LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка художньо-технологічних принципів проектування колекції сучасного жіночого костюма на основі українського народного одягу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


ЧУПРІНА НАТАЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА


УДК 687.016РОЗРОБКА ХУДОЖНЬО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПРОЕКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ СУЧАСНОГО ЖІНОЧОГО КОСТЮМА НА ОСНОВІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ОДЯГУСпеціальність 05.19.04 –технологія швейних виробів
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2001 р.

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано в Київському державному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент Київського

державного університета технологій та дизайну,

завідувач кафедрою художнього моделювання костюму Ніколаєва Тетяна Вадимівна;Офіційні опоненти:

Орловський Б.В., д.т.н., проф., завідувач кафедрою машин легкої промисловості (Київський державний університет технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України)


Славінська А.Л., к.т.н., доц., завідувач кафедрою технології та конструювання швейних виробів (Технологічний університет Поділля Міністерства освіти і науки України, м.Хмельницький)


Провідна установа:

Херсонський державний технічний університет Міністерства освіти і науки УкраїниЗахист відбудеться "19" вересня 2001р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 у Київському державному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, Київ – 11 МПС, вул. Немировича-Данченка, 2.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського державного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, Київ – 11 МПС, вул. Немировича-Данченка, 2.Автореферат розісланий "17" серпня 2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, к. т. н., професор Журавський В.А.
Загальна характеристика роботи


Актуальність теми.

Серед питань визначення основних категорій процесу проектування в сучасному суспільстві вбачається конче необхідним визначити зміст та взаємовплив його вихідних категорій: людина (об'єкт), як споживач та мірило всіх дизайнерських розробок, та зовнішнє середовище (предмет чи система предметів), в якому існує людина. Обидві категорії достатньо повно визначені та досліджені з наукових позицій багатьма авторами.

Малодослідженим насьогодні залишається механізм та засоби їх взаємозв'язку, наукове обгрунтування ролі інформативно-захисної оболонки людини в цьому процесі. Такою оболонкою людини деякі автори визначають костюм, оскільки він, з одного боку, є зовнішнім шаром, через який проявляються особисті характеристики людини, а з іншого - одяг є категорією матеріальної культури, до того ж найбільш мобільною та змінюваною. Саме такою роллю костюма обумовлюється актуальність дослідження процесу його проектування.

В наукових дослідженнях багатьох авторів дослідження процесу розробки одягу починається з етапу його конструктивного формоутворення. Аналіз композиційних ознак форми або виконується дуже поверхнево, або є відсутнім взагалі, а композиційні параметри форми беруться як первинні, заздалегідь задані вихідні дані для подальших досліджень процесу технічного проектування одягу.

Всі досліджені раніше методи та етапи процесу проектування визначають та регламентують перпважно технічний, інженерно-конструктивний аспект цього процесу, ніяким чином не враховуючи його художньо-творчу основу. Це є суттєвим недоліком при досягненні естетичної якості одягу масового виробництва.

В існуючих на сьогодні наукових дослідженнях стверджується, що інформація про зовнішню форму виробу закладається на етапі розробки базових конструкцій. Проте, деякі теоретики в галузі проектування одягу вважають, що це відбувається на значно більш ранніх етапах проектування, а саме під час визначення композиційних характеристик та морфологічної структури форми.

В попередніх дослідженнях доведено, що процес композиційного формоутворення є частиною питання раціоналізації майбутніх форм костюма промислового виробництва. А отже, дуже актуальним питанням в цій галузі насьогодні є розробка методики визначення, аналізу та прогнозування морфологічної структури форми одягу як вихідної мінімально достатньої інформації для розробки базових конструкцій одягу на етапі його технічного проектування.

Викладене вище свідчить про актуальність та сучасність вказаних питань розвитку наукових досліджень в галузі проектування одягу. В дисертаційній роботі з наукових позицій вирішується актуальне питання для галузі - розробка методики прогнозування розвитку морфологічної структури форми та рекомендацій по створенню перспективних колекцій одягу з використання сучасної обчислювальної техніки (ЕОМ).


Мета і задачі дослідження.


Головною метою цього дослідження є визначення теоретичних та художньо-технологічних засад, а також розробка практичних рекомендацій з прогнозування перспективних форм костюма, враховуючи сучасні тенденції проектування, а такожструктурування споживацьких, особливо естетичних, та композиційно-технологічних вимог, з метою підвищення конкурентоздатності виробів вітчизняного виробництва та мінімізації витрат на їх розробку та впровадження.


Для реалізації цієї мети було поставлено такі задачі:

  • вивчення теоретичних питань формоутворення у сучасному традиційному проектуванні одягу;

  • виявлення елементів композиційно-інформаційної структури сучасного костюму;

  • визначення основних принципів їх трансформації при використанні елементів українського народного одягу в сучасному проектуванні та виділення найбільш виразних елементів образно-композиційної структури костюму;

  • виявлення та дослідження найбільш доцільних та раціональних варіантів конструктивно-технологічного оформлення сучасного українського народного одягу та принципів його композиційно-художньої та естетичної побудови;

  • вивчення принципів формоутворення та розвитку основних силуетних форм жіночого костюма протягом другої половини ХХ століття; аналіз