LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технологічного процесу проектування та формування текстильного взуття в AutoCAD

температурами, яка була розроблена на кафедрі технології і конструювання виробів із шкіри в Київському державному університеті технологій і дизайну. Для визначення області зміни терморежимів до уваги прийняті результати досліджень по вивченню механічних властивостей синтетичних шкір і дубльованих текстильних матеріалів Зибіна Ю.П., Коновала Ю.П., Макарішевої Т.С., Скатерного В.А., Якубової Л.В. та ін.

Дослідженням підлягалися зразки розміром 50х100 мм і робочою довжиною lO=100мм, що готувалися відповідно до ГОСТ 20876 75 і викроювалися з дубльованіх ДТМ і трипльованіх ТТМ матеріалів для взуття (зарубіжного виробництва) з переважним складом синтетичних волокон і різними фізичними властивостями. Так як при формуванні заготовок поздовжнє розтягнення є вирішальним, а коефіцієнт поперечного скорочення текстильних матеріалів даного виду μ≈1, то зразки викроювалися і деформувалися в єдиному поздовжньому напрямку (по основі). Фіксація зразків lO (по 6 кожного варіанту), деформованих на задану величину Δlд, проводилася: 1 - нагріванням до температури tН 20, 100, 120, 140, 150, 160,оС протягом часу τН 5, 20хв. та охолодженням в нормальних умовах tО 2025,оС, 2 - нагріванням до температури tН 20, 100, 120, 140, 150, 160,оС протягом часу τН 5, 20хв. та різким охолодженням в морозильній камері tО -710,оС протягом часу τН 5хв. Після зняття навантаження спостерігалася релаксація (відновлення статичної рівноваги) зразків за часом Т через 0,5; 1; 2; 3; 7; 24 години. Результати спостережень показали, що при обробці матеріалів термодинамічним режимом, тобто за 2-ою схемою досягається максимальне збереження довжини деформованого зразка L ще до його зняття з розтягувального пристрою. В табл. 4 виділені оптимальні режими термофіксації при tО= -710, оС, які рекомендуються до формування текстильного взуття з нових матеріалів.

Таблиця 4

Встановлені режими термообробки ДТМ і ТТМ

Матеріал, що

tД, оС

tН, оС

tОПТ, оС

досліджується

tН=5хв

tН=20хв

tН=5хв

tН=20хв

tН=5хв

tН=20хв

ДТМ

160

140

140150

120130

1405

1205

ТТМ

150

130

140

120

1405

1205

Примітка. tД - температура деструкції, tОПТ - температура оптимальна


ВИСНОВКИ


На основі аналізу існуючого стану, літературних даних і досвіду роботи взуттєвої промисловості встановлено, що традіційні методі проектування та формування взуття в умовах конкуренції не в змозі забезпечити високопродуктивного та якісного рівня продукції, що випускається, а особливо текстильного взуття. У зв'язку з чим визначено напрямки в удосконаленні процесу проектування, підвищенні продуктивності праці модельера-конструктора, поліпшенні якості взуття з нових текстильних матеріалів і розв'язані наступні питання.

 • Теоретично встановлено та експериментально підтверджено, що для автоматизації конструкторської (графічної) документації для моделюючих організацій, на даний час, найбільш визнаним є: одержання усередненої розгортки взуттєвої колодки "ручним" методом, введення в САПР інформації про контур розгортки методом апроксимації сплаїн-функцією, побудова контурів деталей верху взуття в інтерактивному режимі.

 • Формалізовано структуру процесу проектування верху взуття, як складного технічного об'єкту, за рівнями ієрархії. Крім стадій науково-дослідних робіт та дослідно-конструкторських робіт, додано стадію техніко-конструкторських робіт, що складається з етапів: технічний проект, робочий проект та впровадження проекту, а також виділені проектні процедури, пов'язані з художньо-конструкторським аналізом і синтезом виробу, що проектується. Розроблено математичну модель і алгоритм технологічного процесу (у формі блок-схеми) для автоматизованого проектування верху взуття.

 • Створені умови для раціонального конструювання верху взуття з високими халявами. На базі оброблених антропометричних даних нижніх кінцівок жінок (від 40 до 60 років) отримані рівняння, що визначають основні розміри деталей верху, зокрема висоту ВСта ширину ШС чобота за розміром взуття N для 8-ої групи зрілого віку, мм: ВС = N + 80 ;ШС = N - 55.

 • Розроблено новий спосіб конструювання з використанням функцій графічного редактору AutoCAD, що базується на принципах копіювально-графічної системи моделювання. Він включає такі етапи:

  • побудову розгорток взуттєвих колодок розрахунково-графічним або новим "ручним" методами;

  • побудову конструктивних сіток з раціональним розташуванням їх ліній для проектування усіх видів взуття;

  • автоматизоване проектування деталей верху взуття.

 • Розроблено методику по створенню САПР деталей верху взуття та її власної бази даних - каталогу типових конструкцій верху взуття, з використанням якої підвищується продуктивність праці модельєра-конструктора до 50-70%.

 • На основі аналізу та експериментальних досліджень механічних властивостей нових текстильних матеріалів, що містять синтетичні волокна, встановлені оптимальні режими термофіксації, які дозволяють підвищити формостійкість і поліпшити якість формування текстильного взуття.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Храмова Н.С., Коновал В.П., Бегняк В.І. Структура технології процесу проектування взуття у САПР //Вісник Технологічного університету Поділля. - 1999. - №3. - С. 53-55.

 • Храмова Н.С., Коновал В.П., Бегняк В.І. Спосіб одержання умовної розгортки бічних поверхонь взуттєвої колодки //Вісник Технологічного університету Поділля. - 1999. - №4, ч. 2. - С. 26-27.

 • Храмова Н.С., Коновал В.П. Усовершенствованное построение конструктивной сетки для автоматизированного проектирования верха обуви //Легка пром-сть. Наукові праці молодих вчених та студентів. - 1998. - Ч. 1. - С. 51-53.

 • Храмова Н.С., Коновал В.П., Бегняк В.І. Встановлення залежності та зв'язку основних антропометричних ознак гомілки від довжини ступні //Вісник Технологічного університету Поділля. - 1999. - №2. - С. 48-49.

 • Храмова Н.С. Общие положения технологии конструирования обуви методом машинной графики //Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. - 1998. - №1. - С. 162-164.

 • Патент України на винахід №25230 А. Спосіб одержання усередненої розгортки з бокових поверхонь колодки за допомогою шаблонів /Н.С. Храмова, В.П. Коновал // Опубл. 30.10.98. - Бюл. - 1998. - №6.


  АНОТАЦІЯ


  Храмова Н.С. Розробка технологічного процесу проектування та формування текстильного взуття в AutoCAD. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.06 - технологія взуттєвих і шкіряних виробів. - Державний університет технологій та дизайну, Київ, 2000.

  Дисертація присвячена розв'язку питань з автоматизованого проектування і стабілізації формі взуття з нових текстильних матеріалів і містить


 •