LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка універсальних зубчасто-важільних планетарних механізмів приводу петлетвірних органів основов'язальних машин

механізму приводу петлетвірних органів, що підтвердило працездатність і універсальність розробленого механізму;

- розроблено математичну модель руху петлетвірних органів ОВМ з одноступеневим зубчасто-важільним механізмом їх приводу та теоретично обґрунтована можливість і умови використання розробленого одноступеневого зубчасто-важільного механізму для приводу всіх робочих органів петлетворення швидкісних ОВМ;

- отримано математичні залежності для оцінки точності одноступеневого зубчасто-важільного механізму приводу петлетвірних органів ОВМ та встановлено, що його точність є прийнятною для сучасних ОВМ;

- розроблено алгоритм та комп'ютерну програму оптимізації параметрів універсальних зубчасто-важільних механізмів приводу петлетвірних органів ОВМ;

- проведено експериментальні дослідження одноступеневого зубчасто-важільного механізму приводу петлетвірних органів , яке підтвердило працездатність та універсальність розробленого механізму;

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:

- розроблено принципово нову конструкцію двоступеневого зубчасто-важільного планетарного механізму (патент України № 30308 А), розроблено принципово нову конструкцію одноступеневого зубчасто-важільного планетарного механізму (позитивне рішення по заявці України № 2000041846) ;

- розроблено конструкцію ОВМ на базі універсальних зубчасто-важільних планетарних механізмів приводу петлетвірних органів (патент України № 39814 А);

- розроблено інженерний метод проектування універсальних зубчасто-важільних планетарних механізмів приводу петлетвірних органів ОВМ;

- на базі проведених досліджень розроблено, спроектовано та виготовлено стенди для експериментальних досліджень зубчасто-важільних механізмів приводу петлетвірних органів ОВМ, працездатність нових конструкцій зубчасто-важільних планетарних механізмів перевірена в наукових лабораторіях Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький);

- результати дисертаційної роботи використовуються в учбовому процесі Технологічного університету Поділля при підготовці спеціалістів по спеціальності 7.090222 "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування" в курсах "Розрахунок та конструювання типових машин" та "Основи наукових досліджень".

Особистий внесок здобувача полягає в постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних задач. Автору належать основні ідеї в розробці методики досліджень, наукових основ та методів проектування універсальних зубчасто-важільних планетарних механізмів приводів петлетвірних органів ОВМ, а також узагальнення та висновки. У працях, виконаних із співавторами, особистий внесок здобувача полягає в обгрунтуванні поставлених задач, вирішенні теоретичних та виконанні експериментальних досліджень, обробці результатів досліджень, науковому обґрунтуванні отриманих результатів і формуванні висновків та написанні статей.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати роботи були представлені і отримали позитивну оцінку на:

- міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні технології та машини" (м.Хмельницький, 1998 р.);

- всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених та студентів (м. Київ, ДАЛПУ, 1999 р.);

- міжнародній науково-технічній конференції "Новітні технології в легкій промисловості та сервісі" (м.Хмельницький, 1999 р.);

- міжнародній науково-технічній конференції "Ресурсо- та енергозберігаючі технології в легкій промисловості та сервісі" (м. Хмельницький, 2000 р.);

- на XXV – XXIX науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький, 1996-2000 роки);

- на наукових семінарах кафедри машин та апаратів легкої та текстильної промисловості Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький, 1996-2000 р.).

Дисертаційна робота доповідалась повністю і одержала позитивну оцінку на:

- розширеному засіданні кафедри машин та апаратів легкої промисловості Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький, 2001 р.);

- міжкафедральному науковому семінарі на базі кафедри машин легкої промисловості КДУТД (м. Київ, 2001 р.);

- розширеному засіданні кафедри машин та апаратів виробництв хімічних волокон і текстильної промисловості Чернігівського державного технологічного університету (м. Чернігів, 2001 р.)

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 робіт, серед яких: 8 наукових статей у збірниках наукових праць і наукових журналах; 1 тези наукової конференції; 2 патенти України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації 205 сторінок, із них 19 сторінок займають ілюстрації, 2 сторінки - таблиці, 18 сторінок – додатки, 13 сторінок – список використаних джерел зі 128 найменувань. Обсяг основної частини дисертації становить 153 сторінки.


основний зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, поставлено мету та сформульовано задачі досліджень.

Перший розділ присвячено аналізу особливостей петлетворення на ОВМ, а також огляду та аналізу конструкцій механізмів приводу петлетвірних органів.

Визначено, що технологічний процес петлетворення на ОВМ обумовлює складність траєкторій переміщення петлетвірних органів, які в першу чергу залежать від конструкцій голок. Забезпечення необхідного закону переміщення змушує ускладнювати шарнірно-важільні механізми, збільшуючи число їх рухомих ланок, кількість яких сягає 6-12, що часто приводить до створення машин із складними, громіздкими механізмами, значно ускладнює та здорожує конструкцію машини, зменшує точність передачі руху.

Показано що, на сучасних ОВМ намітилась тенденція універсалізації і уніфікації механізмів та їх елементів. Процес універсалізації механізмів приводу петлетвірних органів в рамках використання шарнірно-важільних механізмів є досить проблематичним. Перш за все це пояснюється тим, що в межах однієї структурної схеми практично не можливо забезпечити рух всіх робочих органів петлетворення, яким притаманна різноманітність та складність діаграм переміщень.

На основі аналізу процесу петлетворення та особливостей відомих циклових механізмів встановлено, що одним із перспективних напрямків створення універсальних механізмів приводу ОВМ є використання зубчасто-важільних механізмів, які дозволяють створювати ідентичні за структурною схемою механізми, що забезпечують рух робочих органів за різноманітними діаграмами переміщень. При цьому для запропонованих зуб-часто-важільних механізмів приводу петлетвірних органів ОВМ відсутні методи проектування і дослідження їх можливостей по відтворенню необхідних діаграм переміщень, що обмежує їх використання на ОВМ.

На основі аналізу літературних