LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка універсальних зубчасто-важільних планетарних механізмів приводу петлетвірних органів основов'язальних машин

відносної похибки переміщення (табл.3).

Таблиця 3

Результати розрахунків на точність одноступеневого

зубчасто-важільного планетарного механізму

, град , мм , мм , мм , % , %

0 0,0826 0,1563 14,5 0,57 1,08

30 0,0823 0,1546 14,7 0,56 1,05

60 0,0813 0,1518 14,33 0,57 1,06

90 0,0799 0,1487 13,54 0,59 1,1

120 0,0813 0,1518 14,33 0,57 1,06

150 0,0823 0,1546 14,7 0,56 1,05

180 0,0826 0,1563 14,5 0,57 1,08

210 0,0823 0,1546 14,7 0,56 1,05

240 0,0813 0,1518 14,33 0,57 1,06

270 0,0799 0,1487 13,54 0,59 1,1

300 0,0813 0,1518 14,33 0,57 1,06

330 0,0823 0,1546 14,7 0,56 1,05

360 0,0826 0,1563 14,5 0,57 1,08


Оцінка результатів розрахунку запропонованого механізму приводу петлетвірних органів показала, що відносна похибка одноступеневого зубчасто-важільного планетарного механізму знаходиться в межах 1%, що є допустимим для ОВМ.

Перевірка результатів аналітичних досліджень, працездатності, та універсальності запропонованого одноступеневого зубчасто-важільного планетарного механізму проводилась на експериментальному стенді, в якому передбачено можливість зміни розмірів конструктивних параметрів - ,, ,, та встановлено прилади для фіксації переміщення робочого органу та кута повороту головного валу. На рис. 10 представлені приклади осцилограм переміщень робочого органу та кута повороту головного валу. Різниця між результатами аналітичних та експериментальних досліджень лежить в межах 6-7%, що вказує на достовірність результатів аналітичних досліджень.


висновки

1. В результаті аналізу науково-технічних інформаційних джерел та тенденцій розвитку основов'язального обладнання встановлено перспективний напрямок удосконалення механізмів приводу петлетвірних органів основов'язальних машин за рахунок створення універсальних зубчаcто-важільних механізмів приводу петлетвірних органів основов'язальних машин.

2. Визначено особливості та обґрунтовано принципи формування кінематичних схем універсальних механізмів приводу петлетвірних органів основов'язальних машин на базі зубчаcто-важільних планетарних механізмів.

3. Розроблено принципово нові кінематичні схеми універсальних зубчаcто-важільних планетарних механізмів приводу петлетвірних органів основов'язальних машин і на їх основі запропоновано принципові схеми конструкцій основов'язальних машин.

4. Створено математичні моделі руху робочих органів основов'язальних машин з універсальними зубчаcто-важільними планетарними механізмами їх приводу. В результаті аналітичних досліджень встановлено якісний та кількісний вплив параметрів універсальних зубчасто-важільних планетарних механізмів на діаграми переміщень петлетвірних органів основов'язальних машин – голок, движків, нитководіїв, платин та преса.

5. В результаті числового моделювання руху петлетвірних органів основов'язальних машин з універсальними зубчасто-важільними планетарними механізмами їх приводу встановлена можливість відтворення діаграм переміщень петлетвірних органів як відомих так і перспективних основов'язальних машин.

6. Розроблено алгоритм і комп'ютерну програму оптимізації параметрів запропонованих універсальних зубчаcто-важільних планетарних механізмів приводу петлетвірних органів основов'язальних машин.

7. Виконано аналітичні дослідження універсального одноступеневого зубчаcто-важільного планетарного механізму на точність. Встановлено, що відносна похибка зубчаcто-важільних планетарних механізмів приводу ОВМ лежить в межах 1%, що є прийнятним для сучасних ОВМ.

8. Достовірність аналітичних досліджень та працездатність принципово нових конструкцій та інженерні методи їх проектування перевірені і підтверджені в процесі експериментальних досліджень в науковій лабораторії Технологічного університету Поділля.


Список опублікованих праць за темою дисертації


1. Смутко С.В., Семенюк М.Ф., Параска Г.Б. Оцінка можливості використання на текстильних машинах зубчато-важільних механізмів // Проблеми сучасного машинобудування. Збірник наукових праць. - Хмельницький: ТУП, 1996. - С. 48-50.

2. Смутко С.В., Параска Г.Б. Оцінка можливості створення універсального приводу робочих органів текстильних машин // Наукові праці молодих вчених та студентів. Частина 3. - К.: ДАЛПУ, 1998.-С.58.

3. Смутко С.В., Параска Г.Б. Удосконалення механізмів робочих органів основов'язальних машин // Вісник технологічного університету Поділля. - 1998. - №4. Ч.2 - С.21-22.

4. Смутко С.В., Параска Г.Б., Семенюк М.Ф. Оцінка можливостей універсального зубчасто-важільного планетарного механізму // Вісник технологічного університету Поділля. - 1999. - №4. Ч.2 - С.60-64.

5. Смутко С.В., Параска Г.Б. Оптимізація конструктивних параметрів зубчасто-важільного планетарного механізму// Вісник державної академії легкої промисловості України. – 1999. - №2. – С. 84-85.

6. Смутко С.В., Параска Г.Б. Експериментальні дослідження універсального зубчасто-важільного планетарного механізму // Вісник технологічного університету Поділля. - 2000. - №1. Ч.2 - С.18-20.

7. Смутко С.В. Перспективи створення основов'язальної машини з високим ступенем уніфікації механізмів робочих органів // Вісник технологічного університету Поділля. - 2000. - №3. Ч.2 - С.89-93.

8. Смутко С.В., Параска Г.Б. Удосконалення зубчасто-важільного механізму для робочих органів текстильних машин // Вісник технологічного університету Поділля. - 2000. - №5. Ч.1 - С.23-27.

9. Смутко С.В., Параска Г.Б. Оцінка точності зубчасто-важільного планетарного механізму // Вісник технологічного університету Поділля. - 2001. - №3. Ч.1 - С.149-154.

10. Пат. 30308 А Україна, МКВ F 16H 37/12, F 16H 1/28. Зубчасто-важільний планетарний механізм / Смутко С. В., Параска Г. Б. (Україна).- №98020979; Заявл. 25.02.1998; Опубл. 15.11.2000, Бюл № 6-II.

11. Пат. 39814 А Україна, МКВ D 04 D 27/00. Основов'язальна машина / Смутко С. В., Параска Г. Б., Семенюк М.Ф. (Україна).- №99063137; Заявл. 8.06.1999; Опубл. 15.06.2001, Бюл № 5.


Смутко С.В. – Розробка універсальних зубчасто-важільних планетарних механізмів приводу петлетвірних органів основов'язальних машин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.10 – машини легкої промисловості, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2001.

Дисертацію присвячено питанням розробки універсальних механізмів приводу петлетвірних органів основов'язальних машин, які дозволяють приводити всі петлетвірні органи одним типом механізмів без зміни структурної схеми за рахунок мінімальної зміни геометричних параметрів механізму. На основі циклу експериментально-аналітичних досліджень встановлено перспективний напрямок створення універсальних механізмів приводу робочих органів