LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка художньо-технологічних принципів проектування колекції сучасного жіночого костюма на основі українського народного одягу

раціонального урахування споживацьких та виробничих вимог, найбільш раціональних для створення вивірених з усіх точок зору форм.

З багатьох засобів передпроектних досліджень було обрано індивідуальну очну письмову форму анкетування, оскільки воно дозволяє одержати найчіткіші та однотипні відповіді, що полегшує їх подальшу статистичну обробку. Дані, одержані за результатами опитування, надали можливість отримання узагальнених характеристик споживацьких вимог, виявлення закономірностей та тенденцій їх розвитку, а також встановлення впливу факторів, що спричиняють їх зміну.

У ході виконання роботи було розглянуто, проаналізовано та занесено до картотеки кількасот варіантів художньо-декоративного та конструктивно-технологічного оформлення різних вузлів українського нагрудного одягу. В результаті опитування, з використанням графічної картотеки, виявлено по 3 раціональні варіанти вирішення кожного з вузлів морфологічної структури, які можуть бути використані в проектуванні сучасного костюма.

В процесі проведеного дослідження перевірено можливість використання методики дизайну систем в проектуванні одягу, що передбачає створення художньо-конструкторської концепції нових моделей одягу та комплекс композиційних засобів для їх побудови, а також дизайнерську розробку, до якої належить, зокрема, побудова рядів ескізних пропозицій.

З цією метою було проведено конструктивно-технологічний та художньо-композиційний аналіз виділених в результаті анкетування елементів українського народного костюма, для виявлення компонентів, що можуть бути використані у створенні колекції сучасного одягу.

На основі результатів попередніх досліджень було розроблено САПР сучасного одягу на базі морфологічного аналізу композиційно-технологічних елементів українського народного костюма. Виходячи з положень методики дизайну систем стосовно структури форми костюму, за допомогою САПР, було проведено поетапний композиційний аналіз всіх первинних структурних елементів костюму та морфологічний аналіз вторинних композиційно-технологічних поясів одягу.

Крім того, було проведено відбір варіантів прийнятних до використання комбінацій конкретних вузлів та поясів костюму, що значно полегшило задачу вибору раціональних проектних рішень та оцінку їх якості, згіно вимог попереднього, конкретного та підсумкового видів аналізу. При цьому було враховано та оцінено засоби художньої виразності, конструкцію та технологію обробки виробів, з огляду на відповідність їх до умов експлуатації, цільності композиції та ін.


У четвертому розділі проведено аналіз процесу формоутворення костюма, побудовано моделі процесу формоутворення з використанням методів математичної статистики, а також розглянуто прогнозування як етап художнього проектування та розроблено прогноз розвитку форм трьох основних силуетних форм жіночого костюму на період 2010 – 2020 р.р.

В ході дослідження були визначені та формалізовані взаємозалежності між основними параметрами, що характеризують форму костюму. Знайдені в процесі аналізу отриманих даних емпіричні формули мають велику практичну цінність, оскільки вони визначають закон, який пов'язує дві ознаки у вигляді функціональної залежності між ними.

Тож, в результаті, для кожного з трьох основних силуетів костюму, виходячи з первиннозаданих фактологічних значень довжини виробу (аргументу) та рівня лінії горизонтального членування (функції), було одержано рівняння їх взаємозалежності, з конкретними значеннями числових коефіцієнтів a, b, c, а також визначено відносну похибку прогнозування (е, %), аналіз якої дозволяє визначити розрахункові результати прогнозу як достовірні.

У таблиці 1 наведені емпіричні формули взаємозалежності формоутворюючих параметрів жіночого костюма другої половини ХХ століття. Представлені рівняння дозволяють прогнозувати тенденції розвитку морфологічної структури форми костюма на перспективний період часу.

Відчутна відмінність у значенні похибки для всіх розглядуваних силуетів на період 1960 – 1969 років пояснюється принциповою зміною параметрів форми костюма в цей проміжок часу.

На основі досліджень було побудовано моделі розвитку форми, а також проведено періодизацію змін найсуттєвіших формоутворюючих параметрів структури форми костюмаТаблиця 1


Емпіричні рівняння залежності головних морфологічних параметрів побудови форми костюму трьох основних силуетів,

за період 40-х – 90-х років ХХ століття


10-річний період часу Силует Розрахункове рівняння Відносна похибка прогнозування, е (%)

1940 – 1949 трапеціє-видний (Ст, схема Б.6.1) y = 0,18x2 – 0,07x – 1,96 (1) 16,3

1950 – 1959 16,8

1960 – 1969 40,5

1970 – 1979 15,3

1980 – 1989 23,5

1990 - 1999 18,4

1940 – 1949 прямий (Сп, схема Б.6.1) y = 0,137x2 + 2,04 (2) 5,5

1950 – 1959 5,7

1960 – 1969 32,2

1970 – 1979 12,2

1980 – 1989 14,9

1990 - 1999 9,5

1940 – 1949 напівпри-лягаючий (Сн, схема Б.6.1) y = 0,03x2 + 2,66 (3) 19,0

1950 – 1959 -1,8

1960 – 1969 34,7

1970 – 1979 -13,1

1980 – 1989 13,4

1990 - 1999 17,8


У п'ятому розділі, на основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень, виявлено, що об'єднання всіх передпроектних робіт у єдиний послідовний процес, який був би ефективним на будь-якому рівні цілісності та деталізації, є важливою задачею. На основі застосування методики дизайну систем запроектовано перспективну колекцію жіночого костюма, з використанням технологічно-композиційних принципів устрою українського народного одягу.

В ході проведеного дослідження, було визначено та уточнено всі необхідні дані про структуру, функції, конструкцію виробів, умови їх експлуатації та ін. В процесі співставлення об'єкта проектування з об'єктами-аналогами було визначено необхідність удосконалення окремих показників, перш за все естетичних, а також композиційних та технологічних.

Згідно системного підходу до побудови колекції, при проектуванні сучасного костюма на основі композиційно-технологічного устрою українського народного нагрудного одягу, у вихідній фазі побудови колекції було встановлено гармонійну послідовність розвитку узагальнених геометричних та пластичних форм-символів, визначено єдине конструктивне рішення основних силуетних форм, розроблено нові сполучення пропорційних відношень, проведено акцентування композиційно-конструктивних поясів, визначено їх