LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка художньо-технологічних принципів проектування колекції сучасного жіночого костюма на основі українського народного одягу

особистих, так і у співавторстві з Ніколаєвою Т.В., як науковим керівником.


Апробація роботи.

Основні результати досліджень та зміст окремих розділів дисертації доповідались та обговорювались на:

  • Міжнародній науково-практичній конференції "Дизайн 2000" (Херсон, ХДТУ 2000);

  • Першому Всеукраїнському форумі "Дизайн-освіта 2001" (Харків, ХХПІ, 2001);

  • міжкафедральному науковому семінарі викладачів КДУТД (2001);

  • розширеній методичній раді кафедри художнього моделювання костюма КДУТД та на засіданнях кафедри (Київ, 1999, 2000);

  • науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу КДУТД (Київ, 1998, 1999, 2000).


Публікації.

Основні теоретичні положення та практичні рішення досліджень дисертації опубліковані в статтях у наукових фахових виданнях вищих навчальних закладів України. Всього за темою дисертації видано вісім друкованих статей.


Структура та об'єм роботи.

Дисертація складається із вступу, п'яти розділів, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків. Зміст дисертації викладено на 177 сторінках; робота містить 5 рисунків, 18 таблиць, 5 схем, 5 додатків.

Додатки займають 176 сторінок; вони містять: 86 рисунків, 61 таблицю, 35 діаграм, 4 блок-схеми, 3 анкети, а також документи про впровадження результатів дослідження у виробництво та в учбовий процес. Список використаних джерел складається з 184 найменувань у дисертації та 50 найменувань – у додатках.Основний зміст роботи


У вступі обгрунтована актуальність роботи, визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів та висновків, а також положення, що сучасний рівень художнього проектування костюма вимагає звернення до вивірених часом принципів художньо-технологічної побудови, що найбільш яскраво виявляються в народному одязі.


У першому розділі наведено аналіз сучасного стану наукових досліджень з питань проектування сучасного одягу, який показав, що методики вивчення цього процесу, які існують сьогодні, спрямовані в основному на дослідження нових видів матеріалів, нових технологій та конструктивного устрою виробів.

При цьому споживацькі вимоги та художньо-естетична якість залишаються без належної уваги.

Автори ряду робіт у цій галузі відзначають важливість та необхідність надання одягу художньо-естетичних властивостей, але не конкретизують, яких саме.

Отже, у зв'язку з вищеподаним, особливо актуальним є створення такої системи кількісної оцінки показників якості одягу, беручи до уваги й художньо-естетичні показники, яка б дозволила практично, вже на перших етапах проектування, вирішити питання якості проектованих виробів та звузити межі пошуку правильних рішень при його проектуванні.

З аналізу наукових робіт з цього питання, надрукованих в літературі, видно, що принципове покращення якості одягу залежить від вдосконалення методів оцінки якості проектованих виробів, ретельного опису номенклатури, параметрів, залежностей, значимості та природи їх естетичних властивостей.

За результатами аналізу наукової літератури з теорії та практики проектування костюма зроблено висновок про необхідність визначення оптимального композиційного устрою одягу різного призначення, з метою створення психологічного комфорту та естетичної довершеності. Вивчення умов використання одягу є необхідним для подальшого цілеспрямованого удосконалення проектування, пошуку засобів та методів створення нових моделей, починаючи з розробки технічного завдання та закінчуючи впровадженням моделі у виробництво.

З огляду числених публікацій про дослідження різними авторами українського народного одягу видно, що нові покоління художників вбачають у народних традиціях можливість поліпшення споживацьких властивостей та декоративно-художнього оформлення масового одягу, що виконується у відповідності з досягненнями міжнародної моди. Насамперед, це позитивно позначається на повсякденному одязі, у розвитку якого нівелюючі тенденції особливо помітні.

Головною метою роботи, що витікає з вищенаведеного історико-етнографічного аналізу, можна визначити встановлення художньої своєрідності, естетичної та функціональної довершеності українського народного костюму, принципів взаємозв'язку естетичних, художніх ознак костюму та вимог до властивостей матеріалів, конструктивної побудови та вибору нових технологічних методів обробки, що базуються на відтворенні найбільш раціональних засобів виготовлення одягу, характерних для народної творчості.


У другому розділі розроблено систему естетичних показників та визначено її місце в структурі споживацьких та виробничих характеристик при промисловому виробництві одягу, а також проаналізовано метод застосування естетичних характеристик в умовах традиційного проектування.

Для виявлення всієї сукупності естетичних властивостей, у ході проведеної наукової роботи було всебічно проаналізовано їх номенклатуру, за різними фактологічними даними та літературними джерелами. З цією метою узагальнено всі дані теорії композиції, проведено спеціальні дослідження.

Для цього застосовано основний засіб визначення загальної систематизації естетичних властивостей - метод системно-структурного аналізу естетичних показників, для виконання якого було здійснено порівняльний аналіз значного фактичного матеріалу, проведено міні-соціалогічні дослідження у вигляді анкетного опитування, використано математичні методи обробки результатів досліджень.

На основі цих матеріалів виявлено об'єктивну номенклатуру естетичних властивостей, яка відповідає двом універсальним вимогам повноти їх обсягу – необхідності та достатності складу системи, відсутності повторюваних властивостей.

Виявлено, що найреальніший спосіб доцільного загального визначення цієї комплексної естетичної оцінки сьогодні – свідома індивідуальна чи колективна експертна кількісна оцінка, яка визначає основні структурні блоки – класифікаційні групи естетичних властивостей як елементів системи різних рівнів та відношень.


У третьомурозділі досліджено процес проектування нових моделей сучасного одягу за методикою дизайну систем, здійснено аналіз та оцінку одержаних проектних рішень, з використанням інтерв'ювання та анкетування як засобів художнього проектування та методів передпроектних досліджень. Відповідно з цим, у ході дослідження було проведено опитування різніх верств населення та великої групи фахівців, для