LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка уніфікованої внутрішньої форми та верху дитячого тренувального взуття для ігрових видів спорту

закономірності в розмірних параметрах ступнів дітей–спортсменів.

 • Розроблена методика проектування колодок до дитячого спортивного взуття, виходячи з нових закономірностей та технології виробництва взуття.

 • Здійснена класифікація основних деталей верху спортивного взуття для волейболу, баскетболу та гандболу, яка дозволить автоматизувати та скоротити термін розробки нових моделей спортивного взуття.

  Практичне значення отриманих результатів. Практична цінність роботи полягає в тому, що:

 • на основі антропометричних досліджень ступнів хлопчиків та дівчаток (13–15 років), які займаються даними видами спорту була спроектована уніфікована внутрішня форма та верх тренувального взуття, що отримали позитивний відгук колективу спортсменів;

 • був переданий на впровадження еталон розробленої уніфікованої колодки;

 • за результатами проведених досліджень виданий навчальний посібник: Первая Н.В., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Антропометричні та біомеханічні аспекти проектування колодок та взуття для дітей, які займаються ігровими видами спорту – К.: КДУТД, 2001. –115с., з наданням від Міністерства освіти та науки грифу та шифру ISBN. Навчальний посібник використовується у навчальному процесі на кафедрі КТВШ (КНУТД) за дисциплінами "Основи прикладної антропології", "Основи конструювання виробів" та "Основи проектування спортивного взуття" для студентів спеціальності 6.0918.20.

  Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні мети дослідження, критичному вивченні науково-технічної інформації, проведенні та обробці результатів антропометричних досліджень, аналізі отриманих результатів. За безпосередньою участю автора розроблена конструкція взуття та креслення на колодку, а також розроблена техдокументація на еталон колодки.

  Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи були висвітлені на наукових конференціях студентського та професорсько–викладацького складу КДУТД (2000 – 2001р.р.).

  Публікації. Результати дисертації висвітлені у 6 публікаціях, серед яких: 5 – статей у наукових журналах, в тому числі рекомендованих ВАК України – 4 та 1 – навчальний посібник.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку літератури та додатків. Робота надрукована на 144 сторінках, містить 25 рисунків, 39 таблиць, 103 найменування використаних джерел та 19 сторінок додатків. Загальний обсяг дисертації становить 163 сторінки.


  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


  У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульовані мета роботи та завдання, які необхідно вирішити для її досягнення, викладена наукова новизна та висвітлені результати практичного застосування одержаних даних й рекомендації щодо їх використання.

  У першому розділі був проведений аналіз ігрових видів спорту (гандболу, волейболу та баскетболу) який показав, що дані ігри є командними видами спорту з застосуванням м'яча; в цих видах спорту ігри проводяться в більшості випадків у залах з дерев'яним покриттям. Також волейбол, баскетбол та гандбол відносять до видів спорту з конфліктною діяльністю, де під час змагань та тренувань відбуваються падіння, неправильні приземлення після стрибків з м'ячем, зіткнення, удари, контакт із супротивником тощо, що може призвести до травмування гравців; найбільша кількість травм (46 51%) відбувається під час тренувань; найбільше піддані травматизму нижні кінцівки опорно-рухового апарату спортсменів–гравців серед яких – колінний та гомілковий суглоби, гомілка й стопа. Загальний відсоток травмування нижніх кінцівок досягає в баскетболі – 80,4 %, у волейболі – 66,7 % та в гандболі – 71,1%. Однією з причин травмування (більш, як 4 % випадків травматизму) є використання нераціонального спортивного взуття.

  Також результати аналізу показали, що морфологічний тип статури спортсменів, які займаються даними видами спорту в основному є гігантоїдний.

  Результати аналізу літератури за даними видами спорту вказують на схожий характер ігрових дій, що надає передумови до застосування уніфікації при розробці тренувального взуття для дітей, які займаються ігровими видами спорту.

  Крім того, аналіз науково-технічної літератури з питань уніфікації показав, що різні автори після проведення досліджень з питань уніфікації колодок для побутового взуття (Ченцова К.І., Либа В.П., Шаповал И.І. та ін.), деталей верху та низу деяких видів взуття (Нєстєров В.П. та ін) доказують її необхідність. На необхідність уніфікації колодок для спортивного взуття вказувала Фарнієва О.В. ще в 80-ті роки. Особливої уваги заслуговують роботи Шаповала М.І. з уніфікації (симпліфікації) колодок для чоловічого та жіночого спортивного взуття.

  Фоміна Т.Т. займалася згрупуванням ознак класифікації конструкторських рішень та розробленням кодів деталей верху та низу спортивного взуття (що було першим кроком до їх уніфікації) в 70–80-ті рр. Ці результати потребують певних уточнень та удосконалень, крім того, вони були присвячені дослідженню тільки окремих видів спортивного взуття (кросового, легкоатлетичного, лижного), дитячі групи спортивного взуття дослідженню не підлягали.

  У другому розділі були подані результати вперше проведеного на Україні антропометричного дослідження ступнів дітей (хлопчиків та дівчаток), які займаються волейболом, баскетболом та гандболом. Для цього був розрахований безповторний обсяг вибірки (з вірогідністю Р = 0,95), за яким необхідно та достатньо дослідити 122 хлопчика та 128 дівчаток по кожному виду спорту.

  Обміри ступнів дітей-спортсменів проводилися в міських й республіканській спортивних школах та інтернатах м. Києва та м. Броварів (Київська область) за контактною методикою та вдосконаленою програмою. Вік дітей становив від 13 до 15 років. Доцільність формування об'єднаної групи за віком була запропонована Коновалом В.П. і також підтверджена результатами наших досліджень.

  На кожній обміряній ступні визначалося біля 100 параметрів (довжинних, широтних, висотних та обхватних). Також фіксувалися морфоадаптаційні зміни ступнів, що притаманні даним видам спорту. По кожному розмірному параметру визначалися середнє арифметичне значення Μx, середнє квадратичне відхилення σx, статистична помилка середніх mx, асиметрія A, ексцес E, коефіцієнт варіації ν, коефіцієнти кореляції ry/x і регресії Ry/x. В табл. 1, як приклад, наведені статистичні характеристики середніх значень розмірних параметрів ступнів хлопчиків–баскетболістів.

  Таблиця 1

  Характеристика розмірних ознак ступнів хлопчиків-баскетболістів

  Розмірна ознака

  Mm(М), мм

  σ, мм

  ν, %

  А

  Е

  Довжина:

  ступні

  266,70,9

  19,2

  7,2

  -0,04

  -0,45

  до найширшого місця п'ятки

  40,50,4

  4,61

  11,4

  0,08

  -0,15

  до зовнішнього пучка

  168,10,9

  13,4

  7,9

  -0,17

  -0,81

  до