAD. Вона визнана міжнародним стандартом для підготовки і виконання конструкторської документації (КД). В той же час відомо, що мобільність одержання пакету КД на новий виріб залежить від використання власної автоматизованої бази даних. Для САПР деталей верху взуття - це каталоги УРК, типових конструкцій верху взуття (ТКВВ) тощо. Але відсутність нових методик інтерактивного проектування взуття перешкоджає створенню власної бази даних. Крім цього, проведений аналіз структурних моделей проектування взуття в рамках САПР показав, що проектування, як технологічний процес, ще не удосконаленє і є об'єктом для дослідження і модифікації.

Все перераховане вище дозволило сформулювати задачі досліджень, розв'язання яких сприяє швидкісному впровадженню САПР в технологічний процес проектування взуття.

В другому розділі розроблений технологічний процес проектування (ТПП) текстильного взуття в САПР.

Проблемна ситуація по створенню цілісної моделі технологічного процесу автоматизованого проектування вирішувалася з позицій трьох взаємозалежних аспектів: структурного, інформаційного і функціонального.

При розробці складного технічного об'єкту, яким є процес проектування, структура розділяється на ієрархічні рівні:


Стадії Етапи Проектні процедури Проектні операції


Базуючись на ЕСКД ГОСТ 2.103-82, ГОСТ 15.007-88 (Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности) і проведеному інформаційно-аналітичному дослідженні пропонується структурна модель технологічного процесу проектування взуття (рис. 1).


Стадії Етапи Проектні процедури


Аналіз вихідної ситуації

Передпроектні дослідження Аналіз функціональних вимог

"людина - предмет"

"предмет - середовище"

НДР Технічне завдання ХКА

Аналіз технологічності виробу

Технічна пропозиція

Аналіз композиційного рішення

Структурний синтез виробу

ДКР Ескізний проект ХКС

Параметричний синтез виробу

Технічний проект

ТКР Робочий проект

Впровадження проекту


Рис.1. Структурна модель технологічного процесу проектування взуття


Процес починається з заключення угоди між замовником і виконавцем та результатів проведення передпроектних досліджень (ППД) для складання технічного завдання (ТЗ) на виріб, що проектується. Потім приступають до розробки моделей взуття, тобто етапу технічної пропозиції (ПТ). На цьому етапі вибирається оптимальний варіант ескізу і функціонально-економічне обгрунтування художньо-конструкторського рішення. Результатом етапу є креслення типової конструкції верху взуття, викликане за іменем файла з автоматизованої бази даних (АБД ТКВВ), що розроблена в універсальній графічній системі AutoCAD.

Вся наступна робота по створенню виробу ведеться в системі автоматизованого проектування в діалозі з персональним комп'ютером (ПК). Розглянуті вище етапи формують першу стадію - науково-дослідні роботи (НДР) процесу проектування взуття.

На етапі ескізного проекту (ЕП) використовується автоматизована база даних художньо-конструкторських рішень (АБД ХКР), що включає різновиди креслень типових конструкцій взуття (конструктивних основ). Виведене з пам'яті ПК за іменем файла креслення потрібної конструкції можна корегувати відповідно до ПТ і, визначивши контури деталей верху, провести попередню їх укладуваність засобами графічного редактора з метою досягнення максимально можливої взаємоукладуваності контурів. При необхідності контур певної деталі корегують. Етап ЕП і ряд робіт із конкретизації креслення конструкції виробу, що проектується, представляють другу стадію - дослідно-конструкторські роботи (ДКР). На етапі ЕП отриманий файл креслення вводиться в АБД ХКР під новим ім'ям для наступної роботи і одержання остаточного креслення певної конструкції взуття. Ця інформація є вихідною для етапу технічного проекту (ТП) і початку розробки безпосередньо конструкторської документації на виріб.

Етап ТП передбачає ряд робіт по технічному розрахунку конструкції виробу: розрахунок деформації заготовки верху